Download
be nh phong leprosy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BEÄNH PHONG (Leprosy) PowerPoint Presentation
Download Presentation
BEÄNH PHONG (Leprosy)

BEÄNH PHONG (Leprosy)

178 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BEÄNH PHONG (Leprosy)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BEÄNH PHONG (Leprosy) I.ÑAÏI CÖÔNGII.PHAÂN LOÏAI BEÄNH PHONG III. TRIEÄU CHÖÙNG BEÄNH PHONGIV. CHAÅN ÑOAÙN XAÙC ÑÒNH BEÄNH PHONGV.ÑIEÀU TRÒ BEÄNH PHONG Phaùc ñoà thay theáVI.PHOØNG NGÖØA BEÄNH PHONG VAØ TAØN TAÄT DO BEÄNH PHONGVII.HÌNH AÛNH

  2. BEÄNH PHONG (Leprosy)I.ÑAÏI CÖÔNG 1.Ñònh nghóa 2. Tröïc khuaån Hansen 3. Dòch teã hoïc 3.1. Tæ leä beänh (94:P=1/10000 & D=4.29/100000) (04: P=0.1/10000& D=1.05/100000) (TP 05:P=0.12/10000 & D=0.96/100000) ((4TCLTBP:1.P<0.2/10000( 3NAÊM),2.D<1/100000 (T KIEÅM TRA),3.TTñ2<15%, 4. 20% CB P…:100% TRAÛ LÔØI ÑUÙNG)) 3.2.Ñöôøng xaâm nhaäp vaø baøi xuaát vi khuaån: 3.3. Khaû naêng maéc beänh 4. Thôøi kyø uû beänh

  3. II.PHAÂN LOÏAI BEÄNH PHONG 1.Phaân loaïi theo hoäi nghò quoác teá veà beänh phong laàn thöù 6 (Madrid 1953) 2.Phaân loaïi theo mieãn dòch hoïc cuûa Ridley vaø Jopling 3.Phaân loaïi theo vi khuaån (theo WHO 1988) 3.1 Nhoùm ít khuaån (PB=paucibacllary): I,TT, BT 3.2 Nhoùm nhieàu khuaån (MB =multibacllary): BB,BL,LL

  4. III. TRIEÄU CHÖÙNG BEÄNH PHONG 1.Trieäu chöùng thaàn kinh: MCG,TKPÑ, ÑN,TCLC, TKDD 2. Trieäu chöùng da * ÑAËC ÑIEÅM LAÂM SAØNG, CAÄN LAÂM SAØNG CUÛA CAÙC THEÅ PHONG 3. Trieäu chöùng toån thöông caùc cô quan khaùc

  5. IV. CHAÅN ÑOAÙN XAÙC ÑÒNH BEÄNH PHONG Thöông toån da maát caûm giaùc vaø/ hoaëc toån thöông thaàn kinh ñaëc tröng Beänh phong -Ñeán 5 thöông toån da - Treân 5 thöông toån da -Chæ 1 daây thaàn kinh -Nhieàu daây thaàn kinh Nhoùm PB Phieán pheát (+) Nhoùm MB Tröôøng hôïp nghi ngôø

  6. V.ÑIEÀU TRÒ BEÄNH PHONG 1.Muïc ñích ñieàu trò 2.Nguyeân taéc ñieàu trò 3. Phaùc ñoà ñieàu trò beänh phong

  7. Phaùc ñoà thay theá -Beänh nhaân dò öùng vôùi DDS:ñang ñieàu trò theo phaùc ñoà ít khuaån thì thay DDS baèng LAMPRENE 50 mg/ ngaøy, neáu khoâng duøng ñöôïc LAMPRENE thì thay baèng MINOCYCLINE 100 mg /ngaøy hoaëc OFLOXACINE 400 mg/ngaøy.Neáu beänh nhaân ñang ñieàu trò theo phaùc ñoà nhieàu khuaån thì tieáp tuïc phaùc ñoà maø khoâng caàn coù DDS. -Beänh nhaân dò öùng vôùi RIFAMPICINE thì theo phaùc ñoà: Trong 6 thaùng ñaàu: LAMPRENE 50 mg/ ngaøy, OFLOXACINE 400 mg/ngaøy vaø MINOCYCLINE 100 mg/ngaøy hoaëc CLARITHROMYCINE 500 mg/ ngaøy. Trong 18 thaùng sau: LAMPRENE 50 mg/ ngaøy vaø MINOCYCLINE 100 mg/ngaøy hoaëc OFLOXACINE 400 mg/ngaøy.

  8. PHOØNG NGÖØA BEÄNH PHONG VAØ TAØN TAÄT DO BEÄNH PHONG 1-Phoøng beänh caáp I 2.Phoøng beänh caáp II 3.Phoøng beänh caáp III