1 / 11

Основні функції мови

Основні функції мови. Підготували учні 10-Б класу Валківського ліцею Литвин В ’ ячеслав, Львов Андрій, Стефанків Тетяна, Томах Вікторія.

garima
Télécharger la présentation

Основні функції мови

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Основні функції мови • Підготували учні 10-Б класу Валківського ліцею Литвин В’ячеслав, Львов Андрій, Стефанків Тетяна, Томах Вікторія

 2. Мова – це не  просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова – це глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна художня, інтелектуальна і мисленнєва  діяльність народу. О.Гончар Мова і мовлення належать до унікальних явищ людсько­го життя і виконують у суспільстві різноманітні функції.

 3. Мова – це струнка система знаків, в якій співвідносяться звучання, написання і смисловий зміст. Вивчає безпосередньо мову наука, яка називається лінгвістикою,або мовознавством. Особливості знаків вивчає семіотика. Яким чином структура мови впливає на мислення, встановлює психолінгвістика. Мова будь-якої спільності дуже неоднорідне, вкрай складне, багатофункціональне явище. Про комунікативну функцію мови чули всі, але, крім неї, існує ще довгий ряд інших призначень. Спробуємо розглянути їх.

 4. Функція спілкування Найважливіша з них – функція спілкування (комунікативна).Завдяки мові люди спілкуються між собою, публічно висловлюють свою волю, бажання, прагнення й перестороги. Ще видатний французький письменник Антуан де Сент- Екзюпері писав, що «найбільша у світі розкіш – це розкіш людського спілкування».

 5. Мислетворча функція • Мова – першопоштовх думання (слово є стимулом для вини­кнення та продовження розмови); мова – сам процес мислення: роз’єдна­ти думку і слово неможливо, адже мислення не має іншого спосо­бу формулювання, як слово; мова – ре­зультат мислення, завдяки мові результати мислення закріплюються в інтеле­ктуальній пам’яті нації, помножують та збагачу­ють інтелектуальний досвід народу; мова – провідник інтелекту між людьми в горизонтальному (між сучасниками) плані і у вертикальному (між поколіннями); за­вдяки мові в духовному світі нації (а також у суспільстві) виникає інтелектуальна «смуга», що вирізняється підтримуван­ням певного інтелектуального рівня.

 6. Пізнавальна функція (когнітивна) Крім того, мова є важливим засобом пізнання навколишнього світу, адже в ній нагромаджено досвід попередніх поколінь, який закодовано у слові. У кожній мові таким чином фіксується неповторна картина світу, багата інформація, яка потім засвоюється людиною. функція найтіснішим чином пов’язана з комунікацією. Саме комунікативне призначення лежить в основі розумової функції мови, зумовлює її. Дуже точний приклад когнітивної ролі мови наводить у своїй роботі Б.Норман. Він цитує фразу маленької дівчинки, яка говорить, що вона не знає, про що думає, поки не вимовить це вголос.

 7. Кумулятивна (культуроносна)функція Мова є носієм культури. Через мову відбувається засвоєння людиною культури свого та інших народів. Разом із мовою ми сприймаємо пісні, казки, жарти, звичаї й традиції народу.

 8. Естетична функція Якщо у побутовому мовленні мова виконує функцію спілкування, то в художньому вона є засобом образотворення, виконує естетичну функцію, тобто є джерелом естетичної насолоди від сприйняття художнього образу. Мова допомагає сприймати й розуміти світ крізь призму прекрасного. Отже, вона є першоелементом культури й лежить в основі розвитку різних видів мистецтва, які мають естетичне значення в суспільстві.

 9. Естетика мови - це ресурси і можливості мови виступати в контексті мистецтва. Словесне мистецтво - це творення художніх образів у всіх родах і жанрах літератури, у публіцистиці, ораторському слові. Творчість Гомера, Есхіла, Данте, Шекспіра, Байрона, Шиллера, Бальзака, Бічер-Стоу, Марка Твена, Пушкіна, Льва Толстого, Достоєв-ського - це сторінки світової величі мистецтва слова, які не залишать байдужими жодного, хто до них доторкнеться. Український фольклор, пісні, мистецьке слово І. Котляревського, Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, М. Рильського, О. Гончара та інших наших великих майстрів слова - невичерпне джерело естетичної насолоди. Однакове задоволення, позитивні емоції ми маємо від слова писемного і живого, якщо митець уповні виявив естетичний потенціал слова або якщо воно звучить досконало. Читання художньої літератури, заучування напам'ять улюблених віршів - це виховання відчуття краси мови, примноження краси нашого буття. Мова є засобом вираження внутрішнього світу людини.

 10. Експресивна функція Мову вживають не лише для простого повідомлення, а й для вияву своїх переживань, почуттів, емоцій. Радість, щастя, здивування, смуток, гнів, неспокій та глибинні порухи почуттів людини розкриваються для інших через мову. А вся система мовних засобів, що висловлюють світ емоцій, віддзеркалює неповторність світобачення і світовідчуття української нації, особливості морально-етичних принципів і релігійних настанов.

 11. Використані джерела*http://svitohlyad.com.ua/osvita/funktsiji-movy-scho-tse-oznachaje/http://gpl.co.ua

More Related