Download
v rdsamverkan fyrbodal n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vårdsamverkan Fyrbodal PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vårdsamverkan Fyrbodal

Vårdsamverkan Fyrbodal

296 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vårdsamverkan Fyrbodal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vårdsamverkan Fyrbodal Gränsöverskridande samverkan

 2. Historik • Samverkande vårdkedjor i norra O och P län – 1997 • Samverkansavtal mellan 15 kommuner, primärvård och länssjukvård år 2000 • Närsjukvård 2005 • Arbetar för långsiktig och hållbar samverkan och samarbete

 3. Målsättning och syfte • Genom ökad samverkan förbättra och utveckla närsjukvården för att skapa ökad trygghet, tillgänglighet och kontinuitet för brukaren/patienten samt resurshushållning med bibehållen och förbättrad vårdkvalitet • Syfte: • Skapa en gemensam arena för vårdsamverkan mellan berörda huvudmän i frågor som berör ingående parter • Verka för att resurser används på ett optimalt sätt • Skapa förutsättningar för att brukare/patient skall uppleva insatserna som en helhet utan gränser

 4. Målgrupper • Äldre personer • Äldre med sammansatta behov av vård och omsorg • Personer med psykisk ohälsa/sjukdom och/eller missbruk/beroende • Specifika områden för vård och omsorg som ex. palliativ vård

 5. Organisering

 6. Idag…….. • MÄVA – direktinläggning, auskultationmm. • ”Äldresjuksköterskor” på vårdcentral • Utökad ansvar för kommunens sjuksköterskor • Samverkande sjukvård • Trygg hemgång – hemrehabilitering • Utveckla former för och innehåll i vårdplanering • Riktlinjer för läkemedelsavstämning inom kommunal hälso- och sjukvård i Fyrbodal • Palliativ vårdkedja • ”Kvalitativ uppföljning” - SKL 2010 • FoU –kompetensförsörjningsprogram

 7. Arbetsprocess inför verksamhetsplan 2012-2014

 8. Identifierade bristområden • Struktur, logistik och kommunikation • Vårdplaneringen • Undvikbara inskrivningar i slutenvård • Kompetensbrister inom hela det geriatriska området • Omhändertagande på rätt vårdnivå • Läkemedelsområdet • Hälsofrämjande och proaktivt arbete • Stöd till anhöriga behöver utvecklas

 9. Identifierade bristområden fortsättning: • Särskilda diagnosgrupper i behov av samverkan: fallskador, Hjärtsvikt, Stroke, KOL, Demens, Vård i livets slut samt samsjuklighet psykiatri/missbruk • Parternas uppfyllande av sitt uppdrag • Avvikelsehantering mellan vårdgivare på systemnivå

 10. Målområden 2012-2014 • Förebyggande och hälsofrämjande • Proaktiv hälsostyrning och vårdplanering i samverkan • Övergripande och samordnad vårdplan • Sammanhållen nära vård, omsorg och rehabilitering • God och säker läkemedelsbehandling för äldre • God vård i livets slutskede • God vård vid demenssjukdom • Avancerad sjukvård i hemmet • Diagnosgrupper i behov av samverkan

 11. Målområden - fortsättning • Förbättra stödet till anhöriga och närstående • Direktinläggning på sjukhus • Samordnad vårdplanering, utskrivning och uppföljning • Ökad geriatrisk kompetens • Avvikelsehantering