Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา สถานประกอบการประเภทหน่วยงานราชการ PowerPoint Presentation
Download Presentation
สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา สถานประกอบการประเภทหน่วยงานราชการ

สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา สถานประกอบการประเภทหน่วยงานราชการ

523 Views Download Presentation
Download Presentation

สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา สถานประกอบการประเภทหน่วยงานราชการ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา สถานประกอบการประเภทหน่วยงานราชการ เสนอ งานสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 2. สถานประกอบการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช Role of Nakhon Si Thammarat ImmigrationBureau สถานที่ตั้ง เลขที่ 1/2 ซอยหอไตร 4 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7534-6679, 0-7534-0725 แฟกซ์ 0-7532-0727

 3. ประวัติความเป็นมาการจัดตั้งหน่วยงาน อำนาจ หน้าที่ และ ภาระกิจของหน่วยงาน

 4. ประวัติความเป็นมา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเดิมตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกว่า ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอปากพนัง ต่อมาได้มี พ.ร.ก. แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2536 ให้ยกเลิกกองตรวจคนเข้าเมือง และให้จัดตั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 มกราคม 2537 ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอปากพนัง จึงได้ถูกยกเลิก และได้รับการตั้งใหม่เป็น ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อประมาณปี 2537 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ย้ายที่ทำการด่านฯ มาตั้งอยู่เลขที่ 37 ถนนนครศรีฯ – ปากพนัง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 5. ต่อมาได้ย้าย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ย้ายมาตั้งอยู่เลขที่ 1/2 ซอยหอไตร 4 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง จาก ตม.3 มาเป็นศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้ ซึ่ง ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครศรีธรรมราช ได้สังกัด ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้ ปัจจุบัน ตรวจคนเข้าเมืองนครศรีธรรมราช ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ้างถึงพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เล่ม 126 ตอนที่ 65 ก วันที่ 6 กันยายน 2552 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 6. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย • ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา • กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง • กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว • กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ • และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร

 7. ยุทธศาสตร์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี พ.ศ. 2556

 8. นโยบายในการปฏิบัติงานนโยบายในการปฏิบัติงาน

 9. โครงสร้างการทำงาน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

 10. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ภารกิจหน่วยงาน - ทำหน้าที่ในการตรวจคัดกรองบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทที่ผ่านเข้า-ออก ราชอาณาจักร - บริการคนเข้าเมืองตามนโยบายของรัฐด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - ตรวจสอบและดูแลคนเข้าเมืองที่พักอาศัย อยู่ในราชอาณาจักร - ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของคนเข้าเมือง รวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ

 11. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ภารกิจหน่วยงาน • งานขอยู่ต่อระยะสั้น • ต่อวีซ่านักท่องเที่ยวประเภทผ.30 Tr.15 ผผ.30 ผผ.90 • รับคำร้องเพื่อนขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (RE-ENTRY PERMIT) • รับคำร้องและออก ใบรับรองถิ่นที่อยู่ของบุคคลต่างด้าวในราชอาณาจักร • ต่อวีซ่าประเภท แรงงานต่างด้าว (NON-LA) • บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์

 12. งานขอยู่ต่อระยะยาว • ต่อวีซ่าคนต่างด้าวประเภท NON ทั้งหมด ได้แก่ • NON-O • NON-ED • NON-RE • อื่นๆ • บันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง PIBICS***

 13. รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานี

 14. ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย งานหลัก - งานเรื่องขออยู่ต่อ, NON L-A, Re-Entry Permit, รายงานตัว 90 วัน - เตรียมเอกสารในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม - จัดเก็บเอกสารลงแฟ้มข้อมูล - รับเรื่องการยื่นขอทำ VISA งานรอง - บันทึกสถิติยอดขออยู่ต่อ NON L-A, 90 Day ในแต่ละเดือนลงในระบบคอมพิวเตอร์

 15. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช งานที่ได้รับมอบหมาย - งานเรื่องขออยู่ต่อ, NON L-A, Re-Entry Permit, รายงานตัว 90 วัน - เตรียมเอกสารในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม - จัดเก็บเอกสารลงแฟ้มข้อมูล - รับเรื่องการยื่นขอทำ VISA

 16. ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์ม

 17. บันทึกสถิติรายงานตัว 90 วัน ในแต่ละเดือน

 18. ประโยชน์ที่ได้รับ ประโยชน์ต่อตนเอง - ได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ - ได้เรียนรู้ระบบ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานในส่วนของระบบงานราชการ - ได้เรียนรู้ในการปรับตัวที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น - ได้รับการพัฒนาตนเอง ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกความรับผิดชอบในการจัดการ ความตรงต่อเวลา และมีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น

 19. หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล้วหลังจากที่ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล้ว • ได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่แท้จริง • ได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเรียนจบออกไปทำงาน • ได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา • ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีหลักการ

 20. ปัญหาและอุปสรรค - การสื่อสารภาษาอังกฤษ - ประสบการณ์ในการทำงาน - การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพน้อย - สภาพอากาศ (ฝนตก) - ปัญหาด้านสุขภาพ

 21. ข้อเสนอแนะ - ควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา - ควรพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพ - ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคคลต่างด้าวได้รับความรู้ในเรื่องกฎหมาย และเกณฑ์กำหนดวันอนุญาตได้รับรู้ให้มากยิ่งขึ้น - ควรให้ข้อมูลความชัดเจนของรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษาให้มากยิ่งขึ้น

 22. ภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 23. ภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 24. จัดทำโดย นางสาวพิมพ์ผกา พิมพการ รหัสนักศึกษา 5220710046 คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 25. สิ้นสุดการนำเสนอ