1 / 12

Prosjekt Hverdagsrehabilitering Larvik kommune

Prosjekt Hverdagsrehabilitering Larvik kommune. Presentasjonsdato: 04.06.14 FOU dag Sandefjord Susan Henriksen, P rosjektleder Hverdagsrehabilitering. Definisjon av rehabilitering. Hverdagsrehabilitering legger definisjon av rehabilitering til grunn:

hallie
Télécharger la présentation

Prosjekt Hverdagsrehabilitering Larvik kommune

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Prosjekt Hverdagsrehabilitering Larvik kommune Presentasjonsdato: 04.06.14 FOU dag Sandefjord Susan Henriksen, Prosjektleder Hverdagsrehabilitering

 2. Definisjon av rehabilitering • Hverdagsrehabilitering legger definisjon av rehabilitering til grunn: • «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensete, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet»

 3. Hva kjennetegner hverdagsrehabilitering(Tuntland og Ness, 2014) • Målrettet og intensivt fokus på hverdagsaktiviteter som personen selv tillegger betydning • Starter med spørsmålet «Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?» • Har som mål å bidra til økt selvhjulpenhet i daglige gjøremål slik at personen kan fortsette og bo hjemme, være aktiv i eget liv og delta sosialt og i samfunnet

 4. Kjennetegn ved hverdagsrehabilitering • Innebærer et tankesett om at personen selv styrer deltakelse og hverdagsmestring, med stimulering fra helsepersonell og aktuelle pårørende og frivillige • Forutsetter tidlig, tidsavgrenset, tverrfaglig innsats og /eller tilrettelegging i personens hjem og nærmiljø • Er et tilbud fra kommunale hjemmebaserte tjenester og innebærer styrket involvering og samhandling mellom ergo/fysioterapeuter og personell i hjemmesykepleien/hjemmehjelpstjenesten.

 5. Hverdagsrehabilitering Larvik kommune • Hverdagsrehabilitering er et tiltak i forhold til et helhetlig pasientforløp innen rehabilitering • Oppstart 12.08.13 med ansettelse av prosjektleder • Oktober ansettelse av fysioterapeut 100% og sykepleier 40% • Januar 2014 tilknyttet hjelpepleier i 20% i teamet • Tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, sykepleier, hjelpepleier og ergoterapeut som har base sammen med, og samarbeider tett med eksisterende hjemmetjeneste • Oppstart i distrikt Gloppe/Torstrand, et av hjemmetjenestedistriktene • Inkludert og avsluttet 35 brukere til nå pr 26.05.14.

 6. Måleredskaper: Canadian OccupationalPerformanceMeasure (COPM): Identifiserer problemer med aktivitetsutførsel, kartlegger viktige aktiviteter for bruker og skårer på utførsel og tilfredshet før og etter rehabiliteringen. Barthel ADL index: Registrer hva pasienten gjør i ADL aktiviteter, registrerer uavhengighet av hjelp fra en annen person. Blodtrykk, puls, O2-metning, teller medisiner på alle Short PhysicalPerformance Battery (SPPB): stående balanse, 4 m gangtest, reise seg fra stol x 5 Andre tester er behovsavhengig: MMS-E, COOP/WONCA, funksjonstester, krafttesting, sensibilitet, tempo e.l.

 7. Rehabiliteringsprosessen • Trener på hverdagsaktiviteter som er viktig for brukeren Eks. ut og inn av seng, reise og sette seg, handle, gå til postkassen, dusje selv, kle på seg selv, lage mat, gå i trapp, ta ut av oppvaskmaskinen o.l • Aktivitetsplan/egentreningsprogram • Spesifikk styrketrening og balansetrening • Hjelpemidler og tilrettelegging av hjemmet • Finne nye måter og gjøre ting på - balansere hverdagskrav til forsvarlig gjennomføring • Medisinske problemstillinger avklares med fastlege, bruker e-melding • Mange har mål om å bedre gange og redusere fallrisiko • Overordnet mål å øke totale aktivitetsnivået gjennom dagen og øke selvstendighet slik at behovet for hjelp reduseres.

 8. Hverdagsrehabiliteringsprosessen • Stikkordene er brukerstyrt og spesifikk trening – trener direkte på det de strever med på deres hjemmearena utfra deres egne mål. • Samarbeides med de personene som er rundt dem i deres hverdag (pårørende, hjemmesykepleien, fastlege, fysioterapeut o.s.v) • De opprettholder sine vanlige hverdagsaktiviteter i tillegg til rehabiliteringsprosessen noe som medfører økt aktivitet. • Utfordringer: Hjelp= økt trygghet, hjelpere har vanskeligheter med å stå med henda på ryggen, lett å be om mer hjelp en de trenger

 9. Resultater på brukernivå pr 26.05.14 • 35 brukere inkludert, 76%kvinner, gjennomsnittsalder 79 år • Henvisning fra hjemmetjenesten(16), Tjenestekontoret(13), intermediær/avklaring(2), Presteløkka(4) • Vedtak på Hverdagsrehabilitering, 3 uker. Søker evt forlengelse. • Gjennomsnittlig oppfølgingstid er 4,1 uker • Gjennomsnittlig endring på Barthel 1,7 poeng bedring. • Gjennomsnittlig endring på SPPB: 1,4 poeng • Gjennomsnittlig endring på COPM: Utførelse 2,4/tilfredshet 2,6 poeng

 10. Resultater på tjenestenivå pr 26.05.14 • 16/35 av brukere har avsluttet hjelp fra hjemmetjeneste • 8/35 har redusert behov for hjelp av hjemmetjenesten • 11/35av brukerne avsluttes med samme behov for tjenester. Av disse brukere er det flest med lavt tjenestebehov, som f eks utlevering av multidose, sårstell.

 11. Videre hverdagsrehabilitering i Larvik. • Prosjektperiodens varighet er 1 år, med avslutning som prosjekt 01.10.14. • Larvik kommune er med i Helsedirektoratets følgeevaluering for hverdagsrehabilitering. 39 Norske kommuner deltar. • Denne evalueringen av hverdagsrehabilitering vil kunne gi oss svar på effektene av hverdagsrehabilitering på kort og lang sikt. • Det jobbes nå med forslag til implementering i alle hjemmetjenestesonene i kommunen.

More Related