Download
aktuellt fr n lpa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktuellt från LPA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktuellt från LPA

Aktuellt från LPA

135 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Aktuellt från LPA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Aktuelltfrån LPA LPA 15.2.2013

  2. Aktuellt i början av året • Inbesparingarna i statsfinanserna avspeglar sig på lantbruksföretagarens socialskydd från början av året • Förväntningarna riktas till den av statsrådet tillsatta arbetsgruppen för främjande av lantbruksföretagarnas välmåga i arbetet • Inbesparingarna höjde LFÖPL-försäkringspremien för år 2013 med i medeltal ca 10 % • Viktigt att minnas = pruta inte på LFÖPL-abetsinkomsten, eftersom den är grunden för nivån på hela det inkomstbundna socialskyddet (pensioner, olycksfallsersättningar, avträdelsestöd, sjukdagpenningar, föräldraförmåner) • Villkoren för avträdelsestödet ändrades i början av året

  3. Avträdelsestöd möjligt endast vid generationsväxlingsöverlåtelse • Överlåtelse av tillskottsmark ger inte längre rätt till avträdelsestöd • Kravet på livkraftigt lantbuk vid generationsväxling höjdes • krav på lantbruksinkomst 10 000 -> 15 000 € / förvärvare • minimiavskrivning 3 400 -> 5 000 € • Åldersgränsen vid generationsväxlingsöverlåtelse stiger 56 -> 59 år från 2014 • OBS! övergångsbestämmelser för 1957 och tidigare födda • Nuvarande lag är i kraft till utgången av 2014

  4. Avträdande lantbruksföretagare Allmänna förutsättningar • Åldersgräns • 56 år, vid överlåtelse till nära släkting • överlåtarens / makans barn, syskonbarn eller deras maka • 2014 åldergräns 59 år (OBS! övergångsbestämmelser för 1957 och tidigare födda) • 60 år, vid överlåtelse till icke nära släkting • Idkat lantbruk senaste 10 år • Varit LFÖPL-försäkrad senaste 5 år • Inkomstgräns 695 €/mån (2013 index) • avträdelsestödet kan betals tidigast då inkomstgränsvillkoret uppfylls

  5. Förvärvare vid generationsväxling Allmänna förutsättningar • Under 40 år då överlåtelsen sker • Tillräcklig yrkeskunskap • utbildningskrav skall uppfyllas inom 2 kalenderår räknat från överlåtelsen • Biinkomster högst 60 000 €/år • Odlings- och boendeförbindelse 5–14 år • Ägandet övergår • Vid överlåtelse till två, skall båda uppfylla alla krav

  6. Gruppen för främjande av lantbruksföretagarnas välmåga • Arbetsgruppen utreder, medel för att utveckla lantbrukets företagshälsovård så att den ännu bättre skall motsvara lantbrukets behov • idag är endast 39 % av lantbruksföretagarna anslutna till företagshälsovården • för att förbättra servicens effekt och täckning behövs specialisering inom lantbrukets företagshälsovård • det finns behov av att utveckla servicekonceptet som bygger på gårdsbesök, utgående från gårdsvisa behov • det finns behov av konkreta och målinriktade gårds- och företagarvisa utvecklingsmodeller

  7. Tack!