Download
sdk 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SDK 2012 PowerPoint Presentation

SDK 2012

101 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SDK 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SDK 2012 Digitaliseringens möjligheter för AllaHans von Axelson2012-11-15

 2. Vår verksamhetsidé Handisam påskyndar utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.

 3. Augsburgskakonstskåpet

 4. Samlar ihop helheten Dialog, transparens och öppenhet Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter

 5. Svensk funktionshinderspolitik

 6. Funktionshinderspolitiska inriktningsmål – it • Tillgängligheten och användbarheten till offentliga webbgränssnitt ska öka. • Kunskapen och beställarkompetensen kring tillgänglighet och användbarhet ska stärkas i anslutning till offentliga upphandlingar av e-tjänster. • Kammarkollegiet och PTS strategiska myndigheter med beslutade delmål

 7. Siyowatuwenyeulemavu ambayoyanaweza walemavu ... = Det är inte bara personer med funktionsnedsättning som kan funktionshindras

 8. Artikel 2 ”Universell utformning”

 9. Majoritetenavdatoranvändareharsannoliktnyttaavattanvändatillgänglighetstekniken i Windows

 10. Gamla Windowsversioner Nyare Windowsversioner

 11. Förvaltningspolitiska mål En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.

 12. Nödvändigt för 10% • Underlättar för 40% • Bekvämt för 100%