Download
kriminalistick identifikace n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KRIMINALISTICKÁ IDENTIFIKACE PowerPoint Presentation
Download Presentation
KRIMINALISTICKÁ IDENTIFIKACE

KRIMINALISTICKÁ IDENTIFIKACE

257 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

KRIMINALISTICKÁ IDENTIFIKACE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. je metoda, kterou se hodnotí vzájemný vztah mezi materiálním objektem a stopou (odrazem v prostředí, částí objektu – úlomkem)s cílem tento vztahINDIVIDUALIZOVAT(ztotožnit) KRIMINALISTICKÁ IDENTIFIKACE STOPA STOPA OBJEKT STOPA SHODA SHODA

 2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY KRIMINALISTICKÉ IDENTIFIKACE 1. Individuálnost(jedinečnost)objektů Vychází z empirické zkušenosti - AXIOMY 2. Schopnost objektů odrážet a zanechávat svéindividuální vlastnosti 3. Relativní stálost vlastností objektů

 3. 1. - INDIVIDUÁLNOST • každá věc, osoba, objekt atd. mají vedleskupinových(obecných) • znaků i znaky individuální(specifické) • skupinové vlastnosti- obecné - jsou společné vlastnosti určitého okruhu objektů.např.: sportovní obuv, pistole ČZ vz.82 příklad 1: ručně psaný text = norma psaní + rukopis obecná vlastnost specifickávlastnost příklad 2:daktyloskopická stopa = lidský prst + struktura papilárních linií individuální vlastnosti –specifické(markanty) vznikají nahodile: - při vzniku objektu(narozením, vyrobením...) - v průběhu jejich existence(životem,užíváním,opravami…)

 4. 2. - SCHOPNOST OBJEKTU ODRÁŽET A ZANECHÁVAT SVÉ INDIVIDUÁLNÍ VLASTNOSTI V PROSTŘEDÍ • bez této vlastnosti bynebyly stopy • mohou odrážet: • - vnější vlastnosti(tvar, vzhled, rozměry ...- daktyloskopická stopa, paměťová stopa svědka o vzhledu pachatele, dezén podešve obuvi...) • - vnitřní vlastnosti(chemické složení, krev, audiozáznam anonymního telefonátu...) • -vnitřní i vnější vlastnosti(úlomek skla, daktyloskopická stopa vytvořená krví...)

 5. 3. - RELATIVNÍ STÁLOST VLASTNOSTÍ OBJEKTU • od zanechání stopy do jejího zkoumání uplyne určitý časový úsek • . žádný objekt nemůže být • absolutně stálý • (i znaky nejtvrdšího nástroje se postupně během používání mění)

 6. CÍL KRIM. IDENTIFIKACE -individualizace objektu-------------- ztotožnění. • 1. Skupinová identifikacenedovršenápř.: zajištěná střela – zjištění ráže Stupně kriminalistické identifikace: • 2. Individuální identifikaceztotožnění objektu • př.:zajištěná střela - zjištění ráže – zjištění a porovnání konkrétní zbraně

 7. KRIMINALISTICKÁ IDENTIFIKACE(podle ztotožňovaných objektů) • idetifikace osob • identifikace věcí • identifikace zvířat

 8. zkoumáníprovádí znalec FORMY A SUBJEKTY IDENTIFIKACE • znalecká mmkjhjm • rekogniční • zkoumání provádí • osoba laická • (svědek, poškozený, pachatel)

 9. ZNALECKÁ IDENTIFIKACE • Příprava znaleckého identifikačního zkoumání -zajištění stopy -zajištění srovnávacíhomateriálu - Vlastní znalecké identifikační zkoumání 1. oddělené zkoumání 2. porovnávací (komparační) zkoumání 3. identifikační závěr

 10. DRUHY KOMPARACE Při komparaci se porovnává souhrn identifikačních znaků (markantů) zjištěných ve stopě se souhrnem identifikačních znaků (markantů) zjištěných ve srovnávacím materiálu nebo částech předpokládaného celku. - prosté porovnání způsoby: - vybodování - spojení zobrazení - geometrickákonstrukce - překrytí zobrazení - skládání částí

 11. KRIMINALISTICKÁ IDENTIFIKACE Druhykriminalistickéidentifikace Podle ztotožňovaných objektů Podle stupně Identifikaceosob Nedovršená (skupinová) Individuální Identifikace věcí Podle subjektu provádějícího identifikaci Identifikace zvířat Rekogniční (laická) Znalecká

 12. Kriminalistickáidentifikace Objekt ztotožňující – identifikující – stopy, kontrolní vzorky.... Objekt ztotožňovaný - identifikovaný – nástroj, osoba ..... Totožnost Shodnost Individuální určení, že stopu vytvořil tento konkrétní, jedinečný nástroj (obsahuje v sobě samozřejmě i shodnost) Shodnost skupinová, rodová, druhová, (obuv, sportovní, adidas – určuje pouze skupinovou příslušnost)