Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
台語文入門田野調查 地點 : 常裕五金行 PowerPoint Presentation
Download Presentation
台語文入門田野調查 地點 : 常裕五金行

台語文入門田野調查 地點 : 常裕五金行

186 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

台語文入門田野調查 地點 : 常裕五金行

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 台語文入門田野調查地點 : 常裕五金行 組長: 101003110陳志豪(製作PPT及影片後製) 組員: 101003082羅啟中(訪問五金行老闆) 101003095劉怡良(訪問五金行老闆) 101003126王政嵐(訪問五金行老闆) 101003128郭筱微(訪問五金行老闆) 101003130魏維廷(訪問五金行老闆) 101003106張維珊 (影片及相片拍攝 製作封面) 101003084張博傑 (製作WORD檔 將文字翻譯成羅馬拼音)

 2. 常裕五金行

 3. 負責人:陳一策先生

 4. ngóu-kim[五金]

 5. hông-gōa-sòaⁿ chhek-un-khì 紅外線測溫器

 6. ló͘-pan-chhioh 魯班尺

 7. khan-suànn 牽線

 8. niû kū-lî 量距離 to-kong-lêng 多功能 tiān-tsú-gî 電子儀

 9. chǹg-bo̍k-châi 鑽木材 siah-bo̍k-châi 削木材 chǹg-thih 鑽鐵 khek-bô͘-á-ki 刻模機

 10. chúi-pêng-gî 水平儀

 11. ki-iûlū-chhengpán-á機油濾清板手

 12. khì-chhia ēng ê 汽車用的 phùn-chhùihāmap-le̍k-pió噴嘴和壓力錶

 13. chhek-liông tiān-ap tiān-liû 測量電壓和 電流 chí-chiam-pió 指針錶

 14. ī-hông thih-sian預防鐵鏽 phùn-chhat 噴漆

 15. chǹg-bo̍k-tsâi 鑽木材 tsǹg-á 鑽頭

 16. 矽利康

 17. pán-á 扳手

 18. 熱熔膠槍

 19. tiān-náuiân-tn̂g-sòaⁿ電腦延長線

 20. 最後~

 21. 獨家揭露!!!

 22. 採訪小組實錄片段!!!