1 / 23

ISPS ÖVNING 1

ISPS ÖVNING 1. Lossning av farligt gods Klicka på knappen i högra hörnet för att starta övningen. STARTA ÖVNING. NAVIGERING. Navigeringsknapparna hittar du längst ner till höger.

gil
Télécharger la présentation

ISPS ÖVNING 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ISPS ÖVNING 1 Lossning av farligt gods Klicka på knappen i högra hörnet för att starta övningen STARTA ÖVNING

 2. NAVIGERING Navigeringsknapparna hittar du längst ner till höger. Klicka på FRAMÅT för att gå vidare i övningen, du kommer också vidare genom att klicka någonstans på skärmen. Klicka på BAKÅT för att gå tillbaka i övningen. Klicka på TILL START för att komma tillbaka till början på övningen. Klicka på AVSLUTA för att stänga övningen, du kan alltid fortsätta övningen vid en senare tidpunkt.

 3. SYFTE Den här övningen syftar till att du/ni ska få en fördjupad kunskap om vad som är viktigt att tänka på i samband med: • lossning av farligt gods från fartyg och • utlämnande av farligt gods vid olika skyddsnivåer Övningen beräknas ta mellan 40 minuter och 1,5 timme att genomföra.

 4. BAKGRUNDSKUNSKAPER För att genomföra denna övning krävs en del förkunskaper om: ISPS Se följande avsnitt i kursen eISPS • Hamnkontoret • Tillträde och avgränsning • Kontroll – gods Din hamns skyddsregler Se de skyddsåtgärder som finns i din hamn Reglerna för hantering av Farligt gods Se avsnittet om transportskydd i kursen eFarligt Gods

 5. INSTRUKTION 1(2) Deltagare Genomför gärna denna övning som en diskussionsövning tillsammans med en eller flera kollegor. Du kan också genomföra övningen enskilt. Svarsformulär – Skriv ut Innan du startar övningen skriv ut svarsformuläret som du lämnar till din PFSO efter övningen. Klicka på ikonen nedan för att öppna svarsformuläret.

 6. INSTRUKTION 2(2) Scenario Först kommer du/ni att få ta del av ett eller flera korta fiktiva händelseförlopp (scenarion). Diskussionsfrågor Efter varje scenario följer ett antal diskussionsfrågor som handlar om hur den uppkomna situationen kan hanteras. Dessa ska du/ni diskutera och skriva ner svar på i svarsformuläret. Tips Efter diskussionsfrågorna kommer du/ni att få ta del av tips på hur situationen kan hanteras. Om du/ni vill ta en paus i övningen är det lämpligt att göra det efter tipsen. Nästa steg Slutligen kommer du/ni att få hänvisningar till e-learningkurser och andra övningar som du/ni kan gå vidare med för att komplettera dina/era kunskaper inom detta område.

 7. SCENARIO 1 Klicka på FRAMÅT för att se scenariot

 8. Ett containerfartyg anlöper hamnen efter att det försenats på grund av hårt väder

 9. Lasten består av containrar med farligt gods

 10. Speditören har bråttom att få lasten lossad och transporterad vidare och vill därför skynda på processen för lossning och utlämning (För att se och höra animation klicka i den svarta rutan)

 11. DISKUSSIONSFRÅGOR • Hur ska den uppkomna situationen hanteras? • Vem tar beslut om vad som ska göras? • Är det något särskilt som gäller i er hamn för denna händelse? Anteckna dina svar i svarsformuläret innan du går vidare

 12. TIPS Har du/ni diskuterat och skrivit ner svar på samtliga frågor? Klicka på FRAMÅT för att se förslag på hur situationen som beskrevs i scenario 1 kan hanteras

 13. TIPS 1(2) 1. Hur ska den uppkomna situationen hanteras? Farligt gods får endast lämnas ut till en transportör vars identitet är känd. Det är en del av bestämmelserna om transportskydd, som handlar om att farligt gods inte ska falla i orätta händer vid transport på väg (ADR) och järnväg (RID). I vissa hamnar sker denna kontroll när transportören kör in på hamnområdet. Det kan dock även förekomma kontroll på hamnområdet. I Söderstads Hamnkontrolleras alla personer vid tillträdespunkterna genom att transporten ska vara förhandsanmäld och föraren legitimerar sig. Alla leverantörer och andra besökare till Söderstads Hamn utrustas med besöks-ID som måste lämnas tillbaka när uppdraget är slutfört. Farligt gods får endast lämnas ut till en transportör om transportören uppfyller villkoren för transport av farligt gods. I Söderstads Hamn sker detta genom att förarens körkort och ADR-intyg kontrolleras. Söderstads Hamn kontrollerar också med godsmottagaren att godset ska levereras dit.

 14. TIPS 2(2) 2. Vem tar beslut om vad som ska göras? Det gör du! Ta dig den tid du behöver för att genomföra ditt arbete och de kontroller som måste utföras. Skyddet får aldrig kompromissas, särskilt inte när det är stressigt! Det är du som bestämmer vad som ska göras för att din hamns skyddsregler ska följas. 3. Är det något särskilt som gäller i er hamn för denna händelse? Om du inte är säker på vad som gäller, prata med din PFSO för att höra vad som gäller i din hamn.

 15. SCENARIO 2 Nu fortsätter scenariot! Klicka på FRAMÅT för att se det fortsatta scenariot

 16. Det visar sig att fartyget som anlöper hamnen är klassat enligt skyddsnivå 2 HamnSkyddsnivå 1 FartygSkyddsnivå 2 Bild: CMP Copenhagen Malmö Port AB Bild: CMP Copenhagen Malmö Port AB

 17. DISKUSSIONSFRÅGOR • Vem avgör vilken skyddsnivå som gäller för hamnar? • Hur och från vem får du reda på vilken skyddsnivå som gäller för ett specifikt fartyg? • Vad får den förhöjda skyddsnivån för konsekvenser för lossningen och utlämnandet av farligt gods i din hamn? Anteckna dina svar i svarsformuläret innan du går vidare

 18. TIPS Har du/ni diskuterat och skrivit ner svar på samtliga frågor? Klicka på FRAMÅT för att se förslag på hur situationen som beskrevs i scenario 2 kan hanteras

 19. TIPS 1(2) 1. Vem avgör vilken skyddsnivå som gäller för hamnar och fartyg? Det är rikspolisstyrelsen som beslutar om vilken skyddsnivå som råder i Sverige. I brådskande fall får den lokala polismyndigheten höja skyddsnivån för en enskild hamn om de anser att det krävs. 2. Hur och från vem får du reda på vilken skyddsnivå som gäller för ett specifikt fartyg? Om du inte är säker på vad som gäller, prata med din PFSO för att höra vad som gäller i din hamn. Enligt Söderstads Hamns skyddsplan ska fartyget meddela hamnen vilken skyddsnivå fartyget arbetar på. Hamnens och fartygets skyddschefer upprättar då tillsammans en sjöfartsskyddsdeklaration. En sjöfartsskyddsdeklaration är en överenskommelse mellan fartyget och hamnen om extra skyddsåtgärder för just detta fartyg.

 20. TIPS 2(2) 3. Vad får den förhöjda skyddsnivån för konsekvenser för lossningen och utlämnandet av gods i din hamn? Om du inte är säker på vad som gäller så prata med din PFSO för att höra vad som gäller i din hamn. Ta dig den tid du behöver för att genomföra ditt arbete och de kontroller som måste utföras. Skyddet får aldrig kompromissas, särskilt inte när det är stressigt!

 21. NÄSTA STEG eISPS Om du känner dig osäker på något i denna övning repetera gärna följande avsnitt i kursen eISPS • Hamnkontoret • Tillträde och avgränsningar • Kontroll - gods Din hamns skyddsregler Läs gärna på kring hamnens skyddsregler för att se vad som gäller vid olika skyddsnivåer i din hamn. Du kan också prata med din PFSO. eFarligt gods Gå gärna igenom avsnittet transportskydd i kursen eFarligt gods för att lära dig vad som gäller för farligt gods.

 22. ANDRA ÖVNINGAR Nu har du genomfört ISPS ÖVNING 1: Lossning av farligt gods som handlar om vad som är viktigt att tänka på i samband med lossning av och utlämnande av farligt gods vid olika skyddsnivåer. Det finns även andra övningar: • Övning 2: Kontroll av gods • Övning 3: Bombhot • Övning 4: Fripassagerare • Övning 5: Övervakning av ISPS-område • Övning 6: Tillträde till hamnen • Övning 7: Hot mot hamnkontoret • Övning 8: Inkommande gods • Övning 9: Hamnskydd

 23. ÖVNINGEN ÄR SLUTFÖRD Glöm inte att lämna in svarsformuläret med dina svar till din PFSO! AVSLUTA ÖVNING TILL START BAKÅT

More Related