Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА PowerPoint Presentation
Download Presentation
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

404 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Държавна комисия по сигурността на информацията ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

 2. Понятие за служител по сигурността на информацията Държавна комисия по сигурността на информацията Легална дефиниция § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗЗКИ. • Физическо лице, назначено от ръководителя на организационната единица за осъществяване на дейността по защита на КИ; • Отговаря на определени в чл. 21 от ЗЗКИ изисквания.

 3. Изисквания за служителя по сигурността на информациятачл.21 от ЗЗКИ Държавна комисия по сигурността на информацията - Да притежава само българско гражданство; - Да притежава разрешение за достъп до най-високото ниво на класифицирана информация, с което се работи в организационната единица, издадено при условията и реда на ЗЗКИ. - Преминато обучение за работа с КИ и издадено удостоверение.

 4. Статут на служителя по сигурността на информацията Държавна комисия по сигурността на информацията - Служителят по сигурността на информацията – служител в организационната единица; - В рамките на една организационна единица може да има само един служител по сигурността на информацията; - Едно лице може да бъде служител по сигурността на информацията само в една организационна единица - Назначаване – след издаване на разрешение за достъп и преминато обучение

 5. Статут на служителя по сигурността на информацията Държавна комисия по сигурността на информацията Заместване на служителя по сигурността на информацията в случай на отсъствие • Определя се от ръководителя на организационната единица със заповед; • Лицето, което ще замества служителя по сигурността на информацията трябва да отговаря на изискванията по чл.21 от ЗЗКИ; • За заместването се уведомява ДКСИ.

 6. Статут на служителя по сигурността на информацията Държавна комисия по сигурността на информацията Възможност за съвместяване на длъжността на служител по сигурността на информацията и ръководител на организационна единица специален статут – по изключение /чл.20, ал. 3 от ЗЗКИ/.

 7. Правомощия на служителя по сигурността на информациятачл.22 от ЗЗКИ Държавна комисия по сигурността на информацията • Да следи за спазването на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация; • Да разработва план за охрана на организационната единица чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;

 8. Правомощия на служителя по сигурността на информациятачл.22 от ЗЗКИ Държавна комисия по сигурността на информацията • Да извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите; • Да осъществява процедурата по обикновено проучване в рамките на организационната единица; • Да води регистър на проучените лица;

 9. Държавна комисия по сигурността на информацията Правомощия на служителя по сигурността на информациятачл.22 от ЗЗКИ • Да уведомява : • незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна в обстоятелствата, свързани с издаваните разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения; • ДКСИ относно издадените разрешения; • незабавно ДКСИ за случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и за взетите мерки;

 10. Правомощия на служителя по сигурността на информациятачл.22 от ЗЗКИ Държавна комисия по сигурността на информацията • Да следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията при спазване на вътрешните правила, утвърдени от ръководителя на организационната единица

 11. Правомощия на служителя по сигурността на информациятачл.22 от ЗЗКИ Държавна комисия по сигурността на информацията • Да разработи план за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение; • Да организира и провежда обучението на служителите в организационната единица в областта на защитата на класифицираната информация.

 12. ФУНКЦИИ ПО ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ СИГУРНОСТ Държавна комисия по сигурността на информацията • В областта на документалната сигурност; • В областта на персоналната сигурност; • В областта на физическата сигурност; • В областта на индустриалната сигурност; • В областта на сигурността на АИС или мрежи; • В областта на криптографската сигурност.

 13. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ Държавна комисия по сигурността на информацията • Заповеди; • Вътрешни правила; • Инструкции; • Анализ на риска; • Планове за действие при бедствия, аварии или военно положение; • Периодични проверки на регистратурите за класифицирана информация.

 14. ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ Държавна комисия по сигурността на информацията • Заповед за назначаване на ССИ; • Заповед за определяне зоните за сигурност; • Заповед за контрол на защитените каси; • Анализ на риска; • Вътрешни правила за работа с класифицирана информация; • Инструкция за пропускателния режим в сградата на ОЕ; • План за осигуряване на физическата сигурност на класифицираната информация; • План за защита при бедствия; • План за защита при война или друго извънредно положение; • Протокол за извършване на проверки на регистратурите за класифицирана информация; • Уведомление за пребиваване в чужда държава.

 15. Държавна комисия по сигурността на информацията БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! Димитър Гуцалски – директор на Дирекция “Вътрешна сигурност” Тел. 02/ 9333 666, 0888 74 74 04 Славейко Данчев – главен експерт в Дирекция “Контрол на достъпа и охрана” Тел. 02/ 9333 705, 0882 42 41 42