1 / 75

PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK BŐVÍTÉSE

PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK BŐVÍTÉSE. Tartalomjegyzék. 1. Szervezeti kultúra 2. Projekttervezés 3. Amire a pályázatok készítésénél ügyelni kell 4. Házi feladat 5. Üzleti tervezés – stratégiai tervezés 6. Az esélyegyenlőség nem csak PR 7. Együttműködés. Fogalmak tisztázása. Üzleti terv

gen
Télécharger la présentation

PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK BŐVÍTÉSE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK BŐVÍTÉSE

 2. Tartalomjegyzék • 1. Szervezeti kultúra • 2. Projekttervezés • 3. Amire a pályázatok készítésénél ügyelni kell • 4. Házi feladat • 5. Üzleti tervezés – stratégiai tervezés • 6. Az esélyegyenlőség nem csak PR • 7. Együttműködés

 3. Fogalmak tisztázása • Üzleti terv • Stratégiai terv • Projektterv • Pályázat • Konkrét cél • Hosszútávú cél • Marketing terv • Akcióterv

 4. 1. Szervezeti kultúra

 5. Szervezeti Kultúra E. Schein klasszikus megfogalmazása szerint a szervezeti kultúra a szervezet tagjai által elfogadott, közösen értelmezett előfeltevések, értékek, meggyőződések, hiedelmek rendszere.

 6. Feladat kiscsoportban • Az egy szervezettől érkezett csoporttagok 3 mondatban fogalmazzák meg a küldő szervezet hitvallását

 7. Szervezeti Kultúra A stratégiai tervezés során a szervezet hosszú távú céljaihoz (jövőkép, küldetés) képest elemezzük a megoldandó problémákat, tekintetbe véve a szervezetünk belső és külső adottságait.

 8. Szervezeti Kultúra Alapelvek: Sosem a lehetőségekből, hanem a célokból kell kiindulni A gyengeségeket, hiányosságokat mindig a megújulás és a fejlődés alapjának (erőforrásoknak) kell tekinteni A tervezés és az értékelés csak együtt létezik.

 9. Szervezeti Kultúra Miért fontos a stratégiai tervezés? Motivál a célok elérésére Segít az eredeti célokhoz való visszanyúlásban Közös értékrend és célok kialakításával segíti a szervezeti problémák megoldását Biztos alapot szolgáltat a döntéshozatalhoz

 10. Szervezeti Kultúra A tervezési folyamatban való részvételt fejleszti, elkötelezettebbé teszi a közösséget • Segíti az önállóság megőrzését: saját céljainkat fogjuk követniés nemcsak a külvilághoz alkalmazkodni A jól kidolgozott terv segít a tudatosabb és eredményesebb munkavégzésben

 11. Szervezeti Kultúra A stratégiai tervezés lépései 1. Jövőkép, küldetés megfogalmazása (küldetés, hitvallás, küldetési nyilatkozat) 2. A szervezet belső tényezőinek valamint a külső környezetnek az elemzése 3. Problémák elemzése 4. Projektszintű célok megfogalmazása (ezek lebontása konkrét tevékenységekre már a projekttervezés témakörébe tartozik), és azok logikai-időbeli elrendezése 5. Az értékelés módszereinek kidolgozása

 12. Szervezeti Kultúra 1. Küldetési nyilatkozat megfogalmazása A küldetési nyilatkozat adja meg a szervezet funkcióját, identitását, és más szervezettől való megkülönböztethetőségét. Alkalmas arra, hogy a szervezet tagjai, illetve a szervezetnél dolgozók a legalapvetőbb kérdéseket tisztázzák egymás között, és hogy azokat a szervezeten kívüliek is megismerhessék

 13. Szervezeti Kultúra Jövőkép:. A végső cél Küldetés: út, amin haladni akarunk (operatív, cselekvő jellegű), választ ad azokra a kérdésekre, hogy a jövőkép elérése érdekében ki, mit, hol, kinek és hogyan csináljon. (A jövőkép és a küldetés egyben is megfogalmazható.) Fő célok/program: A szervezet átfogó, de a jövőképnél részletesebb céljainak megfogalmazása (maximum 8-10). E célok eléréséhez szükséges cselekvések

 14. Szervezeti Kultúra Értékek és elvek: Érdemes a szervezet által vallott „szakmai” elveket, értékeket és normákat is rögzíteni a küldetési nyilatkozatban. Fogalomdefiníciók: A fenti tömör megfogalmazásokban óhatatlanul szerepelni fognak olyan szavak, melyek jelentése nem egyértelmű, de megértésük nélkülözhetetlen. Célszerű ezeknek megadni egy „munkadefinícióját”.

 15. Szervezeti Kultúra Stratégiai célok és projektek megfogalmazása A szervezet jövőképének és küldetésének tisztázása, valamint a belső és külső feltételek elemzése után elérkeztünk a szervezet stratégiai céljainak meghatározásához „Összefésülni” a szervezet által vallott értékekből valamint a jövőképéből és a küldetéséből származó célokat a külső/belső környezet által lehetővé tett projektekkel, tevékenységekkel A projekteknek már konkrétaknak, reálisaknak, mérhetőknek és időhöz köthetőeknek kell lenniük

 16. 2. Projektötletek kidolgozása

 17. Tartalom • 1. Stratégiai célok kijelölése, stratégiai partnerek megkeresése • 2. Közös ötletelés • 3. SWOT analízis • 4. Érintettek elemzése • 5. Logikai keret végiggondolása

 18. Projektötletek kidolgozása • A projektötletnek illeszkednie kell a szervezet hitvallásához és stratégiai céljaihoz • Ezt követi a tervezés maga, amely nem a pályázati adatlap kitöltését, hanem logikai tervezési folyamatot jelent (ötletelés, szervezeti SWOT, érintettek elemzése, logikai keret)

 19. Projektötletek kidolgozása • Ötletelés: • Nincsenek őrült ötletek! • Támaszkodj a többiek ötletére! • Gondolj a lehetetlenre is! • Egy ötletnek az ellenkezőjét is gondold végig! • A mennyiségi elv a fontos! • Ne minősíts, ne értékelj! • Lehetséges projektötletek kiválasztása

 20. Projektötletek kidolgozása • SWOT analízis: • Strenghts – Erősségek (belső): Pozitív belső tényezők, amikre támaszkodhatunk a projekt megvalósításában, és lehet rá befolyásunk, hogy még fejlődjenek. • Weaknesses – Gyengeségek (belső): Fejlesztendő belső tényezők, amelyek nem jól működnek, de lehet rá befolyásunk, hogy jobb legyen a helyzet. • Opportunities – Lehetőségek (külső): Támogató, általunk nem befolyásolható adottságok, környezeti tényezők, amelyekre építve ki tudjuk használni erősségeinket. • Threats – Veszélyek (külső): Gátló, korlátozó környezeti tényezők, amelyek csökkentik a siker esélyét, kockázatot jelenthetnek, és nem tudjuk befolyásolni őket.

 21. Projektötletek kidolgozása + -

 22. Projektötletek kidolgozása

 23. Projektötletek kidolgozása

 24. Projektötletek kidolgozása • Projekttervezés fő lépései:1. Probléma-analízis (problémafa segítségével) • Célcsoport/tok meghatározása • Problémáik meghatározása • Lehetőségeik és visszahúzó erőik feltérképezése • Ok-okozati összefüggések megtalálása

 25. Projektötletek kidolgozása • 2. Cél-analízis • A meghatározott problémák céllá alakítása

 26. Projektötletek kidolgozása • 3. Stratégia-analízis • A különféle stratégiák meghatározása • A célok szortírozása különféle kritériumok mentén (pl. erőforrások, lehetőségek stb.)

 27. Projektötletek kidolgozása • A projektterv vázlata • CÉL • CÉLCSOPORT • VÁRHATÓ EREDMÉNY • IDŐTERV/FELADATOK LISTÁJA • PÉNZÜGYI TERV • ERŐFORRÁSOK (EMBERI ÉS TÁRGYI) • MÓDSZEREK • MUNKAMEGOSZTÁS • KOMMUNIKÁCIÓ • KOCKÁZATOK • ÉRTÉKELÉS/ELLENŐRZÉS

 28. 3. Amire a pályázatok készítésénél ügyelni kell

 29. Pályázat előkészítése • Pályázat előtt tájékozódni: • A pályázati kiírás és útmutató részletes ismerete (ki, mire, milyen feltételekkel, határidővel és milyen összegre pályázhat) • Kiíró szervezet céljai • Speciális igények (pl. együttműködők kellenek-e) • Döntéshozatali eljárás

 30. Pályázatírás • Pályázatírói hibák • Formai hibák • Legfrissebb útmutató, kitöltő program és mellékletminták használata • Szervezet adatai, elérhetőség • Mellékletek érvényessége • Megfelelő példányszám, formátum • Igényelt összeg • Aláírás • Saját példány!

 31. Pályázatírás • Pályázatírói hibák • Tartalmi • Értsen hozzá a szervezet • Érthető és lényegre törő • Áttekinthető és igazolható • Konkrét és mérhető célok meghatározása • Pályázati előírások, jogszabályok értelmezése • Ne legyen sablonos, más pályázati rendszerből átemelt ötlet • Együttműködés feltételei

 32. Pályázatírás • Mire kell figyelni a pályázatírás során • Költségvetés • A szakmai programmal összhangban • Igazolható • Reális • Költséghatékony • Működés orientált költségvetés • Szövegesen indokolt tételek

 33. Végrehajtás • Megvalósítás ideje alatt • Szakmai • Valódi partnerség • Jól dokumentált • Disszemináció • Nyilvánosság

 34. Végrehajtás • Megvalósítás ideje alatt • Pénzügyi • A szerződésben rögzített költségvetés • Eltérés esetén szerződés módosítás

 35. Beszámolás • Lezárás • Elszámolás • Fenntarthatóság • Utánkövetés • Formai követelmények

 36. 4. Házi feladat

 37. Három hét múlva • Legalább két szervezet tagjainak kell összedolgoznia • Kitalálni egy közös projektet és végiggondolni a „kisnorvég” kiírás alapján (dokumentumok rajta vannak a kapott CD-n) • A közös projekt tervezési munkálatait elvégezni (SWOT, érintettek elemzése, logikai keret) • A következő alkalommal egy 15 perces előadásban, úgy, hogy minden résztvevőnek legyen szerepe, felvezetni a többieknek

 38. Instrukciók • Minél komolyabban venni a feladatot, annál több hasznot hoz • Minél konkrétabb projektet venni alapul az ötletek közül • Elgondolkodni a konkrét együttműködés tényleges megvalósításán • A legtöbb szavazatot kapó megoldás megvalósítását szervezetünk tanácsadással segíti 3 térítésmentes tanácsadói nap felajánlásával

 39. 5. Üzleti tervezés

 40. Üzleti tervezés • Miért van szükség üzleti tervre? • Egy-egy ötlet megvalósíthatóságának vizsgálatára • Jelenlegi vagy potenciális tulajdonosok, partnerek meggyőzésére • Hitelezőknek, banknak külső finanszírozás céljából • Együttműködő partnerek tájékoztatására

 41. Üzleti tervezés • Lépések: • Bevezető (Kiindulópont: misszió és stratégia) • Vezetői összefoglaló • A szervezet bemutatása • Termékek és szolgáltatások bemutatása • Marketingterv • Működési terv • Menedzsment és szervezeti terv • Pénzügyi és finanszírozási terv • Kockázatelemzés • A tevékenységek ütemezése • Mellékletek

 42. Üzleti tervezés • A terv kidolgozása • Az ötlet részletes kidolgozása, kifejtése • Szakmai és pénzügyi tervezés

 43. Üzleti tervezés • Az ötlet kidolgozása • Munkaterv elkészítése • Részletesen kidolgozott ütemtervvel, mérföldkövekkel, értékelési pontokkal • Ki, mit, mikorra, mennyiből, hogyan • Kikkel dolgozunk együtt • Szakmai vezető, koordinátor • Felelősök • Együttműködő partnerek • Külső szakértők

 44. Üzleti tervezés • Szakmai tervezés • A kidolgozott stratégia, küldetés, szervezeti program alapján összeáll a projekt tartalmi része.

 45. Üzleti tervezés • Pénzügyi tervezés • Itt kell számokba foglalni mindazt, amit a szakmai tervben megjelenik • Forrás elemzés • Szükséges forrás • Meglévő források (pénzbeli és nem pénzbeli) • Bevonható források (partnerek)

 46. Üzleti tervezés • Esetleges pályázat előkészítése • A projekt ötlet kidolgozása után születik meg a pályázat • A projektben foglaltakat kell a pályázathoz illeszteni • A projekt elemeket kell költségelni • A projekthez készült költségbecslést kell a pályázat feltételeire lefordítani

 47. Üzleti tervezés • Pályázat részei • Adatok • Projekt leírás • Költségvetés • Mellékletek

 48. Üzleti tervezés • Pályázat – probléma felvetés • A probléma/szükséglet hátterébe bele kell illeszkednie a pályázó szervezet céljainak. • A szervezet küldetése és a pályázati kiírás közötti kapcsolat bemutatása. • A megfogalmazott problémára milyen választ ad a tervezett program. (tények, adatok, statisztikák, tapasztalat)

 49. Üzleti tervezés • Költségvetés • Projektköltségek • Menedzsment költségei • A szakmai program alapján indokoltnak kell lennie.

 50. Üzleti tervezés • Kiegészítő források • Szükséges önrész • Lehetséges önrész • Partnerek hozzáadott értéke • Egyéb támogatók • Lehetséges bevétel

More Related