Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
תקשוב ברוח ל"ב 21 PowerPoint Presentation
Download Presentation
תקשוב ברוח ל"ב 21

תקשוב ברוח ל"ב 21

213 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

תקשוב ברוח ל"ב 21

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. תקשוב ברוח ל"ב 21 רעיה רונן- כותבת תוכניות לימודים ל"ב 21- שילוב מחשב

 2. שילוב מחשב – למה? • אוריינות מחשב-כלי מקובל לאדם במאה ה-21 בכל תחומי החיים • כלי המאפשר אמצעי ייצוג גרפיים של רעיונות ותכנים • כלי המזמן ערוצי תקשורת חדשים ונוספים (דוא"ל, פורום, צ'אט, שיחות on-line ) • כלי הפותח גישה למאגרי מידע • הכלה של אנשים בעלי צרכים מיוחדים בחברה הרחבה • העצמה וטיפוח הדימוי העצמי רעיה רונן- כותבת תוכניות לימודים ל"ב 21- שילוב מחשב

 3. ייצוגים מילוליים יצוגיים לא מילוליים אמצעים נוספים תוצרים ברמה ביצועית שלט, תגים כרזה, סטיקר בניית טקסט, כרטיסי ברכה מכתבים, עלון/עיתון כתיבת סיפור, אלבום תמונות מצגת, תערוכה וירטואלית יצירת מאגר מידע, בניית אתר תקשורת בתוך ובין מוסדות, סיור וירטואלי רעיה רונן- כותבת תוכניות לימודים ל"ב 21- שילוב מחשב

 4. יצוגים מילוליים הקלדה זיהוי חומר כתוב עיצוב עריכה שמירה/אחסון אחזור הדפסה רעיה רונן- כותבת תוכניות לימודים ל"ב 21- שילוב מחשב

 5. יצוגיים לא מילוליים • איתור תמונה • בחירה בין תמונות • שילוב תמונות • הצגת תמונות • עריכת תמונות • אחסון ושמירת תמונות, • צורות אוטומטיות • תרשימים • wordart • אנימציה • קול רעיה רונן- כותבת תוכניות לימודים ל"ב 21- שילוב מחשב

 6. אמצעים נוספים • סורק • מצלמה דיגיטאלית • וידיאו • מחשבון • תקליטורים • אינטרנט • דואר אלקטרוני • מאגר מידע • יומן ממוחשב • לוח שנה ממוחשב רעיה רונן- כותבת תוכניות לימודים ל"ב 21- שילוב מחשב

 7. יצוגים לא מילוליים איתור תמונה, בחירה בין תמונות, שילוב תמונות, הצגת תמונות, עריכת תמונות, אחסון ושמירת תמונות, צורות אוטומטיות, , תרשימים, , wordart אנימציה, קול אמצעים נוספים סורק, מצלמה דיגיטאלית וידיאו דיגיטלי דואר אלקטרוני, מאגר מידע יומן ממוחשב, לוח שנה ממוחשב הדגמה של שמושי מחשב בנושא "תורנות" תוצרים • תגים לבעלי תפקידים • כרזה לפרסום • לוח תורנויות במחשב או מחוצה לו • אלבום תמונות • מצגת • יצירת מאגר מידע • תקשורת בתוך ובין מוסדות ייצוגים מילוליים הקלדה זיהוי חומר כתוב עיצוב עריכה שמירה/אחסון אחזור הדפסה רעיה רונן- כותבת תוכניות לימודים ל"ב 21- שילוב מחשב

 8. תורנויות לכל השבוע זמן תפקיד שם תמונה ריקי א ב ג ד ה ו שתייה חמה עריכת ינון א ב ג שולחן עריכת הגר ד ה ו שולחן ן ניקיו איסמירה א ב ג ד ה ו ן ניקיו שבתאי א ב ג ד ה ו א ד טפול יובל בעציצים ב ג ה ו נועה א ב ג ד ה ו כלים רעיה רונן- כותבת תוכניות לימודים ל"ב 21- שילוב מחשב

 9. מעגלי הפנמה מקבילים: נושא ותקשוב • שיחת פתיחה • הצגת הכללים:תמונות/סמלים מוסכמים,כרזות, טבלאות,מצגת וכו' • תיעוד במצלמה/וידאו שלהתנהגויות במצביםשונים • תלמידים יספרו עלאירועים הקשוריםבהתנהגותם • יעלו באופן חופשי חוויותויתייחסו למותר ולאסור • יבנו כללי התנהגות • יציעו סנקציותותגמולים פעילויות מתוקשבות הנושא: גיבוש כללי התנהגות רעיה רונן- כותבת תוכניות לימודים ל"ב 21- שילוב מחשב

 10. מעגלי הפנמה מקבילים: נושא ותקשוב • למידת מושגים • מושגים הקשורים לכלליההתנהגות, שנבחרו ע"יהקבוצה: שעת התחלה,שמירה על רכוש,איסור שימוש באלימותוכו' • הצגת הכללים שנבחרובאמצעים ממוחשבים • איתור כתבות/מידעבאינטרנט • הכנת מילון מושגים • הכנת תקנון • הכנת כרטיסי תזכורת הנושא: גיבוש כללי התנהגות פעילויות מתוקשבות רעיה רונן- כותבת תוכניות לימודים ל"ב 21- שילוב מחשב

 11. מעגלי הפנמה מקבילים: נושא ותקשוב • שיחה פתוחה • תיעוד השיחה: מלל, צילום • עריכה, עיצוב מחדש והוספהשל כללים • הצגת החלטות באמצעים • מתוקשבים • שיחה על יעילות התיעודוההצגה • יעלו חוויות ורגשותהקשורים בכלליםשניסחו ובמושגיםשנלמדו • יערכו שוב את הכללים • יחליטו כיצד לבדוק שמירהאו אי שמירה על הכללים פעילויות מתוקשבות הנושא: גיבוש כללי התנהגות רעיה רונן- כותבת תוכניות לימודים ל"ב 21- שילוב מחשב

 12. מעגלי הפנמה מקבילים: נושא ותקשוב • התנסות חוזרת התנסות בכללים כפי שנוסחו • צילום חוזר של התנהגויות פעילויות מתוקשבות הנושא: גיבוש כללי התנהגות רעיה רונן- כותבת תוכניות לימודים ל"ב 21- שילוב מחשב

 13. מעגלי הפנמה מקבילים: נושא ותקשוב • דיון חוזר הנושא: גיבוש כללי התנהגות פעילויות מתוקשבות • בכל פרק זמן עליו הוחלט בשיחה הפתוחה, • יעריכו חברי הקבוצה את התנהגותם, • ינהלו רישום ומעקב, • יציגו בדרכים הנראות להם • יערכו את כללי ההתנהגות בהתאם רעיה רונן- כותבת תוכניות לימודים ל"ב 21- שילוב מחשב

 14. מעגלי הפנמה מקבילים: נושא ותקשוב • תוצר פעילויות מתוקשבות הנושא: גיבוש כללי התנהגות אני חלק מחברה הקובעת כללים ומתנהגת על פיהם אני שותף לקביעת הכללים בחברה בה אני חי אני מודע לכללי התנהגות בחברה אני יודע לתעד ולהציג באמצעים מתוקשבים שונים אני יכול להעריך יעילות של אופני תיעוד ותצוגה שונים סנגור עצמי- אני מבקר ויודע לעמוד על זכותי, כאשר הכללים אינם נשמרים ופוגעים בי רעיה רונן- כותבת תוכניות לימודים ל"ב 21- שילוב מחשב