Download
marketin ke aktivnosti u funkciji odr ivog razvoja ruralnog turizma n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG TURIZMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG TURIZMA

MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG TURIZMA

189 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG TURIZMA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG TURIZMA Privredna komora Beograda

 2. MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG TURIZMA

 3. Pozicioniranje i diferenciranje ruralnog turizma • Razviti višeslojni jedinstveni prodajni predlog za ruralni turizam definišući: • Holističku i široku koncepciju ruralnog turizma • Jedinstvene prirodne i kulturne resurse • Suštinu gostoprimstva, odnosno fokus na nematerijlalno • Specifični smeštaj • Pozicioniranje je zbir materijalnih i nematerijalnih komponenti ruralnog turizma • Istovremeno, strategijapozicioniranja zahteva snažnu podršku za ruralni turizam koja se ogleda u unapredjenju garancija kvaliteta (fizičkih i ljudskih), obuci, jakim operativnim marketinškim inicijativama i boljoj organizacionoj strukturi upravljanja.

 4. Razvijanje holističkog iskustva ruralnog turizma • Razvoj iskustva u ruralnom turizmu sastavljen je od razvoja i integracije ruralnih • aktivnosti i ruralnog smeštaja • Razvoj izgrađenih objekata će dopuniti i ojačati atraktivnostukupne ponude • ruralnih aktivnosti • Ruralni smeštaj treba da bude razvijen u cilju daljeg jačanja i razvoja ponude • ruralnog turizma

 5. Promocija i komercijalizacija ruralnog turizma • Razvijanjem integrisanog operativnog marketing plana koji podržava promociju i komercijalizaciju ruralnog turizma omogućiće turistima da stvore svoje lično iskustvo ruralnog turizma. Promocijom se, u stvari, nastoji preneti pozitivni imidž proizvoda na turističku traznju. • Agresivna online marketing kampanja podrazumeva web-sajt koji omogućava kreiranje sopstvenog putovanja u ruralna područja. Ova kampanja takođe podrazumeva online booking. Ključnu ulogu u stvaranju i komercijalizaciji iskustva u ruralnom turizmu ima Web – sajt i treba mu dati visok prioritet. On treba da promoviše iskustva ruralnog turizma kao glavnu motivaciju posetilaca glavnog portala. Web-sajt treba da omogući turistima i posetiocima da na praktičan i jednostavan način kreiraju svoje putovanje primenom različitih alatki.

 6. Web-sajt ruralnog turizma

 7. Rad na stvaranju kvaliteta za proizvode i usluge • Rad na stvaranju kvalliteta podrazumeva utvrđivanje minimalnih standarda kvaliteta kao i • razvijanje garancije kvaliteta kroz ceo lanac vrednosti ruralnog turizma. • Kako je ljudski faktor od presudnog zančaja za stvaranje kvaliteta neophodno je njegovo • uključivanje u proces kroz razvoj Uslužnih centara. • Neizostavni deo ovog lanca su i oznake koje mogu biti obavezne i dobrovoljne. Oznake su • važne jer promovišu i doprinose formiranju brenda ruralnih domaćinstava.

 8. Oznake treba da diferenciraju ponudu ruralnog turizma fokusirajući se na sela, odmore na farmama i druge oznake koje će pojačati obeleţja ponude seoskog turizma

 9. Uslužni centar ljudskih resursa povezuje zahteve lokalnog stanovništva za stvaranjem malih i srednjih preduzeća i kreiranje ponude koja uzima u obzir propuste koji postoje u sektoru ruralnog turizma

 10. Faktori koji utiču na kreiranje cena u ruralnom turizmu • Interni faktori • Eksterni faktori

 11. Internifaktori a) troškoviproizvodnje, b) faze životnogciklusaproizvoda / usluga - je faktorkoji se morauzeti u obzir, jer se obično u uvodnojfazikoristirelativnovisokacena, u fazirastaumerena , dok u fazizrelosticenapočinjeda se smanjuje, kaoi u faziopadanja, c) distribucionastrategija - utičenacenusticanjempristupadistribucionimkanalima, d) promotivnastrategija - povezana je sacenom, kojapostajepromotivni instrument, e) unutrašnjaorganizacija - dizajniraodgovornosti u oblastirešavanjaikontrolecena u zavisnostiodorganizacionestrukturekompanije.

 12. Eksterni faktori a) tražnja za turističkim proizvodimaiuslugama, kvantifikovani u brojuturistakojeprivlačeseoskiturističkiproizvodiiusluge u određenomvremenskomperiodu. Običnoizmeđuceneseoskihturističkihproizvodaiuslugaitržišnetražnje je obrnutoproporcionalniodnos, b) konkurencijakojaotkrivastrukturulokalnog, regionalnogilinacionalnogruralnogturističkogtržištanakojimalokalnadomaćinstva nude svojeturističkeuslugeiproizvode. Što se tičetržištakonkurenciji je važnodaprepoznastvarnukonkurencijuda bi moglidaprilagodestrategijucenaproizvodaiuslugakoje nude, c) snabdevanjeruralnimproizvodimaiuslugamazavisiodkapacitetaproizvodnihkompanija. Na ovajnačin, turističkidobavljačmoradabiraizmeđudvaekstrema: visokecenesamalomponudomilivećeponudesamanjomcenom, d) drugidruštveno-ekonomskifaktorikaoštosu: ekonomskakonjunktura, fazaprivrednogciklusa, socijalnazaštitapotrošačaitd.

 13. Zaključak • Održivi razvoj turizma u ruralnim, perifernim i manje razvijenim regionima nije moguć bez primene marketinških aktivnosti koje su usmerene ka postojećoj i budućoj tražnji. • Marketinške aktivnosti utiču na poslovnu politiku malih i srednjih preduzeća koje čine okosnicu ekonomije ruralnih oblasti u cilju privlačenja potencijalnih turista i ostvarivanja dobiti. • Uz uvažavanje interesa lokalne samouprave i malih i srednjih preduzeća čija se delatnost oslanja na turizam, marketinškim aktivnostima stvaramo osnovu za održivi razvoj ruralnog turizma.

 14. HVALA NA PAŽNJI !