Download
saare maakonna arenguvisioon ja selle seotus v ikelaevaehitusega n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Saare maakonna arenguvisioon ja selle seotus väikelaevaehitusega PowerPoint Presentation
Download Presentation
Saare maakonna arenguvisioon ja selle seotus väikelaevaehitusega

Saare maakonna arenguvisioon ja selle seotus väikelaevaehitusega

166 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Saare maakonna arenguvisioon ja selle seotus väikelaevaehitusega

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Saare maakonna arenguvisioon ja selle seotus väikelaevaehitusega Saare Maavalitsus Maakonna arenduse nõukoda: Koit Kelder, Aado Keskpaik, Hannes Koppel, Tullio Liblik, Agne Peetersoo, Piret Pihel, Andi Saagpakk, Jaanika Vakker

  2. Maakonna arengustrateegia aastani 2020 (2007) 2020. aastal on saarlane tuntud kui uuendusmeelne inimene, kes eelistab elada ja töötada Saare maakonnas, kus on olemas kõik tingimused tema isiklikuks arenguks ja heaoluks. • Saarlaste uuendusmeelsus, ettevõtlikkus ja õppimissoov on viinud maakonnas kõige olulisemaks teadmistepõhise ja loodusressursse säästva MAJANDUSE. Seeläbi on Saaremaa kaubad saanud kindla rahvusvahelise turu ja saarlased tasuvad töökohad oma maal. • merendus-klastri kujundamine (merendusõpe, merebioloogia, merevarud, rannaalade arendus, väikelaevaehitus) vastavate koostöövõrgustike põhjal; • innovatsioonitööd eestvedava kompetentsikeskuse arendamine.

  3. Vajadus arengustrateegia uuendamiseks • Demograafilised protsessid • Kasvustrateegiast säästustrateegiaks • EL programmeerimisperiood 2014-2020 • Uleriigiline planeering Eesti 2030+ • Eelistustes kokkuleppimine ja ühtne sisend riigi arengudokumentidesse, nagu Eesti regionaalarengu strateegia 2020 jm

  4. Saare maakond 2030 (MAN nägemus) Rahvastiku seisund ei halvene, töökohtade arv kasvab ja maakond on atraktiivne nii elamiseks kui külastamiseks. • Meretarkus • Tugev saare kogukond

  5. Meretarkus • Sisemistele ressurssidele toetuv majandusareng. • Merega seotud arengupotentsiaali ärakasutamine ettevõtluses, hariduses jm. • Väikelaevaehitus kui sektor, mille kaudu on hea võimalus luua maakonnas uusi tasuvaid töökohti.

  6. Meretarkus • Merehariduse edasiarendamine. • Kolledž Saaremaa arengumootoriks. • Mereakadeemia Saaremaale. • Veeteede Amet Saaremaale. • Saaremaa sadama kasutuselevõtmine reisi- ja kaubasadamana. • Sadamate võrgustiku arendamine. • Rohemajandus. • Taastuvenergeetika.

  7. Elluviimine läbi uute arengudokumentide, nagu: • Maakonnaplaneering (MV) • Saarte Koostöökogu tegevuspiirkonna strateegia (SKK) • Lääne-eesti saarestiku biosfääriala programm (KKA) • Kuressaare linna arengukava • jm