Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Berat Benda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Berat Benda

Berat Benda

166 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Berat Benda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Berat Benda Dengannama Allah yang MahapengasihMahapenyayang Selanjutnya Mari kitamembacaDo’a الهم سبحانك لاعلم لناإلا ماعلمتناإنك • أنت العليم الحكيم Ya! Allah, MahasuciEngkau, tidakada yang kamiketahuiselaindariapa yang telahEngkauberitahukankepadakami. SesungguhnyaEngkau yang MahamengetahuilagiMahabijaksana

  2. LebihLanjut Mari kitaberdo’awabilkhususbagiteman-temankita yang sedangsakit. • اللهم رب الناس مذهب البأس أشف أنت الثافي • اللهم لا شفـي الا انت شفاء لايغادر سقما • ALLOHUMMA ROBBANNAASI MUDZHIBAL BA’SI ASYFI ANTA SYAAFI • ALLOHUMMA LAASYAFIYA ILLA ANTA SYIFAAN LAA YUGHODIRU SAKOMAN • YA, ALLOH, ENGKAU PEMELIHARA MANUSIA PEMUNAH SEGALA KEMALANGAN, SEMBUHKANLAH DIA, KARENA ENGKAULAH YANG DAPAT MENYEMBUHKAN. • YA, ALLOH TAK ADA SEORANGPUN YANG MAMPU MENGOBATI KECUALI ENGKAU, DENGAN OBAT YANG TAK MENIMBULKAN EFEK SAMPING. (AL-BUKHORY)

  3. STANDAR KOMPETENSI: Memahamikonsepgayadanpercepatansertapenerapannyadalamkehidupansehari-hari. KOMPETENSI DASAR Mengidentifikasigayaberatdanmassasertapengaruhnyapadabenda yang dikenaigayaberat. INDIKATOR 1. Menjelaskanperbedakanberatdanmassa. 2. Mengukurberatdanmassasuatubenda. 3. Menyelesaikansoalmengenaiberatdanmassa.

  4. Massa bendadapatdiukurdenganneraca, sedangkanberatbendadapatdiukurdenganneracapegasataudinamometer. BERAT BENDA Benda menarikbenda lain karenabendamemilikimassa, gayatarikantaraduabenda yang memilikimassadisebutgayagravitasiataugayaberat. Massa bendadisetiaptempatbesarnyasama, tetapiberatbendadipengaruhiolehpercepatangravitasi. Perbandinganberatdanmassasebuahbendadisuatutempatselalutetap. Perbandinganberatdanmassabendainidisebutpercepatangravitasi. Percepatangravitasidibumi rata-rata 9,8 N/kg. Percepatangravitasidibulan 1,6 N/kg.

  5. Hubunganantaraberatbenda, massabendadanpercepatangravitasisecaramatematisdapatdituliskan: m = massabenda (kg)w = beratbenda (N) g = percepatangravitasi (N/kg) atau (m/s2)

  6. ContohSoal: Percepatangravitasidibulanadalahseperenam kali percepatangravitasidibumi. Percepatangravitasidibumi 10 N/kg, seorangaltetangkatbesimampumengangkatbeban yang massanya 180 kg. Berapamassabeban yang mampudiangkatjikadilakukandibulan ? Jawab. w = m . g w = 180 kg . 10 N/kg w = 1800 N Beratbeban yang mampudiangkatdibulansamadengandibumi yaitu 1800 N w’ = wm’.g’ = 1800 Nm’.g’ = 1800 Nm’.10/6 N/kg’ = 1800 Nm’ = 1800 N 10/6 N/kg m’ = 1800 N x 6/10 kg/N m’ = 1080 kg Jadibeban yang mampudiangkat dibulanadalah 1080 kg. Penyelesaian:Diketahui    :  g  = 10 N/kg                      g’ = 1/6 x 10 N/kg                        m = 180 kgDitanyakan :   m’  = …… ?

  7. Do’aKifarohMajlis Dengannama Allah yang MahapengasihMahapenyayang UntukmengakhiriPelajaraninimarikitatutupdenganDo’aKifaaratMajlis, mudah-mudahanselamakitaberadadalammajlisIlmuinimendapatampunandari Allah SWT. سبحانك الهم وبحمدك اشهدان لااله الآ • انت اسـتغفرك واتوب اليك MahasuciEngkauya Allah danMahaTerpuji, hambabersaksibahwatiadaTuhanselainEngkau, hambamohonampundanbertaubatkepada-Mu. الحمدلله رب العالمـين

  8. Pengajar: Holik Abdul Basyit, SPd. Guru Fisika SMP Negeri 1 Kalipucang email : holikabdulbasyit@yahoo.co.id SekiandanTerimakasih والسلام عليكم ورحمةالله وبركة

  9. Surah An-Nisaa' ayat 86 • Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik, atau balaslah(dengan yang serupa). Sesungguhnya Allahmemperhitungkan segala sesuatu.

  10. Subhanallah • Mari kita berbenah dan terus berbenah..untuk memepersembahkan yang terbaikdalam masa hidup kita...Dengan torehan kemuliaan dan semangat pantang menyerah...Dimanapun. kapanpun dan dengan siapapun..selama ALLAH SWTmenjadi "..just The ONE goal..“ Insya Allah akan "bahagia" sebagaimana doayang sering terlantun untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.