1 / 7

Nie bój się mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo  ( Łk . 12, 32)

Nie bój się mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo  ( Łk . 12, 32). Rekolekcje ewangelizacyjne Olszanka, 28 września 2014 r. Ez . 36, 26-27.

gamada
Télécharger la présentation

Nie bój się mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo  ( Łk . 12, 32)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Nie bój się mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo  (Łk. 12, 32) Rekolekcje ewangelizacyjne Olszanka, 28 września 2014 r.

  2. Ez. 36, 26-27 … I dam wamserca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali …

  3. Dz. 1, 8 … gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami... aż po krańce ziemi …

  4. … Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża … J. 3, 8 a

  5. Dz. 2, 3 … Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały , i na każdym z nich spoczął jeden …

  6. ...woda, którą Ja wam dam stanie się w nim źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu… J. 4, 14

  7. Ga. 5, 22- 23 … Owocem Ducha Świętego jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie…

More Related