Download
pupo preventivni ukrepi za prepre evanje osipa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PUPO Preventivni ukrepi za preprečevanje osipa PowerPoint Presentation
Download Presentation
PUPO Preventivni ukrepi za preprečevanje osipa

PUPO Preventivni ukrepi za preprečevanje osipa

128 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PUPO Preventivni ukrepi za preprečevanje osipa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PUPOPreventivni ukrepi za preprečevanje osipa Pripravila Barbara Božič

  2. Organizacija projekta • Sestava projektne organizacije • Projektna skupina • Podprojektne skupine • Šolski strokovni timi • Razredni učiteljski zbori • Izvajanje nalog po posameznih sestavah • Naloge projektne skupine • Naloge podprojektnih skupin • Naloge šolskih strokovnih timov

  3. Naloge projektne skupine • Koordinacija in usmerjanje izvajanja projekta • Nudenje strokovne pomoči in podpore • Sklicevanje sestankov podprojektnih skupin • Organizacija spopolnjevanja in usposabljanja • Organizacija evalvacijskih srečanj • Ugotavljanje dosežkov projekta preko vmesnih poročil in priprava končnega poročila • Druge naloge

  4. Naloge podprojektnih skupin • Koordinacija in usmerjanje dela šolskih strokovnih timov • Priprava strokovnih podlag (gradiva ipd) za delo šolskih strokovnih timov • Vzdrževanje in dopolnjevanje arhiva gradiv oz. virov, relevantnih za izvajanje programa • Obravnava poročil šolskih strokovnih timov in podajanje predlogov za izboljšavo • Srečanje 1 X mesečno (prvi teden) • Druge naloge

  5. Naloge šolskih strokovnih timov • Priprava celovitega programa za preprečevanje osipa • Priprava na uvajanje modela: • Razvojni načrt • Akcijski načrt • Načrt spremljanja • Uvajanje modela • Spremljanje modela • Sodelovanje z razrednim učiteljskim zborom • Udeleževanje rednih srečanj podprojektne skupine, skupnih evalvacijskih srečanj • Priprava vmesnih poročil • Druge naloge

  6. Pravice v skladu s projektom • Pravica do spopolnjevanja in usposabljanja v skladu z načrtom projektne skupine • Pravica do vrednotenja opravljenega strokovnega dela v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur.l.št. 54/2002) • Pravica do dodatnega vrednotenja opravljenega razvojnega dela