1 / 12

REG LAB

REG LAB = REG ional L æring, A nalyse og B est practice . Et medlemsbaseret ” laboratorium ” der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling .

Télécharger la présentation

REG LAB

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. REG LAB = REGionalLæring, Analyse og Best practice. Et medlemsbaseret ”laboratorium” der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling. Stiftet primo 2005. Fra januar 2008 formaliseret som ”ikke-erhvervsdrivende forening” med generalforsamlingsvalgt bestyrelse. Medlemsfinansieret og uafhængig af politiske interesser. Danmarks største netværk og en vidensbank for organisationer der beskæftiger sig med regional erhvervspolitik/erhvervsfremme. REG LAB

 2. Aktiviteter Afholdelse af seminar, workshops, konferencer inden for aktuelle temaer eller hvor der er behov for at sætte dagsordenen – gerne på tværs af flere medlemsgrupper. Fokusanalyser inden for områder, hvor medlemmerne har brug for ny viden og fælles referencerammer. Analyserne skal bygge på god praksis fra ind- og udland og være anvendelige for medlemmerne både i deres daglige og i deres strategiske arbejde. Sparringmed medlemmerne om aktuelle problemstillinger. Formidlingaf REG LABs fokusanalyser – gerne koblet til medlemmernes konkrete kontekst. Sparring – fagligt, processuelt. Networking – mellem medlemmer og internationalt. Arbejde for videndeling og erfaringsudveksling. Gratis for medlemmer. Kun for medlemmer.

 3. Hvem er med? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Regioner 55 55 5 5 Kommuner: 31 313135 35 35 Erhvervsråd: 11 10 87 5 5 Ministerier: 2 2 22 2 2 Videninstitutioner: 16 12 1517 20 22 Organisationer: 13 13 1211 10 7 Væksthuse: 4 4 44 5 5 Klyngeorganisationer 7 8 87 9 10 Virksomheder: 5 9 1110 11 11 I alt: 94 94 96 98 100 102 Se aktuel medlemsfortegnelse på www.reglab.dk

 4. Hvad er formålet med dagen Styrke erhvervsudviklingen Er mikrovirksomheder en vej? Diskutere muligheder, strategi og forankring Afslutning, men begyndelsen på noget nyt

 5. Vækstvirksomheder

 6. By- og regional vækst: fundamentet • Relativ beliggenhed: tilgængelighed, infrastruktur • Viden, kunnen, kvalifikationer • Konkurrenceerhverv, klynger, tripplehelix • Specialiseringsniveau • Livskvalitet • Social sammenhængskraft • Image – konkurrence mellem byer og regioner Rammebetingelser Lokalt erhvervsklima

 7. Danmark: bysystemet Metropol Regionalt center Andre byer > 20.000 indb. Vækstregioner: landsplanen Udkantsområder Transportkorridor

 8. Køretøjer per år: Færger og broer Storebælt Det logistiske højdespring Øresund Grænseoverskridende storbyudvikling Femern Bælt ”Rigtig grænseregion”

 9. Klynger/netværk - hvad virker? • Klynger/netværk skal være erhvervsdrevne, vokse nedefra. Vi kan understøtte, accelerere, afhjælpe ’systemfejl’. Men klyngen skal være der allerede. Kend dine virksomheder. • Al erfaring siger at et klyngeinitiativ skal optræde og opfattes som neutral. Og vigtigt at den er ikke er en del af en brancheorganisation, universitet eller lignende. • Langsigtet offentlig commitment hjælper. • En dedikeret netværksleder som kan bygge broer er vigtig. • Virksomheder har ikke kommunegrænser. • Tålmodighed! Klyngeudvikling er ikke et quick fix. Begynd med de nemme sejre. Kommuniker, skab momentum, hype!

 10. Hvad er kommunes rolle • Understøt erhvervsudviklingen • I skal være brobyggere • Kend jeres virksomheder • Åbenhed – hvordan kan i hjælpe • Understøt ildsjæle • Vær markedsføringsagenter

 11. Dagens program • Velkomst v/Henrik Holmer, Borgmester Vordingborg Kommune • Netværk på tværs af Femern - nye muligheder v/Abelone Glahn, Mikronet • Opstart af netværk - fælles vision v/Henrik Mikkelsen, Vækstgruppen Vordingborg • Kombineret mad/kaffe kage • Strategien “Mikroerhvervet som løftestang i erhvervsudviklingen“ v/ Jens Bjerg, Partner IRIS Group • Fremtidsfabrikken og den Sydfynske Model v/Mads Graves Larsen, Direktør Udvikling Fyn • Opsamling v/Kresten Olesen, REG LAB • Afrunding v/ John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune

More Related