Download
metodika full cost 17 1 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metodika Full Cost 17.1.2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metodika Full Cost 17.1.2013

Metodika Full Cost 17.1.2013

157 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Metodika Full Cost 17.1.2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Metodika Full Cost 17.1.2013 • Metodika Full Cost byla vytvořena v rámci projektu Metodika Full Cost na Mendelově univerzitě v Brně, registrační č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/16.0006. • Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 2. Cíl metodiky Stanovení úplných nákladů v členění na náklady přímé a nepřímé, a to zejména pro projekty vědy a výzkumu a doplňkovou činnost univerzity.

 3. Rozčlenění nákladů Celkové náklady Nezpůsobilé náklady - např. kurzové ztráty, daně, náklady na reprezentaci, manka apod. Finanční transfery - např. stipendia studentů z dotací Ostatní náklady Přímé náklady Nepřímé náklady

 4. Rozdělení nepřímých nákladů Provozní a správní režie Nepřímé náklady I. Úroveň – rektorátní a celoškolská pracoviště II. Úroveň – děkanáty/vedení ICV III. Úroveň - ústavy Housing náklady na zajištění provozu stavebních objektů (energie, údržba, služby, odpisy atd.)

 5. Rozdělení nepřímých nákladů Provozní a správní režie Nepřímé náklady I. Úroveň – rektorátní a celoškolská pracoviště II. Úroveň – děkanáty/vedení ICV III. Úroveň - ústavy Housing náklady na zajištění provozu stavebních objektů (energie, údržba, služby, odpisy atd.)

 6. Rozvrhové základny • Produktivní čas (odpracované hodiny) • Výnosy • m2 podlahové plochy • Počet studentů • Počet odučených hodin na předmětu

 7. Rozpočítání provozní a správní režie I. Úroveň – rektorátní a celoškolská pracoviště Poměr produktivních časů vzdělávání, vědy a výzkumu, DČ fakult a ICV Podíl režijních nákladů rektorátu dle procesů na fakulty a ICV II. Úroveň – děkanáty /vedení ICV Poměr produktivních časů vzdělávání, vědy a výzkumu, DČ na fakultě nebo ICV Podíl režijních nákladů děkanátu/vedení ICV dle procesů na fakultě nebo ICV III. Úroveň - ústavy Poměr produktivních časů vzdělávání, vědy a výzkumu, DČ na fakultě nebo ICV Podíl režijních nákladů ústavů dle procesů na fakultě nebo ICV

 8. Rozpočítání nákladů Housingu Podíl nákladů housingu na vzdělávání na fakultu nebo ICV Náklady přímo přiřaditelné procesům vzdělávání a vědy a výzkumu Poměr produktivních časů na procesy vzdělávání, vědy a výzkumu a doplňkovou činnost na fakultách nebo ICV Náklady děkanátu/vedení ICV Podíl nákladů housingu na vědu a výzkum na fakultu nebo ICV Náklady nepřiřaditelné procesům vzdělávání a vědy a výzkumu Podíl nákladů housingu na doplňkovou činnost na fakultu nebo ICV

 9. Postup výpočtu sazby nepřímých nákladů na 1 hod. procesu Podíl režijních nákladů rektorátu na daný proces Počet produktivních hodin procesu Sazba nepřímých nákladů na 1hod. procesu Podíl režijních nákladů děkanátu/vedení ICV na daný proces Podíl režijních nákladů ústavů na daný proces Podíl nákladů housingu na daný proces

 10. Výpočet nepřímých nákladu projektu nebo zakázce DČ Sazba nepřímých nákladů na 1 hod. Počet produktivních hodin na projektu/ zakázce DČ Nepřímé náklady projektu

 11. Plánování nepřímých nákladu na projektu nebo zakázce DČ Nepřímé náklady projektu Sazba nepřímých nákladů na 1 hod. Počet předpokládaných odpracovaných hodin na projektu/ zakázce DČ

 12. Sledování odpracované doby pro potřeby Full Cost • Metodika Full Cost byla vytvořena v rámci projektu Metodika Full Cost na Mendelově univerzitě v Brně, registrační č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/16.0006. • Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 13. Činnosti výukové • Výuka (přednášky, cvičení) • Zkoušení • Účast ve státnicových a obdobných komisích • Příprava výuky, učebních pomůcek pro výuku • Psaní skript • Vedení diplomových prací a bakalářských prací • Posudky diplomových a bakalářských prací • Příprava a dozor u přijímacích zkoušek • Příprava akreditací

 14. Činnosti výzkumu • Vlastní realizace výzkumu, bádání, tvůrčí činnost, průzkumy • Psaní vědecké práce, článků • Účast na vědeckých konferencích a seminářích, vědeckých radách • Příprava výzkumných a vědeckých projektů a grantů • Příprava, odběr vzorků • Analýzy, rozbory, vyhodnocení vzorků • Zpracování výsledků měření, průzkumů • Laboratorní pokusy • Příprava laboratorních pokusů • Posudky doktorských a habilitačních prací

 15. Činnosti administrativní / režijní • Organizační činnosti • Cestování v pracovní době • Účast na poradách, příprava na porady • Řídící a kontrolní činnosti vedoucích • Účast na promocích • Organizační a administrativní příprava seminářů a konferencí • Účast na školení BOZP, PO, školení řidičů apod. • Vyplňování různých výkazů • Nákup pomůcek apod. • Účast na akademickém senátu

 16. Verifikace docházky Evidenci docházky jednotlivých pracovníků je pro účely metodiky Full Cost nezbytně nutné nechat těmito pracovníky po jejím vyplnění verifikovat. Na základě tohoto požadavku metodiky je tak potřeba po vytištění docházky zajistit podpis každého jednotlivého pracovníka na docházkový arch.

 17. Kontakt: Ing. Radomír Kraina Vedoucí oddělení PAM Ekonomický odbor  545 135 119 e/m: kraina@mendelu.cz