Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A370A0350 Yritysten välinen yhteistyö 6 op Tutkijatohtori, KTT Terhi Tuominen Puh. 040 833 6447 PowerPoint Presentation
Download Presentation
A370A0350 Yritysten välinen yhteistyö 6 op Tutkijatohtori, KTT Terhi Tuominen Puh. 040 833 6447

A370A0350 Yritysten välinen yhteistyö 6 op Tutkijatohtori, KTT Terhi Tuominen Puh. 040 833 6447

201 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

A370A0350 Yritysten välinen yhteistyö 6 op Tutkijatohtori, KTT Terhi Tuominen Puh. 040 833 6447

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A370A0350Yritysten välinen yhteistyö 6 op Tutkijatohtori, KTT Terhi Tuominen Puh. 040 833 6447 E-mail: terhi.tuominen@lut.fi, työhuone: 7368.2 Nuorempi tutkija, KTM Heidi Tuominen Puh. 040 572 1563 E-mail: heidi.j.tuominen@lut.fi Yritysten välinen yhteistyö

 2. Kurssin tausta • Yritysten toimintaedellytykset, kilpailuympäristö ja kasvutavoitteet asettavat vaatimuksia yritysten kyvylle toimia yhteistyössä muiden yritysten kanssa • “People who become an entrepreneur to be independent of others will be disappointed, because they depend upon a number of people who can be useful for them. They can make their own decisions and create their own business but within the context of working with other people” (Tjosvold & Weicker, 1993). Yritysten välinen yhteistyö

 3. Kurssin tavoitteet • Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille kattava yleiskuva siitä, mitä on yritysten välinen yhteistyö ja miten sitä voidaan johtaa. • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) hahmottaa yhteistyön kentän osaksi liiketoiminnan kokonaisuutta, 2) yhteistyön ja verkostoitumisen keskeiset käsitteet ja teoriat, 3) analysoida verkoston johtamisen ja kehittämisen mahdollisuuksia ja haasteita, 4) analysoida yhteistyötilanteita ja 5) osallistua verkostojen kehittämistyöhön. Yritysten välinen yhteistyö

 4. Kurssin sisältö • Ydinaines-tasolla opiskelija pystyy hahmottamaan yritysverkostojenjohtamisen kokonaisuuden. Hän tuntee verkostoitumista jayritysten välistä yhteistyötä koskevaa keskeistä tutkimusta. • Kurssilla käsitellään mm. tarpeet ja tavoitteet yhteistyön taustalla, yhteistyön teoriaa, monenkeskisen yhteistyön perusmallit,pienyrittäjien välinen yhteistyö, pienyritysverkostot ja kärkiyritysmallien tutkimus, partnership ja yhteistyön kehittäminen. • Korkeammilla osaamistasoilla opiskelija pystyy soveltamaan verkostojohtamisen keskeisiä teorioita omassa työssään ja tutkimuksessaan. Yritysten välinen yhteistyö

 5. Kurssin suoritustapa ja arvostelu • Edellytykset: A130A0500 Liiketoiminnan ja strategian perusteet käytynä • Suoritustavat: Luentoja 15 h, itsenäiset lukutehtävät ja valmistautuminen luennoille 28 h, 3. periodi. Harjoitustyön tekeminen 3-4 hengen ryhmissä. Aineiston keruu, harjoitustyön laatiminen, itsenäiset ryhmäkokoontumiset 42 h, 3. periodi. Tentti ja tenttiin valmistautuminen 60 h, 3. periodi. Kokonaismitoitus yhteensä 160 h. • Arvostelu: Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä. Tentti 50%, case-harjoitustyö 50%, kaikki osiot suoritettava. • Läsnäoloista luennoilla voi saada max. 10.5 lisäpistettä tenttiin • Kirjallisuus tenttiin: 1. Vesalainen, Jukka (2002 tai uudempi). Kaupankäynnistä kumppanuuteen – yritysten välisten suhteiden elementit, analysointi ja kehittäminen. MET. Tampere. 211 ss. 2. Artikkelikokoelma (löytyy Nopasta) Yritysten välinen yhteistyö

 6. Kurssin aikataulu ja teemat VIIKKO 3 TO KLO 12.15 – 13.45 JOHDANTOLUENTO (Terhi ja Heidi Tuominen) VIIKKO 4 TO KLO 12.15 – 13.45 VERKOSTOITUMISEN TAVOITTEET, EDUT JA LOPPUTULOKSET, YRITYSTEN VÄLISTEN SUHTEIDEN ELEMENTIT (Heidi Tuominen) VIIKKO 5 TO KLO 12.15 – 13.45 YRITYSTEN VÄLISEN YHTEISTYÖN JA VERKOSTOITUMISEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS (Heidi Tuominen) VIIKKO 6 TO KLO 12.15 – 13.45 YRITYSYHTEISTYÖN PERUSMALLIT, YHTEISTYÖN KEHITTYMINEN (Heidi Tuominen) VIIKKO 7 TO KLO 12.15 – 13.45 PIENTEN YRITTÄJIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ. YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄ STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO. SOSIAALINEN PÄÄOMA JA COOPTATION STRATEGIAT (Terhi Tuominen) VIIKKO 8 TI KLO 12.15 – 14.45 VERKOSTOJEN KASVU JA MITTAAMINEN. VERKOSTON JOHTAMINEN. ARVOA LUOVAT VERKOSTOT. VERKOSTON ARVON ANALYSOIMINEN (Terhi Tuominen) VIIKKO 8 PE KLO 12.15-13.45 PARTNERSHIP JA YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN. PARTNERSHIP – MONITOR ANALYYSIT. STRATEGINEN KUMPPANUUS JA SEN ANALYSOIMINEN. YHTEENVETO KURSSISTA JA TENTTIIN VALMISTAUTUMINEN (Terhi Tuominen) Yritysten välinen yhteistyö

 7. 100 pisteen skaala Arviointimatriisi Yritysten välinen yhteistyö 7

 8. Tentti • Koostuu kolmesta tehtävästä • Kurssin ydinkäsitteistön määrittely ja tunnistaminen ja teoreettisten kokonaisuuksien hallinta (35 pistettä) • Luentoja koskeva essee (35 pistettä) • Artikkelikokoelmasta yksi kysymys (30 pistettä) • Arvioinnin kohteena mm. • Jäsentyneisyys ja sanoman ytimekkyys • Asiasisällön hallinta; käsitteet ja teoriat • Ymmärryksen taso; kyky arvioida käsiteltävää asiaa itsenäisesti ja kriittisesti, esimerkkejä käyttäen • Kyky suhteuttaa käsiteltävä asia laajempaan keskusteluun • Kyky vertailla eri näkökulmia Yritysten välinen yhteistyö

 9. Tentin arvioinnissa käytettävä matriisi

 10. Harjoitustyö • Ryhmätyö, 3-4 opiskelijaa per ryhmä • Tehtävä: Ryhmän jäsenet valitsevat kohteeksi case-yrityksen, jonka yhteistyötoimintoja / verkostoja jäsenet kuvaavat ja analysoivat • Työn rakenne (ohjeellinen): • Kansilehti (kurssin nimi, työn otsikko, päivämäärä, tekijät, opiskelijanumerot) • Sisällysluettelo • Johdanto • Case-yrityksen esittely • Yhteistyötoimintojen kehittyminen nykymuotoonsa • Yhteistyön tavoitteet • Yhteistyötoimintojen päätöksenteko ja ohjaus • Osallistujien sitoutuminen, panostukset ja odotukset • Johtopäätökset • Lähdeluettelo • Mahdolliset liitteet • Sivumäärä: min 10, max 15 (ei sisällä lähteitä ja liitteitä) • Muotoseikat: arial 12, riviväli 1,5, marginaalit vasen/oikea 2,0 cm, ylä/ala 2,5 cm, sivunumerot yläreunaan oikealle, teksti tasattu, kappaleiden väliin yksi rivi, suomeksi tai englanniksi • Deadline: 28.2 2014 • S-postitse heidi.j.tuominen@lut.fi Yritysten välinen yhteistyö

 11. Pohdintatehtävät ryhmissä • Minkä takia verkostoituminen ja yritysten välinen yhteistyö on mielestänne tärkeää ja ajankohtaista? • Minkälaisia ajatuksia teillä on verkostoitumisesta ja yritysten välisestä yhteistyöstä? Minkälaista verkostoituminen ja yritysten välinen yhteistyö mielestänne ovat? • Minkälaisia omakohtaisia kokemuksia teillä on verkostoitumisesta ja yritysten välisestä yhteistyöstä ? • Minkälaisia esimerkkejä teillä tulee mieleen verkostoitumisesta ja yritysten välisestä yhteistyöstä? Yritysten välinen yhteistyö

 12. Mitä on yritysten välinen yhteistyö? • Verkostomaisuus yritysten välisissä suhteissa: ”sisäinen” vs. ”ulkoinen talous” • Lähtökohtana ollut pyrkimys tehokkuuteen, toimijoiden erikoistuminen omiin ydinosaamisiin, organisoituminen • Verkostotaloudessa organisoituminen ei ole täydellisesti markkinaehtoista eikä täydellisesti hiearkkisesti ohjattua, vaan syntyy erilaisia välimuotoja (”industrial districts”, ”strategic networks”, ”flexible specialization”) • Näissä välimuodoissa on piirteitä sekä markkinoiden mekanismeista että hierarkkisista rakenteista • Organisoituminen saa erilaisia muotoja riippuen siitä, kuinka lähellä se on taloudellisen organisoitumisen ääritiloja • Verkostojen vallankumous alkoi 1980-luvulla, jolloin useat tutkimukset osoittivat verkostomaisen toimintamallin olevan hyödyllinen teollisessa vaihdannassa Yritysten välinen yhteistyö

 13. Mitä on yritysten välinen yhteistyö? • Yritysten kyky muodostaa verkostoja ja erilaisia alliansseja on nostettu yhdeksi keskeiseksi menestystekijäksi erityisesti korkean teknologian toimialoilla • Yritysten välisiä suhteita ei voi enää kutsua puhtaasti markkinaehtoisiksi, vaan verkostomaisiksi • Verkostomaisuus tarkoittaa sitä, että yritysten väliset suhteet ovat tulleet pitkäaikaisemmaksi, läheisemmiksi ja syvällisemmiksi kuin mitä pelkkään markkinaehtoiseen vaihdantaan tarvittaisiin Yritysten välinen yhteistyö

 14. Yritysten väliseen yhteistyöhön liitty-viä keskeisiä käsitteitä • Kumppanuus, partnership, strateginen allianssi • Strategiset verkostot (esim. Jarillo, 1988) • Flexible specialization – erikoistuminen • Communities of Practise • Virtuaaliorganisaatiot • Projektiorganisaatiot • Downsizing – rightsizing • Työnjako, riskin jakaminen, luottamus, sitoutuminen, synergiat keskeistä • Sosiaaliset verkostot / muodolliset / epämuodolliset verkostotasot • Sosiaalinen pääoma keskeisessä roolissa Yritysten välinen yhteistyö

 15. Onko verkostoista hyötyä? (Vesalainen, 2006) • Strateginen kumppanuus allianssien ja etenkin yhteisyritysten muodossa on vaikeasti toteutettavissa oleva toimintamalli • Jopa 70 % yhteisyrityksistä on purkautunut tai osoittautunut odotuksiin nähden toimimattomiksi • Whiplen & Frankelinin (2000) tutkimuksessa toimittaja- ja päähankkijaosapuolet valitsivat partnerisuhteen 18 menestyskriteeristä viisi tärkeintä suhteen menestystä selittävää tekijää: • Luottamus • Ylimmän johdon tuki • Osapuolten kyky saavuttaa suhteessa määritellyt odotukset • Selvät päämäärät ja tavoitteet • Partnereiden yhteensopivuus Yritysten välinen yhteistyö

 16. Onko verkostoista hyötyä? (Vesalainen, 2006) • Merkittävä näkökulma verkostojen merkityksestä on ns. portinvartija-lähestymistapa • Verkostoitumisen mahdollisuudet ja verkostosuhteiden saamat muodot riippuvat suuresti siitä, mihin kohtaan toimialan arvoketjua verkoston osapuolet ovat asemoituneet ja mikä on niiden strateginen merkitys tässä ketjussa • Teollisissa vaihdantasuhteissa voidaan tuottavuutta nostaa merkittävästi yhteistyösuhdetta kehittämällä • Yrityksen menestyvät, mikäli niiden muodostamat verkostot menestyvät Yritysten välinen yhteistyö

 17. Miksi yritysten väliset liittoutumat epä-onnistuvat? (Ho Park & Ungson, 2001) • Kaksi keskeistä yritysten välisen yhteistyön epäonnistumisen lähdettä: 1) yritysten välinen kilpailu (inter-firm rivalry) ja 2) johtamisen monimutkaisuus (managerial complexity) • Strategiset liittoutumat epäonnistuvat opportunististen riskien vuoksi; kumppanit pyrkivät maksimoimaan omat individualistiset intressinsä yhteisten intressien sijasta. • Strategiset liittoutumat epäonnistuvat myös usein koordinointiongelmien vuoksi, jotka johtuvat kahdesta itsenäisestä yrityksestä (esim. koordinointikulut) • Toimintojen järjestäminen allianssitasolla emoyrityksen pitkän aikavälin päämäärien mukaisesti Yritysten välinen yhteistyö

 18. Verkostojen tasot • Henkilökohtaisten suhteiden taso • Ryhmä/organisaatiotaso • Organisaatioiden / yritysten välisten suhteiden taso (kahdenväliset vs. monenkeskiset suhteet) • Aluetaso (esim. industrial clusters/districts), ylialueellinen taso • Vertikaalinen yhteistyö • Horisontaalinen yhteistyö • Yli toimialarajojen tapahtuva verkostoituminen (arvoverkot) Yritysten välinen yhteistyö

 19. Sosiaalinen pääoma • Relational, cognitive, structural dimension (Nahapiet & Ghoshal, 1998) • Laajasti määriteltynä, sosiaalinen pääoma viittaa sosiaalisiin suhteisiin ja verkostoihin, joilla on resurssihyötyjä yksilöille, organisaatioille tai yhteisöille (Nahapiet & Ghoshal, 1998, Iberra et al., 2005; Putnam, 2000, 1995) • Luottamus on yksi keskeinen sosiaalisen pääoman mittari • Sosiaalisella pääomalla on myös taloudellista arvoa, vaikka se voi olla vaikeasti mitattava Yritysten välinen yhteistyö

 20. Ydintoimintaan keskittynyt organisaatio (Miles & Snow, 1995) • ”spherically structured firm” – ns. pallomaisen organisoinnin avulla saavutetaan paras etu • Verkosto-organisaatiot vaativat joustavan, ”pallomaisen rakenteen”, jonka avulla voidaan pyörittää päteviä, itse-johdettuja tiimejä sekä muita tärkeitä resursseja yhteisen tietämyspohjan ympärille • Menestyneet monentasoiset verkostot yhdistävät kahden tai useamman yrityksen resursseja täydentävillä kompetensseilla • Yritysten kyky järjestää ja johtaa sisäisiä resursseja määrittää ns. ulkoisten suhteiden ja palvelun laadun Yritysten välinen yhteistyö

 21. ”Spherically structured firm” (Miles & Snow, 1995) • Perusajatus: verkosto-organisaation tehokkuus juontaa joustavasta, nopeasta reagoinnista mahdollisiin ongelmiin ja mahdollisuuksiin – kyky järjestää ja uudelleen järjestää resurssit kohtaamaan yhteistyökumppanien ja asiakkaiden tarpeita • Ns. pallomaisessa organisaatiorakenteessa (”sphericalfirm”) resurssit ovat pyöritettävissä, jolloin mahdollisuuksiin/ongelmiin voidaan reagoida nopeasti • Vaatii paljon johtamiselta (pitää pystyä mm. valtuuttamaan jäsenet toimimaan ”yrittäjinä” ja ”johtajina”), keskeistä luottamukseen ja kyvykkyyteen sijoittaminen! • Mallissa keskeistä ns. ”Human investmentmodel” , joka legitimioi ja edistää proaktiivisen kompetenssin luomista (jota ns. ”sphericalfirm” vaatii toimiakseen) Yritysten välinen yhteistyö

 22. KIITOS! Yritysten välinen yhteistyö