1 / 34

VY_32_INOVACE_20_BĚLKOVICE-LAŠŤANY_ČJ - SLOVNÍ DRUHY Mgr. Denisa Krausov á

VY_32_INOVACE_20_BĚLKOVICE-LAŠŤANY_ČJ - SLOVNÍ DRUHY Mgr. Denisa Krausov á Z á kladn í škola a Mateřsk á š kola Bělkovice – La š ťany CZ.1.07/1.4.00/21.0666. Podstatná jména. 100. 500. 1000. Přídavná jména. 100. 500. 1000. 100. 500. 1000. Zájmena. Číslovky. 100. 500. 1000.

hafwen
Télécharger la présentation

VY_32_INOVACE_20_BĚLKOVICE-LAŠŤANY_ČJ - SLOVNÍ DRUHY Mgr. Denisa Krausov á

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VY_32_INOVACE_20_BĚLKOVICE-LAŠŤANY_ČJ - SLOVNÍ DRUHY Mgr. Denisa Krausová Základní škola a Mateřskáškola Bělkovice – Lašťany CZ.1.07/1.4.00/21.0666

 2. Podstatná jména 100 500 1000 Přídavná jména 100 500 1000 100 500 1000 Zájmena Číslovky 100 500 1000 Slovesa 100 500 1000

 3. Podstatná jména za 100 Co určujeme u podstatných jmen?

 4. Správná odpověď na otázku za 100 bodů: U podstatných jmen určujeme: rod, číslo, pád a vzor.

 5. Urči podle kterého vzoru skloňujeme tato podstatná jména: koloběžka žízeň poník koště zdroj Podstatná jména za 500

 6. Správná odpověď na otázku za 500 bodů. Koloběžka – žena Žízeň – píseň Poník – pán Koště – kuře Zdroj - stroj

 7. Urči rod, číslo, pád a vzor: Do sklenice Před domem O babičce Tři lavice Před divadlo Podstatná jména za 1000.

 8. Správná odpověď na otázku za 1000 bodů: rod číslo pád vzor Do sklenice ž. j. 2. růže Před domem m/než. j. 7. hrad O babičce ž. j. 6. žena Tři lavice ž. mn. 1. růže Před divadlo stř. j. 4. město

 9. Urči druhy přídavných jmen: zlaté liščí učesaná týdenní Přídavná jména za 100

 10. Správná odpověď na otázku za 100 bodů: zlaté – tvrdé liščí – měkké učesaná – tvrdé týdenní - měkké

 11. Přídavná jména za 500 Urči koncovky přídavných jmen: fotbalov_ zápas želv_ krunýř hověz_ dobytek

 12. Správná odpověď na otázku za 500 bodů: fotbalový zápas – mladý zápas želví krunýř – jarní krunýř hovězí dobytek – jarní dobytek

 13. Určete rod, číslo, pád a vzor přídavných jmen: Aleš s Martinem jsou správná dvojka. Orientační běh nezvládne každý. O českých řemeslnicích se říká, že mají zlaté ruce. Přídavná jména za 1000

 14. Správná odpověď na otázku za 1000 bodů: správná – r. ž., č. j., pád 1., vzor mladý orientační – r. muž. než., č. j., pád 4., vzor jarní českých- r. muž. živ., č. mn., pád 6., vzor mladý zlaté – r. ž., č. mn., pád 4., vzor mladý

 15. Zájmena za 100 Vyjmenuj druhy zájmen!

 16. Správná odpověď na otázku za 100 bodů: Druhy zájmen: Osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná.

 17. Urči druhy zájmen: Zájmena za 500 týž ony co Jaký? nikdo něco jejich

 18. Správná odpověď na otázku za 500 bodů: Týž – ukazovací Ony – osobní Co – vztažné jaký? – tázací Nikdo – záporné Něco – neurčité Jejich - přivlastňovací

 19. Vyskloňuj zájmeno JÁ a řekni, kdy píšeme MĚ a kdy MNĚ: Zájmena za 1000

 20. Správná odpověď na otázku za 1000 bodů: 1.p. já 2.p. mě, mne 3.p. mně, mi 4.p. mě, mne 5.p. - 6.p. (o) mně 7.p. mnou

 21. Číslovky jsou slovní druh vyjadřující … Číslovky za 100

 22. Správná odpověď na otázku za 100 bodů: … počet nebo pořadí

 23. Jaké znáš druhy číslovek? Ke každému druhu uveď příklad: Číslovky za 500

 24. Správná odpověď na otázku za 500 bodů: • základní – pět, kolik, málo , … • řadové – první, několikátý, … • druhové – šestery, kolikery, … • násobné – osmkrát, trojnásobný, mnohokrát, …

 25. Přečti jen číslovky určité: Devět, naše, několikátý, já, stokrát, dvacatero, tisíc, můj, on, Petr, miliarda, osmery, letní, mnoho, kolik, počítáme. Číslovky za 1000

 26. Správná odpověď na otázku za 1000 bodů: Devět, stokrát, dvacatero, tisíc, miliarda, osmery.

 27. Slovesa za 100 Podívej se, jak žák Popleta doplnil osobu, číslo, čas a způsob u sloves: Napsal jsem – os. 2., č. j., čas přítomný, způsob oznamovací Píšete – os. 3, č. mn., čas přítomný, způsob rozkazovací Budeš plavat – os. 2, č. j., čas minulý, způsob podmiňovací

 28. Správná odpověď na otázku za 100 bodů: Napsal jsem – os. 2., č. j., čas přítomný, způsob oznamovací Píšete – os. 3, č. mn., čas přítomný, způsob rozkazovací Budeš plavat – os. 2, č. j., čas minulý, způsob podmiňovací

 29. Slovesa za 500 • Vyčasuj sloveso BÝT v přítomném čase. • 2. Každý ve skupině vymyslí větu, která obsahuje sloveso BÝT.

 30. Správná odpověď na otázku za 500 bodů: č.j. č.mn. 1.os. jsem 1.os. jsme 2.os. jsi 2.os. jste 3.os. je 3.os. jsou Věty kontroluje vyučující.

 31. Slovesa v infinituvu řekněte ve tvaru určitém: Mluvil Psát Počítáme Odpovědět Česat se Umývat se Pracujete Skákali jsme Žvýkat Slovesa za 1000

 32. Správná odpověď na otázku za 1000 bodů: Mluvil Psát - píšu Počítáme Odpovědět - odpovídáme Česat se – češeme se Umývat se – umyl se Pracujete Skákali jsme Žvýkat – žvýkej!

 33. Blahopřeji skupině s nejvyšším počtem bodů:

More Related