Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Miljø - og kulturbaseret ejendomsudformning i det agrare landskab Anne Kristine Munk Mouritsen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Miljø - og kulturbaseret ejendomsudformning i det agrare landskab Anne Kristine Munk Mouritsen

Miljø - og kulturbaseret ejendomsudformning i det agrare landskab Anne Kristine Munk Mouritsen

111 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Miljø - og kulturbaseret ejendomsudformning i det agrare landskab Anne Kristine Munk Mouritsen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Miljø - og kulturbaseret ejendomsudformning i det agrare landskab Anne Kristine Munk Mouritsen Ph.D.studerende Aalborg Universitet & DJF

  2. FORMÅL Bidrage med teori, metoder og anbefalinger til EIL: Skabe en teoretisk referenceramme tematiseret omkring miljø og kultur for gennemførte jordfordelings-/naturgenopretningssager 1990-1999 (22 sager). Anbefale mulige metodeændringer (ændringer af lovgivningen samt nye planlægnings- og forvaltnings-metoder) Udarbejde GIS-model til visualisering af metodens miljø og kulturmæssige ”formåen”

  3. GEOGRAFISK FORDELING

  4. EKSEMPEL - DRASTRUP Problemer med drikkevandet Jorden meget kridtholdig Kendte virkemidler gav ingen effekt Valgte at gribe aktivt ind i ejendomsstrukturerne

  5. EKSEMPEL - DRASTRUP • Værdi af Drastrupprojektet for husejerne i området er estimeret til 93 mio.kr (jvf. Berit Hasler m.fl.) • Måleresultaterne viser allerede mindre nitrat både i selve rodzonen og i det terrænnære grundvand.

  6. DATA Indsamling af kvantitative nøgledata Kilde: Journaler i DFFE Indsamling af kvalitative nøgledata Kilde: Interview af centrale personer. F.eks. Jordfordelingsplanlæggere, sagsbehandlere, rekvirenter.

  7. OFFENTLIG NETTOUDTAG AF JORD

  8. METODEFORBEDRINGER • Planlægning: • Ejendomsudformningen skal udvikles til at være en del af den regionale planlægning • Regionale landzoneplaner med rammer til gennemførelse af lokal ejendomsudformning • Jordkøbsnævn til målrettet opkøb af landbrugsjord

  9. METODEFORBEDRINGER • Sektorlovgivning • Landbrugsloven §2 ændres således at landbrugspligten erstattes af en pligt til at forvalte jorden ud fra en økologisk bæredygtig betragtning • Landbrugsloven §§13 og 16 ændres således at der ved enhver handel gennemføres en vurdering af ønskerne til den fremtidige anvendelse i forhold til zoneplanlægningen og miljøforholdene på stedet • Jordfordelingsloven udstyres med et flersidigt formål