Download
co rdinatoren vz n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Coördinatoren VZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Coördinatoren VZ

Coördinatoren VZ

99 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Coördinatoren VZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Coördinatoren VZ Brugge 2014-01-22 Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014

 2. Agenda 1 Opvolging vorig verslag 2 Nieuw leerplan sept. 2014 (vgl met het ‘oude’) 3 Methodisch handelen 4 Geïntegreerd werken 5 GIP 6 Planning en afspraken Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014

 3. 1 Opvolging vorig verslag • Bedenkingen? Aanvullingen? - verschillende kaders zijn voor leerlingen te zwaar: best op toepassingsniveau brengen, zo concreet en eenvoudig mogelijk... - bedenking vanuit familiezorg: te weinig basis IZ. De basisvaardigheden moeten voldoende ingeoefend worden in tweede graad. Er is daar voldoende tijd voor: soms wordt er te veel theorie gegeven wat niet nodig is. - grotere en gedurende het hele schooljaar instroom in vgl met vroeger : leerlingen die gewoon curriculum volgen zijn eerste doelgroep, instromers moeten duidelijke instructies krijgen en bv soort inhaaltoets maken Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014

 4. 1 Opvolging vorig verslag - Te weinig uren omdat scholen steeds meer naar 32 uren evolueren: lpd’s kunnen ook gerealiseerd worden in geïntegreerd werken en moeten niet herhaald worden in andere componenten - vraag naar uniformiteit in evalueren: versus autonomie van de scholen, tot op niveau van AD’s is meest logisch! - vraag naar inroosteren overleg ifvgiw: advies naar directies! - grote overgang van 2de naar 3de graad. Daarom adviseren wij voldoende overleg, afstemming tussen 2de en 3de graad. Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014

 5. 2 Nieuw leerplan september 2014 NIEUW! • verplichte onderliggende doelen • extra duiding en toelichting • Excell document: belang van inventarisatie! Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014

 6. 3 Methodisch handelen • Zie voorbeeld: zeer dicht bij leerplan • Kan qua taal en lay-out aangepast worden aan leerlingen • Wordt best ingezet bij participerende activiteiten of geïntegreerd werken, met concrete doelgroep … Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014

 7. 4 Geïntegreerd werken in VZ Vereiste in leerplan p 8, 13, 14, 16 … + inleiding/toelichting per AD Servicedocument wordt ook herwerkt tegen einde schooljaar Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014

 8. Geïntegreerd werken tijdens lessen op school Vereiste leerplan zie dia 6 … leerplanrealisatie of bewijzen moeten voorgelegd kunnen worden aan bv inspectie Waarom? Samenhang binnen lessen: tss kennis en vaardigheden en attitudes binnen 1 doel tss onderliggende doelen binnen 1 leerplandoelstelling tss leerplandoelstellingen binnen 1 algemene doelstelling tssAD’s en C’s om te kunnen handelen vanuit totaalvisie Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014

 9. Geïntegreerd werken in VZ • Geïntegreerd werken tijdens de les (verschillende ordeningskaders en organisatiemodellen mogelijk!): = via werkvormen voor geïntegreerde opdrachten tijdens de les bv. • Casussen, situatieschetsen met denk- en doeopdrachten • Simulatieoefeningen • Rollenspelen = voorbereiding en nabespreking stage ervaringen, geïntegreerde stageopdrachten, reflectie en evaluatie … Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014

 10. Geïntegreerd werken in VZ • Geïntegreerd werken tijdens de les, stage, werkveld via: • Projecten • Observatieopdrachten • Geïntegreerde stageopdrachten Met als doel en belang linken les - stage en omgekeerd: cyclisch gebeuren! Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014

 11. Tips bij geïntegreerd werken • Verder bouwen op beginsituatie lln, tweede graad … • Gebruik maken van zelfde kaders en jargon over ‘vakken’ heen • Uitdrukkelijk duiden en benoemen van samenhang • Aanvullingen? • … Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014

 12. Voorbeelden organisatie en invulling van geïntegreerd werken (giw) • via werkvormen voor geïntegreerde opdrachten tijdens de les bv. casussen, situatieschetsen , rollenspelen, vertrekken vanuit dezelfde profielen • via projectdag: uren giw groeperen in projectdag ( bezoek, observatieopdracht, inleefmoment ….) • via lessen giw: giw met andere componenten op dezelfde dag biedt extra kansen om project uit te werken. ( sommige scholen giw op terugkomdag) • Portfolio over les en stage heen met coachingsgesprekken over de graad heen (zie ook mydigitalme.be) Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014

 13. Voorbeelden organisatie en invulling van geïntegreerd werken (giw) • Lessen giw (min 2 uur) : voorbereiding en nabespreking stage ervaringen, geïntegreerde stageopdrachten, gip, klein project, reflectie en evaluatie, eigen competentiegroei in kaart brengen • Gemeenschappelijk raamplan bevordert geïntegreerd werken • Merendeel van de scholen richt aparte uren GIW in Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014

 14. 5 GIP (web dpb personenzorg) 5 bronnen • Besluit van de Vlaamse regering van december 2002 • SO 64, structuur en organisatie van so, mei 2013 • M-VVKSO-2012-050, 18 december 2012 • Document VVKSO, geïntegreerde proef (ondermeer Personenzorg) juni 2013 • Doc begeleiders personenzorg jan 2014 Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014

 15. GIP • Wettelijk kader, advies en interpretatie van het VVKSO en schoolgebonden keuzes (september 2013) • Doorheen de tijd is er een evolutie ondermeer omwille van juridische problemen • Uitdaging: GIP kritisch bekijken met aandacht voor taakbelasting leerlingen en leraren • Verdere uitwerking en uitwisseling binnen de netwerken van de coördinatoren zoals vandaag • Vragen worden meegenomen naar het verbond! Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014

 16. GIP Vanuit studierichtingsprofiel: competenties • Als verzorgende binnen kader van zorg en bijstandsverlening zorg verlenen vanuit een totaalvisie • Als voorbereiding en oriëntatie op het functioneren als zorgkundige, zorg verlenen vanuit een totaalvisie • Als voorbereiding en oriëntatie op het functioneren als kinderbegeleider, kinderen begeleiden vanuit een totaalvisie Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014

 17. GIP • Vanuit studierichtingsprofiel: context: doelgroepen, situaties en settings • Zie leerplan p 4-7 Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014

 18. GIP • Het specifieke gedeelte (= 1 vak VZ) van de studierichting en eventueel vakken van de basisvorming • Beoordeling door betrokken leraren en aangeduide externe deskundigen • Resultaat is belangrijk element in beslissing klassenraad Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014

 19. GIP • Schoolbestuur kan andere personeelsleden aanwijzen op basis van hun deskundigheid om advies te verlenen over de beoordeling van de GIP • Proces over langere periode in het schooljaar • Componentoverschrijdend = geïntegreerd • Betrekken van externe deskundige • Belang van communicatie over GIP naar leerlingen en ouders toe (bij aanvang van schooljaar) Zie document begeleiders personenzorg GIP! Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014

 20. Voorbeelden GIP • Passen binnen studierichtingsprofiel? • Heeft opdracht een geïntegreerd karakter? • Zie ook document begeleiders PZ! • Opdracht voor elke school om dit te checken! Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014

 21. Planning en afspraken • Nascholing relatiewijzer: 13 en 14/3/2014 via Eekhoutcentrum • Nascholing icf: 26/2/2014 via verbond • Bijeenkomst volgend schooljaar? Agenda? Wordt aangekondigd in kalender – mededelingen start schooljaar. • Vraag naar duidelijkheid: begeleiders trachten dit te bieden, bij schoolbezoek kan er ook concrete feedback gegeven worden dit alles binnen het kader van de wettelijke grenzen! Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014