Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÎN CĂUTAREA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÎN CĂUTAREA

ÎN CĂUTAREA

179 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ÎN CĂUTAREA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÎN CĂUTAREA CERTITUDINII Tema 16

 2. Adevărul despre moarte Speranță dincolo de mormânt

 3. Introducere: Ce se întâmplă la cinci minute după ce mori? Raiul, iadul sau un maregol? Problema morţii i-a intrigat pe oameni de-a lungul timpului. Cărţilecare prezintă experienţe „în apropierea morţii” au devenit adevăratebestselleruri.

 4. Introducere: Spiritismul și comunicările cu morţii au luat un avânt uimitor. Pot însă morţii să comunice cu cei vii? La moarte,supravieţuiește oare unsuflet nemuritor în afara corpului?

 5. Introducere: Cum se poate rezolva misterul morţii? Existărăspunsuri extrem de sigure la întrebarea: Cese întâmplă atunci când mori? Biblia ne oferăinformaţii clare în acest sens.

 6. Introducere: Ea ne descoperănu numai ce se întâmplă când murim, ci și cumsă întâmpinăm moartea cu o nouă speranţă șiîncredere.

 7. Introducere: Ca să răspundem la întrebarea: Ce seîntâmplă cu noi când murim, trebuie mai întâisă răspundem la întrebarea: Ce s-a întâmplatatunci când am fost creaţi?

 8. 1. Cum am fost creați ? Geneza 2:7 Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un ______ viu. suflet

 9. Notă suplimentară: Biblia nu învaţă că Dumnezeu a pus un suflet în oameni atunci când i-acreat. Ea afirmă în mod clar că Dumnezeu ne-a format corpurile din ţărânapământului și a suflat în ele suflare de viaţă. Atunci omul a devenit o fiinţă vie.

 10. Notă suplimentară: Unele traduceri ale Bibliei folosesc expresia „un suflet viu”. Cu alte cuvinte, sub formă de ecuaţie, corp + suflare = suflet viu.

 11. 2. Poate sufletul să moară ? Ezechiel 18:4 Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot aşa şi sufletul tatălui este al Meu. Sufletul care păcătuieşte, acela va _______. muri

 12. 3. Cine este Singurul care are nemurirea ? 1Timotei 6:15.16 ... singurul stăpânitor, împăratul împăraţilor şi _________________,singurul care are nemurirea, ... Domnul domnilor

 13. Notă suplimentară: „Muritor” înseamnă supus morţii. „Nemuritor” înseamnă nesupus morţii,nepieritor. Biblia nu folosește niciodată cuvântul „nemuritor” pentru ane descrie pe noi, oamenii.

 14. Notă suplimentară: Acest cuvânt este folosit doar pentru a-L descrie pe Dumnezeu. Nemurirea este un dar pe care ni-l va da Dumnezeu.

 15. 4. Ce spune Apostolul Pavel că trebuie să căutăm? Romani 2:7 Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi __________; nemurirea

 16. 5. Cum descrie Iov starea noastră ? Iov 4:17 "Fi-va omul fără _____ înaintea lui Dumnezeu? Fi-va el curat înaintea Celui ce l-a făcut? vină

 17. 6. Când vor primi nemurirea copiii lui Dumnezeu? 1Corinteni 15:51-54 ... nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţiîntr-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă ________ . Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. trâmbiță

 18. 7. Cum descrie Solomon ce se întâmplă după moarte ? Eclesiastul 12:7 până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce ______ la Dumnezeu, care l-a dat. duhul

 19. Notă suplimentară: Biblia nu învaţă că sufletul se întoarce la Dumnezeu. În Sfânta Scriptură,cuvântul „suflet” este menţionat de aproximativ 1800 de ori. Niciodată nuse folosește însă expresia „suflet nemuritor”.

 20. Notă suplimentară: Pentru creștinii care cred înBiblie, marea lor speranţă este învierea la cea de-a doua venire a lui Hristos.

 21. 8. Sunt oamenii conștienți atunci câmd mor ? Cât de mult știu? Eclesiastul 9:5.6 Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu ______, şi nu mai au nici o răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită. nimic

 22. 8. Sunt oamenii conștienți atunci câmd mor ? Cât de mult știu? Eclesiastul 9:5.6 Şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor, de mult au şi pierit, şi ________ nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. niciodată

 23. 9. Cum rămâne cu procesele gândirii? Continuă ele după moarte ? Psalmi 6:5 Căci cel ce moare nu-şi mai aduce _______ de Tine; şi cine Te va lăuda în locuinţa morţilor? aminte

 24. 10. Ce este acel duh care se întoarce la Dumnezeu? Psalmi 104:29.30 Îţi ascunzi Tu Faţa, ele tremură; le iei Tu ________ : ele mor şi se întorc în ţărâna lor.Îţi trimiţi Tu suflarea: ele sunt zidite şi înnoieşti astfel faţa pământului. suflarea

 25. 10. Ce este acel duh care se întoarce la Dumnezeu? Ezechiel 37:5.14 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu către oasele acestea: "Iată că voi face să intre în voi un ____ , şi veţi învia! duh

 26. 10. Ce este acel duh care se întoarce la Dumnezeu? Ezechiel 37:5.14 Voi pune Duhul Meu în voi, şi veţi trăi;

 27. Notă suplimentară: Duhul și suflarea sunt unul și același lucru în Sfânta Scriptură. Atuncicând o persoană moare, ceea ce se întoarce la Dumnezeu este puterea Luidătătoare de viaţă, suflarea Sa.

 28. Notă suplimentară: Psalmistul David o spune astfel: „Suflarea[duhul] lor trece” (Psalmi 146:4). Suflarea nu este o entitate conștientă, unsuflet nemuritor. Cuvântul ebraic pentru sulare, folosit în Vechiul Testament, este ruah.

 29. Notă suplimentară: Acest cuvânt înseamnă „aer, vânt sau spirit (duh)”. Iov 27:3v orbește despre suflarea, sau duhul, lui Dumnezeu în nările noastre. Lamoarte, această sulare, sau duh, se întoarce la Dumnezeu.

 30. 11. Pot morții să i se închine lui Dumnezeu? Psalmi 115:17 NU ____ morţii laudă pe Domnul şi nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii

 31. Notă suplimentară: Atunci când murim, Dumnezeu, plin de milă, ne închide ochii în faţasuferinţei, durerii și dezamăgirii de pe pământ.

 32. Notă suplimentară: Întrucât „cei morţi nu știu nimic” (Eclesiastul 9:5) și „cel ce moare nu-și mai aduce aminte de Tine” (Psalmi 6:5), este logic că morţii nu-L laudă pe Domnul (Psalmi 115:17).

 33. 12. Cu ce este comparată în Biblie, moartea ? Psalmi 13:3 Priveşte, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu! Dă lumină ochilor mei, ca să nu adorm ________ morţii, somnul

 34. 12. Cu ce este comparată în Biblie, moartea ? Ioan 11:11-14 După aceste vorbe, le-a zis: "Lazăr, prietenul nostru, doarme: dar Mă duc să-l trezesc din ______.“Ucenicii I-au zis: ...Isus vorbise despre moartea lui somn

 35. Notă suplimentară: De mai mult de 50 de ori, Biblia compară moartea cu un somn. Pentrucei ce cred în Biblie, moartea nu este mai de temut decât un somn zdravăn.Atunci când dormim profund, nu suntem conștienţi de timpul care trece. Ne odihnim.

 36. 13. Cum este descrisă moartea în ultimul mesaj adresat în Apocalipsa? Apocalipsa 14:13 Şi am auzit un glas din cer, care zicea: "Scrie: Ferice de acum încolo de morţii, care mor în Domnul!" "Da", zice Duhul; "ei se vor _______ de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!" odihni

 37. 14. Cine are cheile mormântului ? Apocalipsa 1:18 Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt ____ în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor. viu

 38. 15. Ce evenimente vor avea loc la revenirea lui Hristos? 1Tesaloniceni 4:16.17 Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor ______ cei morţi în Hristos. învia

 39. 16. Din moment ce Isus are nemurirea și ne-o va da atunci când va reveni, cum putem fi siguri că o vom primi? 1Ioan 5:11.12 Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.Cine ____ pe Fiul, are viaţa, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa. are

 40. Notă suplimentară: Moartea este un somn liniștit până la revenirea lui Isus. În mormânt, omulnu este conștient de trecerea timpului. Pentru cel drept, următorul evenimentpe care-l va trăi după moarte va fi învierea.

 41. Notă suplimentară: Moartea nu este mai de temutpentru credincios decât odihna în braţele Mântuitorului său iubitor. Dacă Îlacceptăm pe Isus, primim darul vieţii veșnice și promisiunea nemuririi.

 42. Decizia mea Având toată încrederea în Isus, cred că mă va învia la prima înviere, dacă voi muriînainteca El să Se întoarcă. Rugăciunea mea: