Download
topik 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Topik 1 PowerPoint Presentation

Topik 1

265 Views Download Presentation
Download Presentation

Topik 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Topik 1 PENGENALAN - INDIVIDU DAN KERAJAAN Disediakan oleh :HRZA Jan2009

 2. KERAJAAN DAN INSTITUSI POLITIK • Kerajaan: • Adalah organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kuasa (authority) ke atas tindakan individu berkumpulan didalam masyarakat ; ia juga dipertanggungjawabkan untuk membekalkan dan membiayai perkhidmatan awam • Institusi politik: • Adalah perundangan dan prosedur yang diterimapakai oleh orangramai yang berkembang (evolve) untuk menentukan apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan dan bagaimana perbelanjaan kerajaan (govt outlays) akan dibiayai Disediakan oleh :HRZA Jan2009

 3. PENGERTIAN PEMBIAYAAN AWAM • Ia adalah bidang ekonomi yang mengkaji aktiviti-aktiviti kerajaan dan pelbagai alternatif membiayai perbelanjaan kerajaan (public finance - field of economics that studies govt activities and the alternative means of financing govt expenditures) Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 4. KESAN PENYEDIAAN BARANG DAN PERKHIDMATAN OLEH KERAJAAN • Kerajaan memerlukan sumber spt peralatan , tanah dsb • Kos sebenar penyediaan-nilai brg dan perkhidmatan yang dikorbankan apabila penggunaan sumber beralih dr swasta kpd kerajaan • Rakyat juga perlu membayar cukai utk pembiayaan – penggunaan persendirian juga akan menerima kesan dimana jumlah penggunaan akan berkurangan • Kesan cukai- (i) herotan pilihan (ii) mengganggu penetapan harga (ii) insentif bekerja, menyimpan dan agihan perbelanjaan terganggu. Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 5. KOS PENYEDIAAN OLEH KERAJAAN • Oleh itu terdapat hubungan tukar ganti di antara barang dan perkhidmatan awam dan swasta – ditunjukkan oleh Keluk Kemungkinan Pengeluaran (PPC) Nilai brg dan Perkhidmatan yang dikorbankan kerana pengagihan semula sumber Herotan penggunaan sumber dan kehilangan pengeluaran disebabkan oleh kesan cukai ke atas insentif Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 6. KELUK KEMUNGKINAN PENGELUARAN • Pilihan antara barang persendirian (swasta) dan barang kerajaan boleh ditunjukkan melalui keluk kemungkinan pengeluaran. • Barang swasta adalah barang-barang yang boleh dibeli di pasaran. • Barang kerajaan/barang awam tidak dapat dibeli di pasaran. Harga dan kemampuan untuk membayar tidak memainkan peranan dalam pengagihan barang awam seperti perkhidmatan pertahanan. Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 7. BARANG PERSENDIRIAN Makanan Rumah Kenderaan Pakaian Kasut BARANG AWAM Pertahanan Sekolah awam Perkhidmatan polis Jalanraya Udara & air yang bersih CONTOH BARANG AWAM DAN BARANG PERSENDIRIAN Disediakan oleh :hRZA Jan 2009

 8. Figure 1.1 A Production-Possibility Frontier C B G2 Government Goods and Services per Year A G1 X2 M X1 0 Private Goods and Services per Year Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 9. Pada titik A, sebanyak X1 barang swasta dapat dikeluarkan. • Masyarakat ini mengorbankan X1M sumber untuk mengeluarkan barang kerajaan sebanyak G1. • Bila barang kerajaan hendak ditambah dari G1 kepada G2, jumlah barang swasta perlu dikurangkan kepada X2. • Ekonomi ini bergerak dari titik A kepada B. Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 10. CONTOH AGIHAN ANTARA BARANG PERSENDIRIAN DAN BARANG AWAM • Orang ramai meminta lebih perlindungan untuk alam sekitar. • Kerajaan akan menjalankan program tertentu, dan untuk membiayainyakerajaan akan mengenakancukai atau denda kepada firma-firma yang membuatpencemaran. • Cara ini dapat mengurangkanpencemaran. • Dipihak firma terbabit, bila ia perlumembayarcukai atau denda, kospengeluaran mereka akan meningkat , hargakeluaran firma tersebut akan naik, akibatnyapermintaan untuk keluaran ini akan kurang. • Dasarkerajaan ini dapat menambahkualiti alam sekitar (barangkerajaan) tetapiterpaksamengorbankansejumlahbarangpersendirian. Apakahcontohbagipenguranganbarangkerajaan dan pertambahanbarangswasta? Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 11. BAGAIMANA BARANG DAN PERKHIDMATAN KERAJAAN DIAGIHKAN? • Barang kerajaan diagihkan melalui catuan bukan pasaran. • Orang ramai mendapat barang-barang ini bukan melalui kesanggupan mereka membayar untuknya. • Pengagihan ini tidak melibatkan harga. • Pembiayaan awam akan mengkaji kaedah catuan ini, bagaimana sumber-sumber digunakan oleh sektor kerajaan dan adakah penggunaan ini cekap atau tidak. Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 12. EKONOMI CAMPURAN Dalam ekonomicampurankerajaanmelibatkandiri dalam Menyediakanbarang dan perkhidmatan (barangawam) Mengawasi dan mengawalperjalanansektorswasta Perbelanjaankerajaan: ¼-1/2 KDNK Cukaimenyerapsekurang-kurangnya ¼ KDNK Cukai/subsidimempengaruhiinsentif Penyediaanbarangawam ini adalah melaluiprosespolitik, yang melibatkaninteraksiantarasemuaindividu dalam masyarakat itu Tetapi melaluiprosespolitik, sekiranya telah diputuskansesuatubarang itu akan sediakan, semua orang terpaksamembayarnyamelaluicukai atau bayaran-bayaran lain, tidak kira sama ada mereka suka atau tidak. EKONOMI CAMPURAN, PASARAN DAN POLITIK Disediakan oleh :RZA Jan 2007

 13. EKONOMI CAMPURAN, PASARAN DAN POLITIK EKONOMI PASARAN BEBAS • Hampir semua barang dan perkhidamatan disediakan oleh pihak swasta yang ingin mengaut keuntungan • Semua transaksi berlangsung di pasaran • Harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran • Pengguna bebas mendapatkan barang dan perkhidmatan bergantung pada kemampuan membeli (economic capacity) • Dalam pasaran bebas individu tidak perlu membeli barang yang mereka tidak mahu atau tidak diperlukan Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 14. Figure 1.2 Circular Flow in the Mixed Economy Goods & Services Goods & Services Output Market Dollars Dollars Income Support & Subsidies Subsidies Taxes, fees, charges Taxes, fees, charges Government Services GovernmentServices Dollars Dollars Resources Resources Households Government Firms Input Market

 15. ALIRAN PUSINGAN DLM EKONOMI CAMPURAN • KES 1 : TIADA SEKTOR KERAJAAN • Pengagihan pendapatan bergantung kepada pengagihan hakmilik sumber pengeluaran, harga dan pulangan kewangan yang diterima oleh pemilik sumber • Semua barang dan perkhidmatan disediakan oleh pihak swasta Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 16. ALIRAN PUSINGAN DLM EKONOMI CAMPURAN • KES 2 : EKONOMI DGN SEKTOR KERAJAAN • Kerajaan mengambil bahagian dlm sektor ekonomi sbg pembeli brg dan perkhidmatan • Kerajaan membeli input dr isirumah utk mendapat kan hakmilik mengguna input tersebut • Kerajaan menggunakan sumber/input untuk menyediakan barang dan perkhidmatan yang diagihkan dgn kaedah catuan bukan pasaran (non-mkt rationing) • Perbelanjaan Kerajaan dibiayai oleh caj, cukai dan yuran Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 17. CATUAN BUKAN PASARAN • Ia tidak berdasarkan kepada kerelaan membayar dan harga tidak berfungsi sebagai agen agihan sumber dan barang & perkhidmatan • Kadangkala tidak ada caj langsung atau tidak memerlukan kelayakan (no eligibility requirement) • Sbg alternatif, agihan ditentukan oleh faktor lain spt umur, pendapatan, tempat tinggal, status keluarga, dsb • Cth: pengangkutan awam dikenakan tambang-tetapi apabila kos operasi melebihi tambang maka cukai dikenakan utk menampung kos. Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 18. PERBELANJAAN KERAJAAN • PERBELANJAAN/BELIAN • Utk mendptkan hakmilik • dan mengherotkan penggunaan • sumber dr swasta kepada sektor • awam • 2 komponen: • Perbelanjaan utk memenuhi • keperluan semasa • Pelaburan kasar utk modal • baru struktur, jalan raya dsb • BAYARAN PINDAHAN • Perbelanjaan kerajaan • yang mengagihkan semula • kuasa membeli kpd rakyat • ia adalah pendapatan yang • diberi pada yang memerlu • kan bantuan TANPA memberi • sumbangan perkhidmatan • atau sumbangan barang • keluaran yang baru kepada • sektor kerajaan Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 19. PERBELANJAAN KERAJAAN • Di Malaysia, terdapat dua peringkat kerajaan iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri • Kerajaan pusat merupakan lebih aktif dalam fungsi perbelanjaan dan pengutipan hasil. • Perbelanjaan kerajaan pusat boleh dibahagikan kepada • Keselamatan • Perkhidmatan ekonomi • Perkhidmatan sosial • Pentadbiran am Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 20. COUNTRY Government Current Expenditures as a Percentage of GDP 2001 Denmark 49.1 France 48.8 Germany 45.1 United Kingdom 39.4 Japan 38.1 Canada 36.7 United States 31.9 INTERNATIONAL COMPARISONS Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 21. Other 2.2 Category Percentage of Total Federal Expenditures Transfer Payments 44.9 Purchases 28.2 Interest 14.7 Grants to State and Local 10.0 Example – US Federal Expenditure by Category, 2002 Table 1.2 Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 22. Example – US Federal Government Expenditures by Function

 23. Example –US State and Local Government Expenditures

 24. HASIL KERAJAAN • Kerajaan perlu memungut hasil bagi membiayai perbelanjaannya. • Hasil kerajaan terbahagi kepada dua jenis • hasil cukai – ia terdiri daripada • cukai langsung • cukai tidak langsung • hasil bukan cukai-Hasil bukan cukai termasuk • bayaran untuk perkhidmatan kerajaan seperti bunga dan lesen, • bayaran denda, • pemberian dari kerajaan asing dan agensi antarabangsa, • royalti tunai daripada galian seperti petroleum dan gas. Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 25. CUKAI LANGSUNG • Cukai yang tidak dapat dialih oleh orang yang kena cukai kepada pihak lain. • Contoh – cukai pendapatan persendirian dan cukai syarikat CUKAI TAK LANGSUNG • Adalah cukai yang dapat dialihkansepenuhnya atau sebahagiannya oleh orang yang kena cukai kepada pihak lain. • Contoh – cukai jualan, duti import, duti eksport dan cukai perkhidmatan. Di Malaysia, hasil cukai lebih besar dari hasil bukan cukai Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 26. Contoh- Kutipan Hasil Kerajaan Pusat AS Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 27. Contoh – Kutipan Hasil Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan AS Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 28. TUGAS-TUGAS KERAJAAN • Kerajaan membekalkan barang dan perkhidmatan yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat sendiri ataupun yang tidak dapat dibeli dipasaran. Antaranya: • PERTAHANAN – iaitu mempertahankan rakyat daripada keganasan atau daripada dicerobohi oleh kuasa luar. Tugas ini hanya dilakukan melalui angkatan tentera yang lengkap. • PENTADBIRAN SISTEM KEHAKIMAN- kerajaan perlu mempertahankan hak dan keselamatan ahli masyarakat (rakyat) daripada diancam oleh rakyat lain. • Sistem kehakiman ini memerlukan hakim, peguambela, pendakwaraya, juri, saksi dan kakitangan mahkamah yang lain. • Hak memiliki harta atau menggunakan sumber melalui kerajaan mewujudkan undang-undang dan mahkamah-perbalahan antara individu dpt diselesaikan Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 29. TUGAS-TUGAS KERAJAAN • Mereka ini perlu dibayar, dan beban ini ditanggung oleh pelanggan, tetapi sebahagian besarnya ditanggung oleh kerajaan. • Mengagih semula pendapatan dan peluang ekonomi diantara rakyat melalui cukai dan subsidi yang diberi kepada yang layak. • Menstabilkan turun-naik kegiatan ekonomi , mengurangkan pembaziran yang berpunca dari pengangguran sumber dan mengelakkan kesan buruk akibat inflasi • Mengawal aktiviti pengeluaran dan penggunaan untuk mencapai matlamat spt tahap kesihatan yang memuaskan atau mengawal kesan kuasa monopoli mempengaruhi harga Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 30. TUGAS-TUGAS KERAJAAN • Sektor awam tidak diperlukan langsung jika semua masalah ekonomi dapat diselesaikan melalui urusniaga di pasaran. • Tetapi pada kenyataannya, keputusan di pasaran tidak dapat memenuhi kesemua kemahuan dan keperluan masyarakat. • Keadaan ini di rujuk sebagai kegagalan pasaran. Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 31. KEGAGALAN PASARAN(market failures) • Kegagalan meyediakan barang-barang dan perkhidmatan mengikut kehendak masyarakat. • Teori ekonomi mengatakan permintaan dan penawaran akan menentukan barang-barang dan perkhidmatan yang akan dijual dan dibeli. • Dimana, permintaan menunjukkan kehendak dan kemampuan pengguna dan penawaran, menunjukkan kos yang terlibat. Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 32. KEGAGALAN PASARAN(market failures) • Didalam keadaan sebenar, ada masa pasaran gagal menyediakan barangan dan perkhidmatan mengikut hukum permintaan dan penawaran. Keadaan ini termasuklah: • Melibatkan barang awam • Apabila ada kesan luaran • Apabila ada kuasa monopoli Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 33. KEGAGALAN PASARAN(market failures) • Kegagalan pasaran adalah dalam bentuk: • Kegagalan mengagihkan pendapatan dengan ‘adil’. • Kegagalan pasaran untuk mencapai kestabilan di dalam gunatenaga dan harga. • Banyak faktor yang boleh menyebabkan ekonomi yang tidak stabil. • Contohnya peperangan, pertambahan penduduk, kemajuan teknologi yang mendadak, pertukaran yang besar di dalam penawaran wang, pusingan perniagaan dan lain-lain. Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 34. PUZZLE????How Much Government is Enough? • The question of how much government is enough is an important one in any society. It is the tradeoff between public and private goods. When government gets bigger, its increased involvement comes at the expense of less private consumption. Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 35. ISU PENYEDIAAN BARANG DAN PERKHIDMATAN OLEH KERAJAAN • ADAKAH SAIZ KERAJAAN BERSESUAIAN?? • ADAKAH KOS MELEBIHI FAEDAH YANG DIDAPATI DARI PENYERTAAN SEKTOR KERAJAAN? • ADAKAH PROGRAM-PROGRAM KERAJAAN MEMBERIKAN KESAN SAMPINGAN? Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 36. MALAYSIAN DATA Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 37. OBJEKTIF PENCUKAIAN • SUMBER PENDAPATAN KERAJAAN • SEBAGAI SUMBER PENGGALAK PERTUMBUHAN EKONOMI • SEBAGAI ALAT PENGAGIHAN SEMULA PENDAPATAN DAN KEKAYAAN • SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI INDUSTRI TEMPATAN Disediakan oleh :HRZA Jan 2009

 38. JADUAL 2 PERBELANJAAN MENGURUS KERAJAAN PERSEKUTUAN MENGIKUT OBJEK 2004 – 2006 RM juta Perubahan Bahagian (%) (%) % kepada KDNK

 39. JADUAL 3 PERBELANJAAN PEMBANGUNAN KERAJAAN PERSEKUTUAN MENGIKUT SEKTOR (2004-2006) RM juta Perubahan Bahagian (%) (%)