Download
mirovinsko osiguranje u republici hrvatskoj n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj

Mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj

293 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj Zagreb, travanj 2011.

 2. Mirovinsko osiguranje • dio sustava socijalne sigurnosti • skup pravnih normi, administrativnih i financijskih institucija kojima se osigurava rizik gubitka prihoda uslijed: • starosti • invalidnosti • smrti hranitelja obitelji

 3. Značenje mirovina u današnjem društvu • socijalno: tiče se egzistencije gotovo svih ljudi • ekonomsko: na mirovine se troše ogromna sredstva koja utječu na javne financije • političko: umirovljenici su sve brojniji i imaju sve veću ulogu u političkom životu

 4. Funkcije mirovinskog sustava • preraspodjela potrošnje tijekom životnog vijeka • individualna i nacionalna štednja • vertikalna i horizontalna redistribucija/solidarnost

 5. Hrvatska mirovinska reforma - ciljevi • dugoročno financijski stabilizirati mirovinski sustav • uskladiti mirovinski sustav s pravnim sustavom, gospodarskim i demografskim kretanjima • smanjiti izdatke javnog mirovinskog sustava • uvesti različite načine financiranja mirovina • povećati odgovornost pojedinca za vlastitu socijalnu sigurnost u starosti • razvoj tržišta kapitala, gospodarski rast

 6. Hrvatski mirovinski sustav Mješoviti javno-privatni sustav na tri stupa • obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (1.1.1999.) • obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (1.1.2002.) • dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (1.1.2002.)

 7. Reforma I. stupa od 1.1.1999. • stroži uvjeti za ostvarivanje prava: postupno povećanje dobnih granica za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu • stroža definicija invalidnosti • novi način određivanja mirovina: formula na temelju bodova, širenje obračunskog razdoblja, trajno i veće umanjenje prijevremene starosne mirovine i dr. • veća međuovisnost dužine staža, visine plaća i visine mirovine

 8. Reforma I. stupa od 1.1.1999. • usklađivanje mirovina prema plaćama i potrošačkim cijenama u omjeru 50:50 • naknada za tjelesno oštećenje može se ostvariti samo zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti • socijalna redistribucija i solidarnost ostvaruje se putem najniže i najviše mirovine

 9. Reforma mirovinskog osiguranja - učinci • Reforma mirovinskog osiguranja pridonijela je financijskom stabiliziranju i usklađivanju mirovinskog sustava s gospodarskim i nepovoljnim demografskim kretanjima • Uvođenjem trodijelnog sustava, težište reforme u značajnoj se mjeri stavilo, uz socijalne, na makroekonomske i financijske učinke mirovinskog sustava

 10. Osnovni pokazatelji u ožujku 2011. • broj osiguranika 1.463.133 • broj umirovljenika 1.206.138 • omjer broja osiguranika i umirovljenika 1,21 : 1 • udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći38,76% • udio prosječne starosne mirovine u prosječnoj plaći 43% • prosječna starosna mir. ostvarena sa 40 g. staža 59,20% • udio mirovinskih izdataka u BDP-u u 2010. 10,42%

 11. I. stup uzajamnost solidarnost definirana davanja (engl. defined benefits) tekuće financiranje (engl. pay-as-you-go) II. i III. stup kapitalizirana štednja definirani doprinosi (engl. defined contributions) aktuarska računica Načela na kojima se temelji hrvatski mirovinski sustav

 12. Zakonska regulativa (I. stup) • Zakon o mirovinskom osiguranju • Zakon o najvišoj mirovini • Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem • Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju • Zakon o listi tjelesnih oštećenja • Zakon o listi profesionalnih bolesti • Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju • Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. i drugi zakoni i podzakonski akti koji uređuju pojedina pitanja i prava

 13. Zakonska regulativa (I. stup) • Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika • Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba • Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru • Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru • Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju • Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji • Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti • Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu, itd.

 14. Financiranje I. stup • 20% doprinosa iz plaće odnosno osnovice (15% za osigurane u II. stupu) • dodatni doprinos na plaću za staž osiguranja s povećanim trajanjem (12 mj. efektivnog staža računa se kao 14, 15, 16 ili 18 mj. staža): 4,86%, 7,84%, 11,28% ili 17,58% • posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima – 5% II. stup • 5% iz plaće odnosno osnovice • dodatni doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem

 15. Institucije u mirovinskom sustavu I. stup: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Nadzor MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA II. i III. stup • Obvezna i dobrovoljna mirovinska društva • Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi • Mirovinska osiguravajuća društva - isplaćuju mirovine iz II. i III. stupa • Središnji registar osiguranika (REGOS) - prikuplja podatke o plaćama i doprinosima, vodi evidenciju osobnih računa u II. stupu Nadzor  HANFA (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga)

 16. Osiguranici (čl. 10-17. ZOMO) • radnici i s njima prema posebnim propisima izjednačene osobe • osobe izabrane ili imenovane na dužnosti u tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne uprave i samouprave i jedinicama lokalne samouprave, ako za taj rad primaju plaću, • obrtnici, trgovci pojedinci, upisani u odgovarajući registar • osobe koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost • poljoprivrednici • svećenici, redovnici i ostali vjerski službenici • članovi uprave trgovačkih društava ako nisu obvezno osigurani prema drugoj osnovi • roditelji do prve godine života djeteta • osiguranici osigurani na produženo osiguranje i dr. • osobe koje ostvaruju drugi dohodak na koji se plaća doprinos (atipični oblici rada) – od 1.1.2009. umirovljenici nisu obveznici doprinosa na drugi dohodak

 17. Prava iz mirovinskog osiguranja (I. stup) • Pravo na mirovinu • Profesionalna rehabilitacija -pravo ima osiguranik ili invalid rada kod kojeg nastane invalidnost prije navršene 50 g. života, te ako se s obzirom na preostalu radnu sposobnost može osposobiti za rad na drugom poslu s punim radnim vremenom • Naknada zbog tjelesnog oštećenja- samo ako je uzrok ozljeda na radu ili profesionalna bolest od minimalno 30% • Naknada putnih troškova u svezi s ostvarivanjem osiguranih prava

 18. Vrste mirovina (I. stup) • starosna mirovina • prijevremena starosna mirovina • invalidska mirovina • zbog opće nesposobnosti za rad • zbog profesionalne (djelomične) nesposobnosti za rad • obiteljska mirovina Ove mirovine mogu se odrediti kao: • najniža mirovina • najviša mirovina • osnovna mirovina (ostvaruju je u I. stupu osiguranici koji ostvare i mirovinu iz II. stupa)

 19. Mirovine koje se ostvaruju na temelju bilateralnih ugovora o socijalnom osiguranju • zaispunjavanja uvjetaza ostvarivanje mirovine,zbraja se mirovinski staž ostvaren u državama s kojima je RH sklopila bilatealni ugovor o socijalnom osiguranju:Australija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Danska, Francuska, Italija, Kanada, Québec, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Slovačka, Slovenija, Srbija, Crna Gora, Švedska, Švicarska, Turska (još nije na snazi) i Velika Britanija • mirovina se računa na temelju hrvatskog mirovinskog staža i ostalih elemenata iz hrvatskog mirovinskog osiguranja • 130.627 korisnika, prosj. mirovina 719,71 kn. (siječanj 2011.)

 20. Povoljnijiuvjeti za ostvarivanje prava • djelatne vojne osobe, policijski službenici, bivši politički zatvorenici, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, zastupnici u Hrvatskom saboru, suci Ustavnog suda, članovi Vlade i dr. • osiguranici kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

 21. II. i III. stup • II. i III. stup temelje se na individualnoj kapitaliziranoj štednji • Posebni nositelji osiguranja u fazi akumulacije doprinosa (mirovinska društva koja upravljaju mirovinskim fondovima) i fazi isplate mirovina (mirovinska osiguravajuća društva koja isplaćuju mirovine iz II. i III. stupa) • Stroga zakonska regulativa i državni nadzor • Mirovinsko osiguranje koje se temelji na individualnoj kapitaliziranoj štednji može osigurati primjerenu razinu mirovine tek ako se duže štedi i/ili se mirovina ostvaruje u starijoj životnoj dobi. Stoga je takav sustav prije svega pogodan za ostvarivanje starosne mirovine.

 22. Osiguranici II. i III. stupa Osiguranici II. stupa • Obvezno osigurani osiguranici mlađi od 40 godina • Osiguranici koji su 1.1.2002. imali između 40 i 50 godina života prema vlastitom izboru; poslije izbora ne mogu mijenjati status Osiguranici III. stupa • Dobrovoljno se učlanjuju u dobrovoljni mirovinski fond • Mogu se učlaniti osobe s prebivalištem u RH (s prebivalištem u EU nakon prijama RH u EU) • Poticajna sredstva iz Državnog proračuna RH

 23. Prava osiguranika II. stupa • Starosna i prijevremena starosna mirovina ostvaruju se iz oba stupa • Invalidska i obiteljska mirovina ostvaruju se uglavnom samo u I. stupu jer je to povoljnije • Osiguranik koji ima pravo na mirovinu prema povoljnijim uvjetima i/ili je ostvario staž osiguranja s povećanim trajanjem: ovi osiguranici mirovinu ostvaruju samo u I. stupu, jer je to za njih povoljnije • Ako se mirovina ostvari samo u I. stupu, mirovina se određuje kao da je osiguranik bio osiguran samo u I. stupu, a sredstva s osobnog računa prenose se u I. stup

 24. Pokazatelji - II. stup • 4 obvezna mirovinska fonda • 1.572.162 člana u ožujku 2011. • mirovine usklađene od 1. srpnja 2010. za 0,798%

 25. Pokazatelji – III. stup U ožujku 2011. godine: • 6 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova sa 174.440 članova • 15 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova sa 17.666 članova

 26. Program gospodarskog oporavka Vlade RH CILJEVI: 1.Osiguranje dugoročne održivosti sustava socijalnog osiguranja u uvjetima starenjastanovništva 2. Povećanje učinkovitosti socijalnih transfera njihovim usmjeravanjem isključivo onima koji su neophodni Za provedbu navedenih ciljeva u odnosu na sustav mirovinskog osiguranja, određeno je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, kao nositelj svih aktivnosti.

 27. Program gospodarskog oporavka Vlade RH Kao kratkoročne mjere predviđenu su sljedeće aktivnosti: • revizija sustava mirovina stečenih pod posebnim uvjetima i njihovo smanjivanje, te priprema za postupno ukidanje pojedinih kategorija • postupno usklađivanje zakonske dobi za odlazak u prijevremenu i starosnu mirovinu • postupni porast doprinosa za drugi stup mirovinskog osiguranja • priznavanje izdvajanja poslodavaca u treći stup kao porezno priznati trošak • smanjenje naknada za upravljanje u drugom stupu mirovinskog osiguranja Kao srednjoročna mjera predviđeno je: • cjelovito usklađenje sustava mirovinskog osiguranja

 28. Program gospodarskog oporavka Vlade RH Odlukom Vlade RH u lipnju 2010. godine osnovana Međuresorne skupine za provedbu mjera predviđenih Programom gospodarskog oporavka, čiji su zadatci: • analiza zakonodavstva koje uređuje područje mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti i doprinosa za obvezna osiguranja • prijedlog izmjena propisa koji uređuju navedena područja • revizija sustava mirovina stečenih pod posebnim uvjetima, te predlaganje izmjena tih propisa u skladu s ciljem uspostave održivog sustava socijalne sigurnosti

 29. Program gospodarskog oporavka Vlade RH U provedbi mjere „priprema za uvođenje promjena u sustav mirovinskog osiguranja“, izmijenjen je Zakon o mirovinskom osiguranju: • postupno se po 3 mjeseca po godini podiže dob za žene za ostvarivanje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu - izjednačavanje uvjeta za žene i muškarce (prijelazno razdoblje od 20 godina) • postroženi uvjeti za određivanje prijevremene starosne mirovine, primjereno ranijem odlasku u mirovinu • povećanje starosne mirovine za osiguranike koji prvi puta ostvaruju mirovinu nakon navršene starosne dobi potrebne za ostvarivanje te mirovine – poticanje dužeg rada

 30. Program gospodarskog oporavka Vlade RH U provedbi mjere „revizija sustava mirovina stečenih pod posebnim uvjetima i njihovo smanjivanje, te priprema za postupno ukidanje pojedinih kategorija“ donesen je Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju • za 10% smanjene su počevši od 1. srpnja 2010. mirovine određenih kategorija korisnika (primjerice zastupnika u Hrvatskom saboru, bivših članova Vlade, sudaca Ustavnog suda, branitelja iz Domovinskog rata, djelatnih vojnih osoba, itd.

 31. Program gospodarskog oporavka Vlade RH Aktivnosti koje su u tijeku: • analize posebnim propisa o mirovinskom osiguranju i priprema prijedloga za izmjene tih propisa u cilju daljnjeg smanjenja tzv. posebnih mirovina • analiza sustava mirovinskog osiguranja kapitalizirane štednje u cilju poboljšanja sustava i smanjenja administrativnih troškova

 32. Hvala na pozornosti