Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Urban Strandberg Centrum för forskning om offentlig sektor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Urban Strandberg Centrum för forskning om offentlig sektor

Urban Strandberg Centrum för forskning om offentlig sektor

102 Views Download Presentation
Download Presentation

Urban Strandberg Centrum för forskning om offentlig sektor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Planera, besluta, genomföra…Vilka lärdomar kan dras från andra stora infrastruktur- och anläggningsprojekt? Presentation vid KASAMs seminarium ’Slutförvaring av använt kärnbränsle – regelsystem och olika aktörers roller under beslutsprocessen’, Arlanda, 15 November 2006 Urban Strandberg Centrum för forskning om offentlig sektor

 2. Lokalisering av storskaliga och tekniska anläggningar och infrastrukturer • kraftverk av olika slag • deponier • militära övningsfält • flygplatser, motorvägar, järnvägar • fabriksanläggningar • vindkraftverk eller mobiltelefonmaster • förvar för använt kärnbränsle

 3. Lokalisering av storskaliga och tekniska anläggningar aktualiserar… • Det stora sammanhanget möter den lilla världen • Lokal nytta och lokala olägenheter • Samhällsnytta • Risker – värden som ställs på spel • Naturen och människorna som påverkas • Tekniska lösningar och alternativ • Förtroende • Delaktighet

 4. Lokaliseringar är komplexa • Teknikens möte med det samhälleliga och mänskliga • Många aktörer med olika institutionell logik (värderingar, prioriteringar, mål, kunskaper och kunskapssyn…) • Samspel mellan administrativa, politiska och juridiska sammanhang och företrädare (regering, riksdag, region, Länsstyrelse, kommun, domstolar, enskilda, sakägare…) • Samspel mellan institutioner, organisationer och personer (media, intresseorganisationer, vetenskapliga experter, aktionsgrupper…)

 5. Lokalisering kan leda fram till kontroverser Varför det? • Motstående intressen • Skilda värderingar • Ojämn fördelning av fördelar/nackdelar • Skilda synsätt och kunskaper -> Kan vara fråga om i grunden oöverstigliga och olösliga motsättningar

 6. Studier kring lokaliseringskontroverser – ett internationellt forskningsfält Teman som utforskas • Risker – osäkerhet – oro • Demokrati, förtroende och legitimitet • Intressemotsättningar (bl.a. NIMBY) • Information och kommunikation • Delaktighet och samråd

 7. Forskning om lokaliseringskontroverser – ett exempel på svensk botten ’En belysning av kontroverser kring storskaliga infrastrukturprojekt: fallet Västkustbanan’. Ett flervetenskapligt forskningsprojekt Finansiering: • 1999-2001 Banverket (50%), KFB (50%) • 2002-2005 Banverket (slutredovisat i juni 2006)

 8. Forskning om Västkustbanans ombyggnad • Västkustbanans ombyggnad till dubbelspårig järnväg • Problemställningar som det lokala samhället ställs inför när det i genomförandefasen konfronteras med ett storskaligt infrastrukturprojekt av nationellt intresse • Lokala kontroverser om linjesträckning, stationsplacering, tekniska lösningar, information, kommunikation, utformningen av planerings- och beslutsprocesser, påverkansmöjligheter m.m.

 9. ’En belysning av kontroverser kring storskaliga infrastrukturprojekt: fallet Västkustbanan’ Medverkande: Professor Åsa Boholm (socialantropologi) Docent Urban Strandberg(statsvetenskap) Fil Dr Celio Ferreira (socialantropologi) Fil Dr Marcia Grimes (statsvetenskap) Professor Ragnar Löfstedt (riskforskning) Fil Dr Annelie Sjölander-Lindqvist(humanekologi)

 10. Forskning om Västkustbanans ombyggnad - Sju fallstudieorter Åsa Järnvägen flyttas ut ur Åsa; tunnel byggd under våtmark Frillesås Utbyggd i befintlig sträckning genom ortens centrum Varberg 3 Kilometer tunnel planeras under staden Falkenberg Flyttastilllandsbygdeni öster; ny station planeras Båstad 8,6 kilometer tunnel planerad (3 km färdig) Glumslöv Förutlångt från järnvägen; ny station i drift 2001 Lund Järnvägen byggs om i befintligsträckning

 11. Forskning om Västkustbanans ombyggnad - kvantitativa och kvalitativa metoder • Pilotstudie, våren 1998, Båstad, 100 telefonintervjuer • Telefonintervjuer, 700 st., våren 1999 • Postenkät, 3500 st., våren 2000 • Postenkät, 3500 st., hösten 2002 (paneldata) • Postenkät 720 st., våren 2003, fastighetsägare Hallandsåsen (samrådsmöten) • Intervjuer med sakägare samt kollaborativ fotografering • Analys av dokument och mediematerial • Fältarbete, exv. deltagande på möten där myndigheter möter medborgare • Fokusgrupper med lokala ledare, 2002 –  2003  

 12. ’En belysning av kontroverser kring storskaliga infrastrukturprojekt: fallet Västkustbanan’. Publikationer och resultatredovisning • 4 böcker: 2 avhandlingar, 2 redigerade volymer • 26 bokkapitel • 11 artiklar i internationella tidskrifter • 5 kapitel i konferensvolymer • 6 rapporter och arbetsrapporter • Flertalet presentationer på internationella/nationella forskningskonferenser och seminarier med praktiker

 13. ’En belysning av kontroverser kring storskaliga infrastrukturprojekt: fallet Västkustbanan’ Resultat: hur skall man förstå lokalinvånares inställning till lokalisering? • Skillnader mellan de sju studerade fallstudieorterna • Ingen enkel modell till förklaring av acceptans, snarare flera samverkande faktorer • Acceptans framstår som ett dynamiskt fenomen: yttre händelser – andra frågor, lokala händelser och debatt

 14. ’En belysning av kontroverser kring storskaliga infrastrukturprojekt: fallet Västkustbanan’ Vad bidrar till att forma lokal acceptans? • Upplevda fördelar för en själv och för orten • Få riskaspekter, begränsad osäkerhet och liten oro • Positiva bedömningar av planerings- och beslutsprocesser • Förtroende för involverade aktörer • Upplevelse av påverkansmöjlighet • Övrigt: allmän tilltro till ”tekniska framsteg”, kön, ålder och boende

 15. ’En belysning av kontroverser kring storskaliga infrastrukturprojekt: fallet Västkustbanan’ Lärdomar: • Anläggningen är ingen snävt ”teknisk” fråga • Inte bara intressen, värderingar, förtroende…utan också skilda synsätt på relevanta sakförhållanden • Att uppleva sig vara berörd…kan betyda olika saker • Förtroende skapas på lång sikt och handlar också om hur beslut fattas -> Visa inseende respekt liksom vilja att lyssna och lära

 16. Lärdomar för inkapslingsanläggning och djupförvar Byggnadsfasen – en ny tid inleds • Synlighet, olägenheter, det oväntade, förändringar…starka reaktioner • Nya aktörer involveras, nya perspektiv och synsätt • Möten mellan ingenjören, anläggaren och medborgaren -> Krav på samordning, förnyad argumentation, lärande under hand…av särskild betydelse vid arbete i berg

 17. Lärdomar för inkapslingsanläggning och djupförvar Från lokal till nationell, från teknik och placering till politik – lokaliseringen kan komma att transformeras i genomförandefasen • ”Ny” fråga, nya aktörer, ny spelplan, nya perspektiv… Annat ljus kastas över fördelar/nackdelar; risker, osäkerheter och oro; förtroende för aktörer, upplevelse av beslutsprocess och påverkansmöjlighet Hur påverkas den lokala acceptansen?

 18. Lärdomar för inkapslingsanläggning och djupförvar Omkastningar komna utifrån: betydelsen av händelser i omvärlden • Iakttagandet av andra tekniska anläggningar – misslyckanden och problem vid uppförande eller drift Risker, oro, tvivel över teknikens möjligheter Hur påverkas den lokala acceptansen?

 19. Avslutning ”Slutredovisning till Banverket av forskningsprojektet En belysning av kontroverser kring storskaliga infrastrukturprojekt: fallet Västkustbanan Januari 1999-juni 2006” http://www.cefos.gu.se/digitalAssets/717393_slutredov_vkb.pdf.