1 / 12

Δυνατότητες Ελέγχου Εργαστηρίων ΕΒΕΤΑΜ

Δυνατότητες Ελέγχου Εργαστηρίων ΕΒΕΤΑΜ. Σοφία Φρατζέσκου Υπεύθυνη Ποιότητας Παραρτήματος Αθηνών EBETAM AE. Τα εργαστήρια του Παραρτήματος Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ περιλαμβάνουν τα παρακάτω τμήματα: Κλωστοϋφαντουργίας Χημικών Αναλύσεων Οργανικών & Ανόργανων Υλικών Παιδικών Παιχνιδιών

ghazi
Télécharger la présentation

Δυνατότητες Ελέγχου Εργαστηρίων ΕΒΕΤΑΜ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Δυνατότητες Ελέγχου Εργαστηρίων ΕΒΕΤΑΜ Σοφία Φρατζέσκου Υπεύθυνη Ποιότητας Παραρτήματος Αθηνών EBETAM AE

 2. Τα εργαστήρια του Παραρτήματος Αθηνών της ΕΒΕΤΑΜ περιλαμβάνουν τα παρακάτω τμήματα: • Κλωστοϋφαντουργίας • Χημικών Αναλύσεων Οργανικών & Ανόργανων Υλικών • Παιδικών Παιχνιδιών • Δυνατότητα διεξαγωγής ~200 εργαστηριακών δοκιμών σύμφωνα με 270 πρότυπες μεθόδους, Ευρωπαϊκές οδηγίες και Πρότυπα σε ίνες, νήματα, υφάσματα, ενδύματα και τεχνικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

 3. Κλωστοϋφαντουργίας Προσδιορισμός σύνθεσης υλικών • Ποιοτικός προσδιορισμός με: • Οπτική μικροσκοπία • FTIR (ATR) • Ποσοτικός προσδιορισμός με χημική ανάλυση

 4. Έλεγχος συμπεριφοράς κατά τη χρήση • Αντοχές χρωματισμού (σε νερό, ιδρώτα, τριβή, πλύσιμο κλπ) • Σταθερότητα διαστάσεων • Αντοχή στη φθορά • Αντοχή στο pilling • Αντοχή στη γήρανση

 5. Φυσικομηχανικές ιδιότητες • Αντοχή εφελκυσμού • Ελαστικότητα • Αντοχή στο σχίσιμο • Αντοχή σε διαξονική πίεση • Αδιαβροχία • Αντοχή στην υδροστατική πίεση

 6. Πυρανθεκτικότητα • Προσδιορισμός ευκολίας ανάφλεξης • Προσδιορισμός ταχύτητας διάδοσης φλόγας • Αξιολόγηση υλικών κατά την έκθεση σε πηγή ακτινοβολούμενης θερμότητας • Προσδιορισμός μετάδοσης της θερμότητας με φλόγα

 7. Skin Model • HOTPLATE (Skin model): • Μέτρηση της θερμικής αντίστασης • Μέτρηση της αντίστασης των υδρατμών (Αναπνευσιμότητα)

 8. Ειδικές ιδιότητες • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ • ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: • Χρωματικές συντεταγμένες • Μέτρηση λευκότητας • Σύγκριση αποχρώσεων • Μέτρηση ανακλαστικότητας

 9. Αναλυτικές δοκιμές Χημικών Αναλύσεων Οργανικών & Ανόργανων Υλικών • Αέριοι χρωματογράφοι (GC-MS & GC/NPD/ECD) • Προσδιορισμός φυτοφαρμάκων, φθαλικών εστέρων, πολυαρωματικών ενώσεων, οργανοκασσιτερικών ενώσεων, φαινολών, χλωριωμένων βενζολίων και τολουολίων, αμινών, κ.ά. • Υγρός χρωματογράφος (HPLC-DAD & MS-MS) • Προσδιορισμός αλλεργιογόνων χρωμάτων, φυτοφαρμάκων, υπερφθοριωμένων ενώσεων (PFOS-PFOA), κ.ά.

 10. Συσκευή Ατομικής Απορρόφησης (φλόγα, φούρνος γραφίτη, FIMS) • Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων. • Φασματοφωτόμετρο • Προσδιορισμός φορμαλδεΰδης, ανακλαστικότητας. • Αυτόματες συσκευές εκχύλισης • ASE 100 & ASE 200

 11. Είδη του κλάδου Κλωστοϋφαντουργίας & Ένδυσης Διερεύνηση Προβλημάτων Χρήσης Έλεγχος & Πιστοποίηση

 12. Ετικέτες Φροντίδας • Έλεγχος • Καθορισμός • Επαλήθευση

More Related