Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
מגן דוד אדום בישראל PowerPoint Presentation
Download Presentation
מגן דוד אדום בישראל

מגן דוד אדום בישראל

301 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

מגן דוד אדום בישראל

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL  מגן דוד אדום בישראל אגף המבצעים יום עיון לקחי אר"ן עקרי לקחי מד"א מאירועים רבי נפגעים דורון קוטלר ראש אג"מ

 2. MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL  מגן דוד אדום בישראל אגף המבצעים מה שלא פשוט ! פשוט לא יהיה !!! • הגעה ודיווח ראשוני • מיון וטיפול מציל חיים • פינוי מהיר תוך ויסות ופיזור

 3. MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL  מגן דוד אדום בישראל אגף המבצעים התחקיר במד"א • נוהל " תחקיר אירועים" • סיכום ראשוני • איסוף נתוני האירוע • תחקיר רפואי • הפצת " סיכום פעולות צוותי מד"א ב...." • לקחים להטמעה ויישום • מעקב ביצוע

 4. MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL  מגן דוד אדום בישראל אגף המבצעים • סוגי הלקחים • לקחים טכניים • לקחים ברמה המקומית • לקחים ברמה הארצית

 5. MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL  מגן דוד אדום בישראל אגף המבצעים • לקחים טכניים • הצטיידות • אמצעי זיהוי • אמצעי קשר ותקשורת

 6. MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL  מגן דוד אדום בישראל אגף המבצעים • לקחים מקומיים • הערכת מצב מחמירה ועבודה ע"פ פק"ל • חלוקת עבודה בצוות המוקד (אירוע #שגרה) • אפשרות כניסה לתחנות הזנקה • שת"פ ותיאומים עם ארגונים חבירים ברמה מקומית

 7. MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL  מגן דוד אדום בישראל אגף המבצעים • לקחים ברמה הארצית • השתלמויות אימונים ותרגילים – מתכונת חדשה • השימוש בקוד קשר למפקד מד"א - "פיקוד 10" • שימוש ב"קו פתוח“ע"י מפקד האירוע • הגדרת חומרת פציעה • הקפדה על ליווי A.L.S (פארמדיקים)לנפגעים דחופים

 8. MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL  מגן דוד אדום בישראל אגף המבצעים • לקחים ברמה הארצית (2) • תגבור באר"ן: כוננים אמבולנסים בבתים / אירועים / קורסים והשתלמויות סיוע בין אזורי אוטומטי ביפרים / קשר שימוש במזדמנים תאר"ן (מחסן ציוד) שנשלח בדקות ראשונות לאתר האירוע

 9. MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL  מגן דוד אדום בישראל אגף המבצעים מערכת הבריאות • צריבת איתוריות בעלי תפקידים בבי"ח / גורמים חבירים על תפוצת אר"ן אזוריות • תקשורת מול בתי חולים ( נל"נים, קשר מד"א, רב גל בי"ח) • נציגי מד"א בבתי חולים • הודעות לבתי חולים ( הודעה ראשונית , אוכלוסיות מיוחדות)

 10. MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL  מגן דוד אדום בישראל אגף המבצעים מערכת הבריאות • פיזור וויסות נפגעים • קשר מד"א במסוקי פינוי צה"ליים • אר"ן בפריפריה – הזנקת מסוק אוטומטית • ויסות שניוני – העמדת אמבולנסים למשימה בעיקר בפריפריה • עדכון בפתיחת מרכזי מידע – מספרי טלפון נצורים • השתתפות נציגי בי"ח בתחקיר מד"א

 11. MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL  מגן דוד אדום בישראל אגף המבצעים גורמים חבירים • זיהוי מפקדים בזירת האירוע • שת"פ משטרת ישראל • שת"פ מערך החבלה • האזנה ושימוש ברשת "מציל" – משותפת לארגוני החירום (משטרה, כיבוי אש, צה"ל וכד') • פינוי חללים מזירת פיגוע ( אר"ן)

 12. MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL  מגן דוד אדום בישראל אגף המבצעים שאלות ???????