1 / 15

Projektledning och arbete i IT-projekt

Projektledning och arbete i IT-projekt. Institutionen för informatik. Dagens föreläsning. Presentation av mig, och er Kort om informatik Om kursen Förväntade studieresultat Arbetsformer Schema Examination Litteratur Tidigare kursvärderingar Övning: Om vår föreställning om projekt.

grace
Télécharger la présentation

Projektledning och arbete i IT-projekt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Projektledning och arbete i IT-projekt Institutionen för informatik

 2. Dagens föreläsning • Presentation av mig, och er • Kort om informatik • Om kursen • Förväntade studieresultat • Arbetsformer • Schema • Examination • Litteratur • Tidigare kursvärderingar • Övning: Om vår föreställning om projekt Projektledning och projektarbete

 3. Vem är jag? • Lektor vid informatik • Disputerade 2009 • Aktiv inom en rad projekt • Historia, fotboll, film och familj • Kontakt • Email: rharr@informatik.umu.se • Telefon: 786 92 82 • Rum: B463 Projektledning och projektarbete

 4. Vad är informatik? • Inom informatik studerar du samspelet mellan människa och teknik för att lära dig utnyttja teknikens möjligheter, och förstå dess begränsningar. Vi utvecklar hjälpmedel, metoder, teorier och utvärderar informationsteknik i förhållande till individer, organisationer och samhälle. Våra största forskningsområden är digitala tjänster, industriell IT och interaktionsdesign. En stor del av vår forskning bedrivs inom det Vinnovafinansierade VinnVäxt-programmet, ProcessIT Innovations (www.informatik.umu.se) Projektledning och projektarbete

 5. Vad betyder det egentligen? • Annakarin Nyberg, sexuell exponering på nätet • Carl Johan Orre, IT-användning i hemtjänsten • Karin Danielsson, edutainmentspel • Kalle Jegers, pervasive games • Rikard Harr, IT-användning i skolan Projektledning och projektarbete

 6. Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs ska ni kunna: • föra en kritisk diskussion om för- och nackdelar hos projekt som organisationsform • urskilja olika strategier för att med projekt som organisationsform uppnå olika mål • formulera och lösa problem till olika situationer där projekt som organisationsform beskrivs Projektledning och projektarbete

 7. Arbetsformer Studerandeaktiv pedagogik • 1 föreläsning (Om projektorganisation vs…) • 4 seminarier • 3 case Projektledning och projektarbete

 8. Schema Projektledning och projektarbete

 9. Examination • Individuella essäfrågor • Delas ut en bit in på kursen • Tidskrävande • Lämnas in senast 1/10 kl 10 • Betygsätts VG, G, U • Grupparbete • Instruktioner lämnas under kursen • Intervjuer med projektarbetare • Muntlig och skriftlig redovisning (30/9) • Betygsätts G eller U Projektledning och projektarbete

 10. Litteratur • Blomberg, Jesper (2003). Projektorganisationen – kritiska analyser av projektprat och praktik. Malmö: Liber Ekonomi (Adlibris 306kr) • Lööw, Monica (2003). Att leda och arbeta i projekt: En praktisk handbok om att lyckas i projekt. Malmö: Liber Ekonomi, 3: upplagan (Adlibris 284 kr) Projektledning och projektarbete

 11. Kursutvärderingar • Höga betyg för kursen som helhet (5,4,5) • Nedlagd tid per vecka (20,20,30) • Bemötande under kursen (5,5,3-4) • Minnen från kursen • ”Blombergs avsnitt om förhållningssätt” • Grupparbetet • Särskilt värdefulla inslag • ”Alla föreläsningar och case” • ”Lööws bok var en bra inledning” • Vilka förändringar som behövs • ”Denna kurs är nog den jag lärt mig mest på” • ”Case i mindre grupper då man tvingas prata mer” Projektledning och projektarbete

 12. Om vår föreställning om projekt Låt oss värma upp oss inför studiet av projekt som organisationsform med att undersöka våra egna föreställningar, vår förförståelse av vad projekt är och kan vara, genom att diskutera dessa frågor i grupper • Vad är ett projekt? • Har termen projekt en positiv eller negativ klang? • I vilka sammanhang används projekt som organisationsform? • Varför kallar man vissa arbetsformer för projekt? Projektledning och projektarbete

 13. Olika röster om vad projekt är ”Framförallt handlar projekt om att inom en viss bestämd tid nå ett tydligt mål med bestämda resurser.” (Lööw s. 13) ”Alla projekt har ett bestämt mål och är avgränsade i tid, rum och omfattning. En förutsättning för ett lyckat projekt är att det finns resurser i form av personer, tid och ekonomi. Projektet som arbetsform används för att uppnå en förändring eller en utveckling i verksamheten och det måste ses som en del i verksamhetens helhet.” (ABF) “Projekt får inte förväxlas med förvaltning av produkter eller andra pågående och i viss mån statiska uppgifter. Projektet ska ha tydliga mål, budget och tidsram, helst föregås av riskanalyser och ska ledas av en person som är bra på att delegera, motivera och självklart också följa upp projektets resultat.” (Computer Sweden) Projektledning och projektarbete

 14. Avslutning • Skaffa böckerna och börja läsa direkt • Hör av er om ni funderar över något Projektledning och projektarbete

More Related