Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
สรุปผลจากการนิเทศงาน รอบที่ 1 มี 9 ตัวชี้วัด ที่ยังไม่ผ่าน เกณฑ์ PowerPoint Presentation
Download Presentation
สรุปผลจากการนิเทศงาน รอบที่ 1 มี 9 ตัวชี้วัด ที่ยังไม่ผ่าน เกณฑ์

สรุปผลจากการนิเทศงาน รอบที่ 1 มี 9 ตัวชี้วัด ที่ยังไม่ผ่าน เกณฑ์

157 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

สรุปผลจากการนิเทศงาน รอบที่ 1 มี 9 ตัวชี้วัด ที่ยังไม่ผ่าน เกณฑ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. สรุปผลจากการนิเทศงาน รอบที่ 1 มี 9 ตัวชี้วัด ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

 2. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ของโรงพยาบาล ค่าเฉลี่ย

 3. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ค่าเฉลี่ย

 4. 0101 ผลการดำเนินงานโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัย ในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ คปสอ. ที่ดำเนินการยังไม่ผ่านเกณฑ์ 10 อำเภอ คือ คอนสวรรค์ เทพสถิต เกษตรสมบูรณ์อำเภอเมือง หนองบัวระเหว แก้งคร้อ หนองบัวแดง ภูเขียว คอนสาร และซับใหญ่

 5. 0104 รพ.สต.ที่มีการจัดบริการดูแลสุขภาพเชิงรุกให้ เกษตรกรได้ตามที่เกณฑ์กำหนด ทุก คปสอ. ยังดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์

 6. 0207 การสรุปบทเรียนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ (PHER) คปสอ. ที่ดำเนินการยังไม่ผ่านเกณฑ์ 8 อำเภอ คือ คอนสวรรค์ เกษตรสมบูรณ์ บ้านเขว้า จัตุรัส บำเหน็จณรงค์ หนองบัวระเหว เทพสถิต และซับใหญ่

 7. 0208 ความครอบคลุมสิทธิผู้มีหลักประกันสุขภาพ (Nation Coverage) ทุก คปสอ. ยังดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์

 8. 0301 สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก และได้รับการรักษาเมื่อมีผลผิดปกติ คปสอ. ที่ดำเนินการยังไม่ผ่านเกณฑ์ 10 อำเภอ คือ หนองบัวระเหว แก้งคร้อ เกษตรสมบูรณ์ ภักดีชุมพล อำเภอเมือง บ้านเขว้า จัตุรัส บำเหน็จณรงค์ เทพสถิต และซับใหญ่

 9. 0311 ระดับความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงาน ความปลอดภัยด้านอาหาร คปสอ. ที่ดำเนินการยังไม่ผ่านเกณฑ์ 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง บ้านเขว้า จัตุรัส บำเหน็จณรงค์ หนองบัวระเหวแก้งคร้อ บ้านแท่น และซับใหญ่

 10. 0401 ระดับความสำเร็จในการบริหาร การเงินการคลัง คปสอ. ที่ดำเนินการยังไม่ผ่านเกณฑ์ • อำเภอ คือ บ้านแท่น คอนสวรรค์ ภูเขียว • และภักดีชุมพล

 11. 0403 ระดับความสำเร็จตามแผนบริหารความเสี่ยงของ จังหวัดและ CUP 0405 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่อำเภอดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ ทุก คปสอ. ยังดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์