Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mgr. Michal Sanislo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mgr. Michal Sanislo

Mgr. Michal Sanislo

320 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Mgr. Michal Sanislo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. INTERFERENCIA VLNENIA alebo K čomu môže viesť viacero vlnení Mgr. Michal Sanislo

  2. Ak sa stretne viacero vlnení rovnakého druhu, šíria sa nezávisle ďalej. • V miestach, kde sa vlnenia prekrývajú, nastáva interferencia, teda skladanie vlnení.

  3. Ak na vodnú hladinu dopadnú dva kamene, kruhové vlny sa navzájom prekrývajú. V miestach, kde súčasne prebieha viacero vlnení, nastáva skladanie, čižeinterferenciavlnenia.

  4. Výslednú výchylku určíme superpozíciou (vektorovým súčtom) výchylok od jednotlivých vlnení. y = y1 + y2 + y3 + . . . + yn

  5. y x Z1 Z2 Skladanie vlnení y= y1+y2 y= y1- y2 Výchylky rovnakého smeru spočítavame. Výchylky opačného smeru odpočítavame.

  6. y x Z1 Z2 Interferenciou dvoch harmonických vlnení šíriacich sa rovnakým smerom, ktoré majú rovnakú frekvenciu ... vzniká opäť harmonické vlnenie s väčšou alebo menšou amplitúdou

  7. Ak sa vlnenia stretnú s opačnou fázou,nastáva maximálne zoslabenie vlnenia. • Ak sa vlnenia stretnú s rovnakou fázou,nastáva maximálne zosilnenie vlnenia.

  8. Interferenciou dvoch harmonických vlnení šíriacich sa rovnakým smerom, ktoré majú podobnú frekvenciu ... vznikajú rázy

  9. Interferenciou dvoch harmonických vlnení šíriacich sa rovnakým smerom, ktoré majú rôznu frekvenciu ... nevzniká harmonické vlnenie