1 / 20

8-5-2006

2 e fase MER Planstudie Ring Utrecht van VoorKeursAlternatief (VKA) naar VoorKeursVariant (VKV) RIA 8 maart 2011. 8-5-2006. Op 3 december 2010 is bestuurlijk akkoord bereikt over VoorKeursAlternatief VoorKeursAlternatief moet omgezet naar VoorKeursVariant

galena
Télécharger la présentation

8-5-2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 2e fase MER Planstudie Ring Utrechtvan VoorKeursAlternatief (VKA) naar VoorKeursVariant (VKV)RIA 8 maart 2011 8-5-2006

 2. Op 3 december 2010 is bestuurlijk akkoord bereikt over VoorKeursAlternatief VoorKeursAlternatief moet omgezet naar VoorKeursVariant Tweede fase MER: twee deel MER- en (NRU en A27/A12) Deel MER NRU: gemeente en provincie bevoegd gezag Deel MER A27/A12: Rijk bevoegd gezag Opstellen MKBA Uithof tram t.b.v. BO MIRT voorjaar 2011 Werken aan MIRT onderzoek regionaal openbaar vervoer t.b.v. 1e conclusies in BO MIRT najaar 2012 Planontwikkeling Leidschen Rijn kan ongehinderd voort Planstudie Ring Utrecht Waar staan we? 2

 3. Planstudie Ring UtrechtVoorKeursAlternatief: Oost alternatief • Uitbreiden capaciteit A27 aan de oostzijde van Utrecht en de knopen Lunetten en Rijnsweerd, waarbij verkeersstromen worden gescheiden (ontweven). • Uitbreiding A27: Verbreden bak met ca. 15 m. aan weerszijden (2x7 rijstroken). • Overkluizing van de A27 (max. 250 m.). • Uitbreiden A12 (extra rijstrook beide rijrichtingen op parallelbaan). • Opwaardering NRU: kruisingen ongelijkvloers en minimaal 80 km/h.

 4. Planstudie Ring Utrecht Condities aan uitwerking College en Raad Utrecht • Inzichtelijk maken mogelijk positieve effecten op leefbaarheid (lucht en geluid) van 80 km/u op de NRU en de rest van de Ring. Voorkeur voor 80 km/u op hele Ring • Effecten van (alternatieve) investeringen in OV worden in beeld gebracht • Bepleiten blijvende inzet op bovenwettelijke maatregelen • Dragende elementen uit de KvU maken onderdeel uit van onderzoek in 2e fase planstudie • Continueren integrale aanpak volgens de Ladder van Verdaas • Inzichtelijk maken effecten planstudie op onderliggend wegennet Utrecht • Kansen benutten om ruimtelijke kwaliteit te verbeteren • Aangeven hoe omgevingsdoelstelling kan worden behaald • Mogelijkheden onderzoeken om de doorstroming op de A27 te vergroten door optimaal gebruik te maken van de bestaande bak 4

 5. Eerste stap A27/A12 en NRU Vaststellen aanvullende richtlijnen Wat zijn richtlijnen? Vastleggen studieopdracht en toetsingskader Waarom aanvullende richtlijnen Richtlijnen eerste fase globaal en gericht keuze oost/west Aanvullende richtlijnen gericht op uitwerking oostelijke oplossing Het proces • Advies van de commissie MER op 22 maart • Betrekken oogst consultatieronde • Vaststellen van de aanvullende richtlijnen: voorjaar 2011 door Minister van I&M • Geen inspraak of ter visielegging 5

 6. Planstudie Ring Utrecht Vaststellen aanvullende Richtlijnen NRU en PvA 2e fase MER • April 2011: Advies Cie. MER • 12 April 2011: College B&W • 10 Mei 2011: RIA • 19 mei 2011: Cie. Stad & Ruimte • 26 mei of 9 juni 2011: Raad 6

 7. Planstudie Ring Utrecht Plangebied onderdeel A27/12 Utrecht Noord A27 Veemarkt A28 Rijnsweerd A12 Lunetten Oudenrijn A27 7

 8. Basisprincipe splitsen Regulier verbreden Ontweven Planstudie Ring Utrecht Splitsen A27 A28 Bijpass A12 A27 8

 9. Basisprincipe knopen Regulier verbreden Ontweven Planstudie Ring Utrecht Knopen A27 A28 Dubbele knoop Voor de gescheiden rijstroken Gescheiden rijstroken A12 Keuzemoment voor de knopen A27

 10. Planstudie Ring Utrecht Plangebied onderdeel NRU 10

 11. Planstudie Ring Utrecht Praktisch onderdeel A27/A12 Opstarten onderzoek voor volgende fase: • Hoeveel varianten zijn er nog? • Welke vragen moeten we in welke volgorde gaan beantwoorden? • Welk selectiesysteem is nodig? Organisatie: • Capaciteit, planning, financiën • Uitbesteding en selectie van bureaus voor het onderzoek Het is een groot onderzoek met veel complexe vragen  DE OPBOUW v/d ORGANISATIE KOST TIJD! 11

 12. Planstudie Ring Utrecht Selectie varianten onderdeel A27/A12 Eerste orde: Systeemkeuzen • Knopen/Splitsen • 6/7 rijstroken Tweede Orde: Uitwerkingsvarianten • Ligging bypass (asymmetrisch, symmetrisch) • Snelheidsvarianten Derde Orde: Inpassingsvarianten/modulen • Vormgeving aansluitingen • Onderdoorgangen/passages Faseringsopgave: A12 na 2020 12

 13. Planstudie Ring Utrecht Keuzeproces I onderdeel A27/A12 Vaststellen autonome ontwikkeling (heisessie 1) 27 januari 2011 werkgroep werkgroep werkgroep werkgroep februari-mei 2011 Heisessie 1: Doel: selectie op werkend systeem Trechter document 1: Van 800 naar 200 zomer 2011 Heisessie 2: Doel: selectie inhoudelijk goed onderbouwd weg te schrijven Trechterdocument 2: Van 200 naar 20 december 2011 13

 14. Planstudie Ring Utrecht Keuzeproces II onderdeel A27/A12 Trechterdocument 2 Van 200 naar 20 december 2011 Heisessie 3: op rij zetten voors en tegens Van 20 naar 1 Bestuurlijke keuzemomenten winter/voorjaar 2012 Start Bestuurlijke besluitvorming Opstellen keuzedocument voorjaar 2012 14

 15. Planstudie Ring Utrecht Deeltracés onderdeel A27/A12 15

 16. Planstudie Ring Utrecht Omgevingsproces korte termijn A27/A12 Start Brede Werkgroep • Deelnemers: RWS, I&M, gemeente Utrecht, provincie Utrecht, BRU, Nieuwe Hollandsche Waterlinie, Natuur en Milieu Utrecht Instellen Kwaliteitsteam • Doel: borging ruimtelijke kwaliteit (continuïteit en legitimiteit) • Deelnemers: adviseurs Rijk (CRA) en Regio (landschap en stad) Meedenksessies • Sessies op basis van duidelijke afspraken over proces en uitgangspunten • Inbreng kansrijke ideeën en kennis vanuit de omgeving • Verwachtingenmanagement Start mei/juni Verwacht moment: na de zomer 16

 17. Planstudie Ring Utrecht Lange termijnplanning A27/A12 17

 18. Planstudie Ring Utrecht Hoe te komen tot voorkeursvariant NRU? • Opstarten diverse onderzoeken • Houden van inpassingsateliers • Betrekken belanghebbenden (Participatieniveau is adviseren) • Bewonersplatform Overvecht  speciale werkgroep ‘De Randweg Overvecht Op Maat’ (DROOM) • Nauwe afstemming met 2e fase MER A27/A12 18

 19. Planstudie Ring Utrecht Lange termijnplanning NRU • Voorjaar 2011: Vaststellen aanvullende richtlijnen 2e fase NRU door bevoegd gezagen en start studie Voorkeursvariant • Voorjaar 2012: Vaststellen Voorkeursvariant NRU door Raad en start bestemmingsplanprocedure NRU (en OTB voor A27/A12) • Voorjaar 2013: Vaststellen ontwerp bestemmingsplan NRU • Zomer 2013: Ontwerp bestemmingsplan ter visie (inspraak) • Najaar 2013: Vaststellen bestemmingsplan door Raad en start beroepstermijn • Najaar 2014: Bestemmingsplan NRU onherroepelijk • 2015: Start uitvoering 19

 20. Dank voor uw aandacht 20

More Related