Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3. L’emprenedor PowerPoint Presentation
Download Presentation
3. L’emprenedor

3. L’emprenedor

90 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

3. L’emprenedor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 3. L’emprenedor En les pimes, el paper d'emprenedor, soci capitalista i treballador pot solapar-se fins a fusionar-se en una sola persona. Hi ha petites empreses que de vegades només tenen un treballador, el propi emprenedor, que probablement ha posat tots els recursos propis de l'empresa. 3.1 L’emprenedor com a gestor d’un sistema en equilibri La capacitat directiva o de gestió en una gran empresa és una professió independent de la propietat, directiu professional. En la pime la figura del gestor, del propietari i del treballador , tendeixen a unir-se en una sola persona, que representa, total o parcialment, els tres papers.

  2. La gestió suposa: - Coneixement (aptitud) que pot adquirir-se i desenvolupar-se, - Voluntat(actitud) per crear l'empresa, i - Disposar de recursos necessaris (poder) Aquest és el triangle de l'èxit de l'emprenedor: saber, voler i poder. I aquest triangle es traduirà en decisions (plans) i en conductes (realització)

  3. L'emprenedor ha d'equilibrar un sistema complex. Com a gestor ha de: • captar els recursos necessaris, • transformar-los en productes i serveis - respectuosos amb el medi ambient - que ofereix als clients donant resposta a les seves expectatives i demandes, • generar satisfacció entre els empleats, • aconseguir una contrapartida econòmica que aconsegueixi cobrir tots els costos directes i despeses generals de l'empresa, que li permeti obtenir un marge de benefici suficient per poder-ho reinvertir i desenvolupar el negoci i així contribuir al creixement econòmic i benestar social.

  4. El perfil de l'emprenedor inclou: . Creativitat i capacitat innovadora . Capacitat de comunicació i negociació. Capacitat per assumir riscos i gestionar els canvis. Facilitat per prendre decisions. Tolerància al fracàs, energia i orientació al mercat. Capacitat de sacrifici i lliurament. Gran estímul i motivació. Confiança en si mateix.. Capacitat de reunir recursos. Visió de futur

  5. A més hauria de tenir coneiximents de dos tipus: Formació professional Ofici en el sector

  6. L'èxit professional de l'emprenedor requereix: . Una idea innovadora. . Voluntat, equip i capacitat per portar-la a la pràctica, transformant la idea en una empresa.Requereix un equip humà idònia, la tecnologia adequada, capacitat financera pròpia i aliena. . Anàlisi de l'entorn econòmic general i en particular del sector, per aconseguir un avantatge diferencial competitiu. . Analitzar les pròpies capacitats en relació amb l'oportunitat del mercat. . Elaborar un Projecte empresarial consistent i realista. . Aplicar de forma diligent i eficient el Pla de desenvolupament del Projecte. . Adaptació als canvis futurs del Mercat. . Ser el motor del Projecte – Liderar-ho. La idea de negoci és important, però la persona que aplica i Implementa aquesta idea de negoci ho és més.

  7. 3.2 Quan l’emprenedor es converteix en empresari? En el moment en què aquesta empresa comença a desenvolupar la seva activitat i aborda el camí de la consolidació, aconseguint els objectius inicialment establerts l’emprenedor comença la senda de la “professionalització”, transformant-se en empresari. És l'etapa en què l'emprenedor comença a exercir amb eficàcia les funcions de directiu o gestor.

  8. Les principals funcions del gestor són: • Analitzar la situació • Decidir l'orientació d'estratègia i fixar els objectius • Planificar i concretar les metes i objectius perseguits per l'emprenedor o l'equip i, a partir d'aquests, assignar les tasques • Organitzar i coordinar l'equip humà i els mitjans • Posar en pràctica els plans i aconseguir resultats d'acord amb elsobjectius establerts. • Realitzar el seguiment, controlant que els plans i procediments s'apliquen Ha de desenvolupar totes aquestes tasques amb eficiència.