Download
wiskunde en film n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wiskunde en film PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wiskunde en film

Wiskunde en film

235 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wiskunde en film

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wiskunde en film Een vreemde combinatie ?

 2. Donald duck in rekenwonderland

 3. Donald duck in rekenwonderland

 4. Donald duck in rekenwonderland

 5. Donald duck in rekenwonderland

 6. The story of One

 7. One The Story of One. • Bekijk de film en beantwoord onderstaande vragen. • Kies één van de genoemde onderwerpen en lever je blaadje met antwoorden en je gekozen onderwerp in bij Lidy Wesker. • Verdiep je in je gekozen onderwerp en presenteer je onderzoek in een power-point presentatie, geschreven verslag, videoverslag, poster, gemaakt materiaal, o.i.d..

 8. The story of One Becomes a Greek God. • Waarom mochten Pythagoreërs geen bonen eten? Onderwerp: Hoe noemde Pythagoras de getallen? Onderwerp: Wie was Pythagoras? • Wat is de verhouding van ‘mooie’ combinaties van noten? Onderwerp: Wat is de pythagorese stemming in de muziek? Onderwerp: Maak een instrument volgens de stemming van Pythagoras. • Wat is het probleem van Pythagoras met de rechthoekige driehoek? Onderwerp: Onderzoek hoe Pythagoras zijn sekte leidde.

 9. The story of One De Pythagoreërs kenden ook 'bevriende' getallen. Dat zijn twee verschillende getallen waarvan het ene getal gelijk is aan de som van de delers van het andere, en omgekeerd. Bevriende getallen zijn bijvoorbeeld 220 en 284, want de som van de echte delers van 220 is 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284, en die van 284 is 1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220. Naast de volmaakte en bevriende getallen bestonden in de gedachtesfeer van Pythagoreërs ook 'heilige' getallen. Het getal 10 was een hoog heilig getal, het symbool van alle harmonie, dat zij 'tetraktys' noemden. Als men elkaar de hand geeft ten teken van vriendschap en trouw, zijn daar 10 vingers bij betrokken. Tijdens de gemeenschappelijke maaltijden zaten de Pythagoreërs met zijn tienen aan elke tafel, en elk lid van de orde moest zich 10 jaar lang nadenken over de tradities en het nakomen van de bestaande wetten binnen de orde, etc.

 10. De Onhandigheid De Romeinen zijn door het bedenken van de cijfers behoorlijk ontwikkeld. Hoe wel het cijfer idee niet echt makkelijk en handig was. Het was een primitieve methode van de cijfers gebruiken. De moeilijkheid lag hem in de te lange tijds duur van het rekenen. En dat kan nog wel eens een probleem worden als de tijd dringt. Daarom is dit ook vervallen na de komst van het Arabische getallen. Deze hebben de Romeinse cijfers verslagen.

 11. Pythagoras in film • Donald duck in rekenwonderland • The story of One • Wat en waar is wiskunde (teleac) • Stratenmaker (vmbo, go infra) • En ongetwijfeld in nog veel meer films

 12. Klassieke mechanica

 13. Klassieke mechanica

 14. Praktische opdracht differentieren • Film • Vu-grafiek • Vu-diff • Excel • Surfer-applets

 15. numbers • Woensdagavond 22.15 uur veronica

 16. Numbers

 17. Numbers

 18. Numbers • Lespakketten beschikbaar bij elke aflevering uit de tweede en derde serie • www.education.ti.com/go/numb3rs

 19. numbers docenten • NUMB3RS Activity Episode: “Double Down” NUMB3RS Activity: A Bit of Basic Blackjack • Episode: “Double Down” • Topic: Probability involving sampling without replacement Grade Level: 8 - 12 and dependent trials. • Objective: Compute the probability of winning in several blackjack situations • Time: 20 - 30 minutes • Materials: Several standard decks of cards, TI-83/84 Plus calculator • Introduction • In “Double Down,” three students are tied up in a money-laundering scheme involving money won in the card game blackjack. In this activity, we discuss a simplified version of blackjack and analyze the probability of winning in various situations. Because cards are drawn from the deck and not replaced, the probabilities are based on the concepts of sampling without replacement and dependent trials. (Note: aspects of betting are not considered in this activity.) • Discuss with Students • Blackjack is essentially a card game between two people – the player and the dealer. (There may be other players at the table, but each player is only playing against the dealer.) To win, a player’s hand must have a value closer to 21 than the dealer’s hand, without going over 21. • Before starting this activity, you will want to review the rules of blackjack with your students. Although some students may be familiar with the game, there are different variations of the game, and it is important that all students understand the rules used in this activity. • Each player is dealt two cards, and can take as many additional cards as he or she wishes. The dealer’s hand must be played according to certain rules, with no choices involved. Aces are worth either 1 or 11 (at the player's discretion); tens, jacks, queens, and kings each worth 10; and all other cards are worth their face value. (Note that the suits of the cards do not matter in blackjack.) The term “blackjack” means that you get a value of 21 with only two cards – an ace worth 11 and a 10, J, Q, or K worth 10.

 20. Numbers leerlingen • 2. Now find the theoretical probability of being dealt a blackjack with the first two cards. • a. When you are dealt two cards, the order of the cards matters because only one card faces up – for example, the hands {Q, 8} and {8, Q} are different. How many different pairs of cards can you be dealt? (Hint: Think of the number choices for the first and second cards.) • b. If a pair is a blackjack, then you were either dealt an ace followed by a 10, J, Q, or K, or a 10, J, Q, or K followed by an ace. How many different blackjack pairs are there? (Remember, there are four cards of each of the 13 denominations in the deck.) • c. What is the theoretical probability of being dealt a blackjack?

 21. Zelf aan de slag • Donald duck • The story of One • Klassieke mechanica (techniek differentieren) • Klassieke mechanica (geschiedenis differentieren) • Numbers (foute beslissingen)

 22. Geschiktheid films • Donald duck • The story of one • Klassieke mechanica (2 maal) • numbers

 23. Polya