1 / 12

Àrea de Serveis Socials

Àrea de Serveis Socials. Àrea de Serveis Socials. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE SFG. Contextualització de l’àrea.

hana
Télécharger la présentation

Àrea de Serveis Socials

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Àrea de Serveis Socials Àrea de Serveis Socials Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

 2. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE SFG Contextualització de l’àrea • L’Àrea de serveis socials existeix a Sant Feliu de Guíxols des de l’any 1984. A partir de 2006, es constitueix en Àrea Bàsica Serveis Socials per superar els 20.000 habitants • La nova legislació assigna competències als municipis: • Llei de Serveis Socials de 2007 • Llei promoció autonomia i atenció a la dependència de 2006 • Llei de drets i oportunitats en la infància i adolescència de 2010 • Llei dret de les dones a abolir la violència masclista de 2008 • Llei d’acollida a les persones immigrades i retornades de 2010

 3. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE SFG Estructuració de l’Àrea de SSSS

 4. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE SFG QUINES SITUACIONS ATENEM A SERVEIS SOCIALS? • MANCA D’AUTONOMIA • Persones en situació de dependència: demències, malaltia mental, • Persones en situació de discapacitat: física, psíquica, sensorial • Persones amb problemes de toxicomanies, alcoholisme. • NECESSITATS EN LES RELACIONS FAMILIARS I SOCIALS • Relacions familiars disfuncionals: Violència, desemparament, negligència, aïllament i manca de xarxa familiar • Dèficits en les relacions socials que impedeixen la integració en el seu entorn; aïllament social, estigmatitzacio i rebuig. • NECESSITATS MATERIALS • Manca o dèficit de recursos materials: econòmics i d’habitatge • NECESSITATS INSTRUMENTALS • Dificultats per la integració socio-laboral: manca de feina, precarietat en l'ocupació, manca d’habilitats socials en l’entorn laboral • Dificultats per a la inserció socioeducativa:absentisme, manca d’habilitats socials en l’entorn educatiu

 5. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE SFG FACTORS SOCIALS D I S P O S I T I U S D E L S I S T E M A EDAT SEXE SALUT ORIGEN CLASSE SOCIAL INFORMACIÓ ORIENTACIÓ VALORACIÓ SITUACIONS DE NECESSITAT ATENCIÓ A DOMICILI Gent gran amb dependència Persones amb discapacitat i amb dependència MANCA AUTONOMIA ATENCIÓ DIÜRNA Persones amb malaltia mental Infants en risc NECESSITATS RELACIONALS PRESTACIONS ECONOMIQUES Col·lectius estigmatitzats Dones víctimes Violència masclista FAMILIARS SOCIALS Persones en Rehabilitació: presó, drogues, Gent gran ATENCIÓ RESIDENCIAL NECESSITATS MATERIALS I INSTRUMENTALS Persones amb discapacitat Immigrants i ètnies minoritàries PROTECCIÓ JURÍDICA Situacions de pobresa

 6. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE SFG CARTERA DE SERVEIS ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS Servei d’Informació P. AUTONOMIA I A. DEPENDÈNCIA SERVEI INFÀNCIA I FAMÍLIA INCLUSIÓ SOCIAL COHESIÓ SOCIAL IGUALTAT SOLIDARITAT Valoració, orientació i suport 2 Treballadores socials: Valoració, orientació i suport 1 psicòloga 1 treballadora social 3 educadores socials Valoració, orientació i suport 2 Treballadores socials Pla local de Nova Ciutadania: • Agent acollida • P. Autonomia Dona • S. Inserció- Sociolaboral Taula MGF Servei Igualtat i Atenció Dona Informació Assessorament: • Psicològic • Laboral • Jurídic • Tallers Suport a entitats que desenvolupen Projectes solidaris o d’interès social Servei Atenció Domicili 9 Treb. familiars Ajudes tècniques Àgora Infants i adol. victimes violència Unitat Escolarització Compartida Teleassistència CC Vilartagues CC Tueda Etna Famílies es situació de vulnerabilitat Àpats a domicili Projecte suport ACAS Gratuït Centre de Dia 30 places i transport adaptat TAM - VG Teleassistència mòbil per a dones víctimes de VG Suport a entitats Copagament Residencies: SURIS I SANT FELIU 154 places

 7. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE SFG Dades de l’Àrea de SSSS 2010 • Formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials: cinc treballadores socials, tres educadores i una psicòloga amb atenció directa a jornada complerta. L’any 2010 s’han atès 4.375 persones a través de 1.654 expedients. Es calculen 2.527 coordinacions externes i unes 7.628 atencions directes amb usuaris • Tramitades 683 PIRMI. D’aquestes, 412 són econòmiques (29 en proposta tancament) i 271 socials. • Tramitades 1.026 sol·licituds de reconeixement del grau de dependència. S’han fet 563 PIA fets sense incloure modificacions. Aquest tràmit comporta als beneficiaris de la Llei de Dependència un total de 1.596.000,00 €/any • Formen part del Servei d’Atenció a Domicili 9 treballadors familiars. S’han tramitat 109 SAD amb 11.124 hores. D’aquestes 4.522 hores corresponen a SAD social i 6.602 de SAD dependència. • S’ha tramitat 296 expedients de famílies amb infància en situació de risc i 32 casos de violència de gènere • Formen part del Servei Informació 1 administrativa i 2 auxiliars administratius. S’ha extrapolat que any 2010 es realitzaren en total unes 27.000 atencions i més de 1.350 tràmits des del Servei d’Informació.

 8. El servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) ha atès a les seves oficines més de 652 persones, de les quals 230 pel servei d’orientació jurídica, 12 pel servei d’orientació psicològica, 13 per assessorament laboral i 397 per d’altres temes Des d’Igualtat s’han organitzat 9 tallers i 12 sessions grupals de temàtiques diverses. Aquests han comptat amb un total de 294 participants. S’han organitzat tres jornades obertes: el dia de la dona (08/03), el dia contra la violència de gènere (25/11) i la jornada de “les dones ganxones, dones del món” el mes de maig El Servei d’Acollida Municipal (SAL) ha atès 1.373 persones i s’han organitzat quatre sessions d’acollida grupals. Unes 126 persones han participat de projectes de capacitació individual de les persones immigrades. S’han tramitat 103 informes d’arrelament social Existeixen dos centres cívics al municipi. El centre cívic de Tueda te un aforament màxim de 726 persones dempeus i 483 assegudes. Obre les seves portes 3.614 hores anuals. El centre cívic de Vilartagues te capacitat per 1.344 dempeus i 887 persones assegudes. Obre les seves portes 4.706 hores anuals. L’any 2010, el centre cívic de Tueda ha estat utilitzat per 80.000 usuaris. Ha obert les seves portes 313 dies de 365. El centre cívic de Vilartagues ha utilitzat per unes 165.000 persones i ha obert les seves portes 355 de 365 dies ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE SFG Dades de l’Àrea de SSSS 2010

 9. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE SFG Actuacions vinculades al Pla Estratègic • Definició del Pla Estratègic 2011- 2015. Concretar missió, valors, visió i eixos d’actuació. Lligat al desenvolupament del Contracte Programa de Benestar Social • El Consell Local de Serveis Socials.Òrgan participatiu liderat per l’Ajuntament amb l’objectiu de la unificació de criteris i establiment d’estratègies conjuntes entre els diferents agents que intervenim en situacions d’exclusió o risc social • El Pla de Qualitat de Serveis Socials.Eina que ha de permetre: • Optimització dels recursos de l’Àrea • Fer més transparent la intervenció, facilitant-ne l’avaluació • Reduir la conflictivitat (interna i externa) • Treballar expectatives dels usuaris • Donar a conèixer el treball de l’àrea de serveis socials • Generarà la cartera local de serveis socials • Potenciarà el treball en xarxa • Pla de màrqueting. Ha de permetre difondre el treball que es realitza des dels SSSS d’acord a criteris de transparència i de rendició de comptes envers la ciutadania

 10. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE SFG Els Consells de Serveis Socials • Els Consell Local de Serveis Socials es troba emparat per la Llei 12/2007d’11 d’octubre de Serveis Socials en el seu títol IV “de la participació cívica en els Serveis Socials”. • Han de formar part dels Consells Locals de Serveis Socials: • Els ens locals • Les empreses i entitats acreditades pel Departament de Benestar i Família • Les entitats no acreditades amb finalitats socials • La ciutadania no organitzada

 11. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE SFG La xarxa i el sistema de SSSS • La xarxa pública de serveis socialsestà integrada pels serveis socials de titularitat pública (ens local) i els de titularitat privada acreditats i concertats per l'Administració: • Els serveis socials detitularitat pública garanteixen l'existència i el desenvolupament de les accions bàsiques, i també l'equitat territorial, que contribueixen a la justícia i al benestar socials. • Els serveis socials detitularitat privada (ja siguin entitats, empreses, etc.) participen en l'acció social mitjançant l'acompliment d'activitats i prestacions de serveis socials. • El sistema català de serveis socials el configuren la xarxa pública de serveis socials i les entitats de caire social no acreditades ni concertades per l’administració (associacions, fundacions, ONGs, etcètera). Representa el conjunt de recursos, equipaments, projectes, programes i prestacions de titularitat pública i privada destinats a assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones.

 12. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE SFG Beneficis del Consell Local • Beneficis directes del CLSS: • Eina per coordinar la Xarxa Local de Serveis Socials • Evitar duplicitats i detectar “buits” d’intervenció • Consensuar estratègies conjuntes de la Xarxa Local • Instrument per avaluar i millorar el funcionament dels SSSS • Beneficis indirectes del CLSS: • Donar a conèixer el treball que es porta a terme des dels membres de la Xarxa Local • “Normalitzar” la imatge dels Serveis Socials davant la ciutadania • Desmuntar prejudicis i estereotips

More Related