Download
ullensvang skredproblematikk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ullensvang - Skredproblematikk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ullensvang - Skredproblematikk

Ullensvang - Skredproblematikk

131 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ullensvang - Skredproblematikk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ullensvang - Skredproblematikk Norheimsund26.02.2009

 2. Kva utfordringar har heradet. • Store område med snøskredfare. • Område med fare for flaumskred. • Område med fare for steinskred/steinsprang. • Område med dårleg grunnforhold.

 3. Kva er stoda i Ullensvang • NGU sitt aksemdskart viser store deler innanfor raudt område, dvs at skredproblematikken må vurderast i samband med arealbruk. • Statens vegvesen sin kartlegging av skredpunkt på riks og fylkesvegane er eit godt hjelpemiddel i fyrste vurdering av område.

 4. Skredsikringstiltak Tilhøve i Kinsarvik

 5. Kva tiltak er gjort. • Fleire område er sikra med murar/vollar for å sikra byggjeområde. • Detaljerte skredrapportar er utarbeida for byggjeområde og har konkludert at området kan byggast ut utan fare for skred. • Detaljerte skredrapportar har utelukka område til utbygging.

 6. Utfordringar for Ullensvang • Endring av klima. Mindre bekkar kan ta nye vegar som fylgje av ekstremnedbør. Område som er rekna som ”sikre”, kan verta utrygge. • Skogsvegbygging og flatehogst – endra tilhøve kring skredfare.

 7. Kva vil heradet gjera framover • I kommuneplanen sin arealdel, få dei mest utsette skredområda avsett som fareområde. • Få utarbeida nye detaljerte skredvurderingar for nye byggeområde. • Vurdera eksisterande byggjeområde og sjå om det er trong for nye utgreiingar.

 8. Skred over Aga

 9. Skred ovanfor Hersete

 10. Reisæter – sikra bustader

 11. Kinsarvik - sikra bustadområde og alders og sjukeheim

 12. Me arbeidar for å gjera tilhøva tryggare i Ullensvang, både for vegfarande, fastbuande og dei som vitjar heradet.