1 / 14

คำขอขึ้นทะเบียน ตามแบบกปม / ทบ 2 ( ผู้ประกอบการประเภทอื่นๆ )

คำขอขึ้นทะเบียน ตามแบบกปม / ทบ 2 ( ผู้ประกอบการประเภทอื่นๆ ). นางสาวรุ่งนภา ว่องไวไพโรจน์ กลุ่มพัฒนามาตรฐานสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โทร . 0-2558 - 0142 , 0-2558 - 0150-5 หมายเลขภายใน ต่อ 13406-7. วัตถุประสงค์.

halen
Télécharger la présentation

คำขอขึ้นทะเบียน ตามแบบกปม / ทบ 2 ( ผู้ประกอบการประเภทอื่นๆ )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. คำขอขึ้นทะเบียนตามแบบกปม/ทบ2(ผู้ประกอบการประเภทอื่นๆ)คำขอขึ้นทะเบียนตามแบบกปม/ทบ2(ผู้ประกอบการประเภทอื่นๆ) นางสาวรุ่งนภาว่องไวไพโรจน์ กลุ่มพัฒนามาตรฐานสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โทร. 0-2558-0142 , 0-2558-0150-5 หมายเลขภายในต่อ 13406-7

 2. วัตถุประสงค์ • 1. ชี้แจงรายละเอียดในแบบคำขอและข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการขึ้นทะเบียน • 2. ชี้แจงประเด็นที่มีข้อสงสัย และสอบถามซ้ำๆ

 3. รายละเอียดในแบบคำขอ • 1. รายละเอียดของผู้ขอขึ้นทะเบียน • 1.1 รายละเอียดของบุคคลทั่วไป • 1.2 รายละเอียดของนิติบุคคล • ผู้ดำเนินกิจการหมายถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนเช่นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ

 4. 2. ประเภทของกิจกรรมที่ขึ้นทะเบียน 2.1 โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ ผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำรวมถึงผู้ผลิตอาหารเสริม(Premix)วิตามินและอื่นๆที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.2 ผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ ร้านค้าห้างร้านหรือบริษัทที่ค้าขายปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำ

 5. 2.3 แพพ่อค้าคนกลางผู้รวบรวมสัตว์น้ำ ตลาดกลางหรือแพ : ตลาดกลางค้าสัตว์น้ำและแพปลา/กุ้ง ส่วนใหญ่เน้นสถานที่ ผู้รวบรวม/พ่อค้าคนกลาง : ผู้ค้าขายสัตว์น้ำหรือรวบรวมสัตว์น้ำจากแหล่งผลิตมาเพื่อจำหน่าย ผู้จับ : ผู้จับสัตว์น้ำจากแหล่งผลิตหรือแหล่งเลี้ยง ในระยะแรกมุ่งเน้นผู้จับกุ้งหรือปลาจากฟาร์มเลี้ยง

 6. 2.4 สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น(ล้ง) ผู้ดำเนินการแปรรูปสัตว์น้ำในขั้นต้นและส่งขายให้กับโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำโดยมิได้แปรรูปและส่งออกโดยตรง 2.5 ห้องเย็น สถานที่เก็บ/รับฝากวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่เย็น/แช่แข็งโดยมิได้ประกอบกิจการแปรรูปอื่นๆ

 7. 2.6 สถานประกอบการหรือโรงงานแปรรูปพื้นเมือง โรงงานหรือสถานที่แปรรูปสัตว์น้ำอื่นๆที่ไม่ใช่การแช่เย็น/แช่แข็งบรรจุกระป๋องได้แก่ (1) น้ำปลา (2) ผลิตภัณฑ์หมัก (3) ผลิตภัณฑ์เค็ม (4) ผลิตภัณฑ์ตากแห้ง (5) ผลิตภัณฑ์น้ำพริก (6) ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคอื่นๆ (7) ผลิตภัณฑ์อื่นๆ : จัดเข้ากลุ่มไม่ได้

 8. 2.7 โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำแช่เย็น/แช่แข็งกระป๋อง รวมถึงโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำที่ผลิตเพื่อขายในประเทศ 2.8 ผู้นำเข้าหรือส่งออก ผู้นำเข้าหรือส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์รวมทั้งการนำเข้า/ส่งออกสัตว์น้ำเพื่อเป็นพ่อ-แม่พันธุ์เพื่อบริโภคหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

 9. 2.9 ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำอื่นๆ ผู้ประกอบการอื่นๆในระบบการผลิตสัตว์น้ำที่ไม่เข้าข่ายหัวข้อใดๆ เช่นโรงงานผู้ผลิตน้ำมันปลาสาหร่ายอบแห้ง คารา จีแนน ไคติน/ไคโตซานโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่มี สัตว์น้ำเป็นส่วนประกอบเช่นอาหารสุนัขอาหารแมว ในหัวข้อนี้อาจจะต้องระบุรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจนตามความเหมาะสมเพื่อให้ศูนย์สารสนเทศเก็บข้อมูลได้

 10. 3. ข้อมูลอื่นๆ ระบุถึงที่ตั้งของสถานที่ผลิตและที่ตั้งของสำนักงานหากอยู่ที่เดียวกันให้กรอกรายละเอียดทั้ง 2 หัวข้อ 4. แนบหลักฐานประกอบคำขอ แนบสำเนาหลักฐานประกอบคำขอพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 5. ผู้ลงนาม

 11. ประเด็นที่มีข้อสงสัย และสอบถามซ้ำๆ • 1. หากพื้นที่ในใบคำขอในหัวข้อนั้นๆไม่เพียงพอที่จะกรอกข้อมูลจะทำอย่างไร • 2. หากดำเนินกิจการมากกว่า 1 ประเภทจะกรอกข้อมูลอย่างไร • 3. บริษัทมีสำนักงานอยู่กรุงเทพฯแต่มีโรงงานแปรรูปอยู่ต่างจังหวัดมากกว่า 1 โรงจะกรอกข้อมูลอย่างไร

 12. 4. บริษัทเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจะกรอกข้อมูลอย่างไร • 5. หากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ไม่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อกรมประมงจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง • 6. หากบริษัทเป็นผู้ส่งออกที่ไม่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อกรมประมงจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง

 13. กำหนดเวลา 1 พฤศจิกายน 2546 โรงงานต้องซื้อวัตถุดิบจากฟาร์มที่ขึ้นทะเบียน 1 มกราคม 2547 โรงงานต้องซื้อวัตถุดิบจากฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานความ ปลอดภัยขั้นต่ำ การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำทั้งหมดจะต้องได้รับการรับรองจากกรมประมงและต้องมีใบรับรองประกอบทุกรุ่นของการส่งออก 1 มกราคม 2548 โรงงานต้องซื้อวัตถุดิบจากฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานGAPของกรมประมง

 14. ขอให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขอให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

More Related