Download
absolventsk pr ce turistick ruch v orlick ch hor ch n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Absolventská práce Turistický ruch v Orlických horách PowerPoint Presentation
Download Presentation
Absolventská práce Turistický ruch v Orlických horách

Absolventská práce Turistický ruch v Orlických horách

115 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Absolventská práce Turistický ruch v Orlických horách

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Absolventská práceTuristický ruch v Orlických horách Jana Vzorová

  2. Výchozí pozice • Mám vztah k regionu • Znám dobře situaci v regionu • Mám přístup k informacím • Chci se i ve své budoucí praxi zabývat tímto regionem • Práci využiji v praxi

  3. Čeho chci v práci dosáhnout • Zmapuji základní destinace v regionu • Zjistím statistické údaje • Vyhodnotím statistické údaje • Popíši jednotlivé destinace, vyzdvihnu jejich „+“ a „-“ • Navrhnu další perspektivy rozvoje

  4. Použité metody práce • Terénní průzkum • Sběr dat ze státních i nestátních orgánů • Studium literatury a dalších informačních pramenů • Analýza za utřídění sebraných dat • Vytvoření vlastních závěrů a návrhů řešení

  5. Lhota nad Orlicí 3000 obyvatel Ubytovací kapacita 1500 lůžek Stravovací kapacita 4000 strávníků/24 hod Sjezdovky – 3 Vleky – 4 Skibus z nádraží v Kremnici Kapacita parkoviště 800 aut + Skvěle upravené sjezdovky - Malé možnosti vyžití v letní sezóně - Nedostatečná kapacita parkovišť - Malá kapacita sociálních zařízení Příklad 1 – zpracování dat

  6. Příklad 2 – porovnání ubyt. kapacit

  7. Závěr - vyhodnocení • Podařilo se mi v práci zjistit základní data o cestovním ruchu v regionu • V některých případech bylo nutno opustit původní koncept (data z některých institucí nedostupná) • Obecně zjištěna nedostatečná vybavenost center sociálními zařízeními • Není uspokojivě řešena otázka dopravy do center (nevyhovující individuální motorismus) • Navrhuji tato řešení:….

  8. Závěrem k vlastnímu zpracování • Prameny a literatura (hlavní zdroje): … • Konkrétní pomoc osob a institucí: … • Kde jsem „nepochodil/a“:… • Co mně osobně práce přinesla:…