1 / 14

MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG TURIZMA

MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG TURIZMA. Privredna komora Beograda. MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG TURIZMA. Pozicioniranje i diferenciranje ruralnog turizma. Razviti višeslojni jedinstveni prodajni predlog za ruralni turizam definišući:

gyan
Télécharger la présentation

MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG TURIZMA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG TURIZMA Privredna komora Beograda

 2. MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG TURIZMA

 3. Pozicioniranje i diferenciranje ruralnog turizma • Razviti višeslojni jedinstveni prodajni predlog za ruralni turizam definišući: • Holističku i široku koncepciju ruralnog turizma • Jedinstvene prirodne i kulturne resurse • Suštinu gostoprimstva, odnosno fokus na nematerijlalno • Specifični smeštaj • Pozicioniranje je zbir materijalnih i nematerijalnih komponenti ruralnog turizma • Istovremeno, strategijapozicioniranja zahteva snažnu podršku za ruralni turizam koja se ogleda u unapredjenju garancija kvaliteta (fizičkih i ljudskih), obuci, jakim operativnim marketinškim inicijativama i boljoj organizacionoj strukturi upravljanja.

 4. Razvijanje holističkog iskustva ruralnog turizma • Razvoj iskustva u ruralnom turizmu sastavljen je od razvoja i integracije ruralnih • aktivnosti i ruralnog smeštaja • Razvoj izgrađenih objekata će dopuniti i ojačati atraktivnostukupne ponude • ruralnih aktivnosti • Ruralni smeštaj treba da bude razvijen u cilju daljeg jačanja i razvoja ponude • ruralnog turizma

 5. Promocija i komercijalizacija ruralnog turizma • Razvijanjem integrisanog operativnog marketing plana koji podržava promociju i komercijalizaciju ruralnog turizma omogućiće turistima da stvore svoje lično iskustvo ruralnog turizma. Promocijom se, u stvari, nastoji preneti pozitivni imidž proizvoda na turističku traznju. • Agresivna online marketing kampanja podrazumeva web-sajt koji omogućava kreiranje sopstvenog putovanja u ruralna područja. Ova kampanja takođe podrazumeva online booking. Ključnu ulogu u stvaranju i komercijalizaciji iskustva u ruralnom turizmu ima Web – sajt i treba mu dati visok prioritet. On treba da promoviše iskustva ruralnog turizma kao glavnu motivaciju posetilaca glavnog portala. Web-sajt treba da omogući turistima i posetiocima da na praktičan i jednostavan način kreiraju svoje putovanje primenom različitih alatki.

 6. Web-sajt ruralnog turizma

 7. Rad na stvaranju kvaliteta za proizvode i usluge • Rad na stvaranju kvalliteta podrazumeva utvrđivanje minimalnih standarda kvaliteta kao i • razvijanje garancije kvaliteta kroz ceo lanac vrednosti ruralnog turizma. • Kako je ljudski faktor od presudnog zančaja za stvaranje kvaliteta neophodno je njegovo • uključivanje u proces kroz razvoj Uslužnih centara. • Neizostavni deo ovog lanca su i oznake koje mogu biti obavezne i dobrovoljne. Oznake su • važne jer promovišu i doprinose formiranju brenda ruralnih domaćinstava.

 8. Oznake treba da diferenciraju ponudu ruralnog turizma fokusirajući se na sela, odmore na farmama i druge oznake koje će pojačati obeleţja ponude seoskog turizma

 9. Uslužni centar ljudskih resursa povezuje zahteve lokalnog stanovništva za stvaranjem malih i srednjih preduzeća i kreiranje ponude koja uzima u obzir propuste koji postoje u sektoru ruralnog turizma

 10. Faktori koji utiču na kreiranje cena u ruralnom turizmu • Interni faktori • Eksterni faktori

 11. Internifaktori a) troškoviproizvodnje, b) faze životnogciklusaproizvoda / usluga - je faktorkoji se morauzeti u obzir, jer se obično u uvodnojfazikoristirelativnovisokacena, u fazirastaumerena , dok u fazizrelosticenapočinjeda se smanjuje, kaoi u faziopadanja, c) distribucionastrategija - utičenacenusticanjempristupadistribucionimkanalima, d) promotivnastrategija - povezana je sacenom, kojapostajepromotivni instrument, e) unutrašnjaorganizacija - dizajniraodgovornosti u oblastirešavanjaikontrolecena u zavisnostiodorganizacionestrukturekompanije.

 12. Eksterni faktori a) tražnja za turističkim proizvodimaiuslugama, kvantifikovani u brojuturistakojeprivlačeseoskiturističkiproizvodiiusluge u određenomvremenskomperiodu. Običnoizmeđuceneseoskihturističkihproizvodaiuslugaitržišnetražnje je obrnutoproporcionalniodnos, b) konkurencijakojaotkrivastrukturulokalnog, regionalnogilinacionalnogruralnogturističkogtržištanakojimalokalnadomaćinstva nude svojeturističkeuslugeiproizvode. Što se tičetržištakonkurenciji je važnodaprepoznastvarnukonkurencijuda bi moglidaprilagodestrategijucenaproizvodaiuslugakoje nude, c) snabdevanjeruralnimproizvodimaiuslugamazavisiodkapacitetaproizvodnihkompanija. Na ovajnačin, turističkidobavljačmoradabiraizmeđudvaekstrema: visokecenesamalomponudomilivećeponudesamanjomcenom, d) drugidruštveno-ekonomskifaktorikaoštosu: ekonomskakonjunktura, fazaprivrednogciklusa, socijalnazaštitapotrošačaitd.

 13. Zaključak • Održivi razvoj turizma u ruralnim, perifernim i manje razvijenim regionima nije moguć bez primene marketinških aktivnosti koje su usmerene ka postojećoj i budućoj tražnji. • Marketinške aktivnosti utiču na poslovnu politiku malih i srednjih preduzeća koje čine okosnicu ekonomije ruralnih oblasti u cilju privlačenja potencijalnih turista i ostvarivanja dobiti. • Uz uvažavanje interesa lokalne samouprave i malih i srednjih preduzeća čija se delatnost oslanja na turizam, marketinškim aktivnostima stvaramo osnovu za održivi razvoj ruralnog turizma.

 14. HVALA NA PAŽNJI !

More Related