Download
dal vzd l v n a rekvalifikace v r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Další vzdělávání a Rekvalifikace v ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Další vzdělávání a Rekvalifikace v ČR

Další vzdělávání a Rekvalifikace v ČR

129 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Další vzdělávání a Rekvalifikace v ČR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Další vzdělávání a Rekvalifikace v ČR UNIV 2 Kraje 18. – 19. 10. 2012 PhDr. Lenka Mužíková

 2. Další vzdělávání ? • Rekvalifikační kurzy • Vzdělávací kurzy • Zájmové kurzy

 3. Participace na dalším Vzdělávání v roce 2011 (LFS)

 4. Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání 2002-2011

 5. Situace v ČR na poli dalšího vzdělávání snižující se počet nastupujících do středního vzdělávání - hrozba uzavírání některých oborů nedostatek kvalifikované pracovní síly – zejména v technických oborech na úrovni vyučení malé zapojení dospělých do dalšího vzdělávání veřejnost ČR není systematicky informována ani motivována k DV, ani k zapojení se do procesů uznávání

 6. Zákon č. 179/2006 Sb. Národní soustava kvalifikací Autorizace Zkouška

 7. Novelizace zákona č. 179/2006 Sb. • Dílčí kvalifikace = Profesní kvalifikace • Úplná kvalifikace = Úplná profesní kvalifikace • V případě rekvalifikací se mohou zkoušky z PK zúčastňovat osoby mladší 18-ti let • Provázání se živnostenským zákonem • Prodloužení autorizace = 500,- Kč

 8. Národní soustava kvalifikací

 9. www.narodni-kvalifikace.cz

 10. Kvalifikační a hodnotící standard Profesních kvalifikací Hodnotící standard – jak to prokážu Kvalifikační standard –co mám umět

 11. Jak autorizaci získat? • Písemná žádost příslušnému autorizujícímu orgánu – ke stažení na www stránkách • Podmínky jsou specifické pro: • Fyzickou osobu – FO • Právnickou osobu – PO • Školu zapsanou ve školském rejstříku

 12. Udělení autorizace obecně • Autorizaci lze udělit v případě, že je schválen HS a KS k dané DK • Autorizace je udělena na dobu • Autorizace je nepřevoditelná • Udělení podléhá správnímu poplatku 5 let

 13. Zkouška dle NSK a zákona č. 179/2006 Sb. Vzdělávání ≠ kvalifikace = příprava na zkoušku Získání kvalifikace dle NSK

 14. Zákon č. 435/2004 Sb. Rekvalifikaci dle § 108 může provádět: • Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona (akreditace MŠMT) • Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (např. zákon o sociálních službách) • Škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo VŠ s akreditovaný studijním programem • Zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (zkouška dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.) A B C D

 15. Vyhláška č. 176/2009 Sb. • Metodika uvedená na www.msmt.cz – vzdělávání – rekvalifikace – žádost o akreditaci • Nová tabulka hodinových dotací • První záložka – Profesní kvalifikace • Druhá záložka – čistá rekvalifikace • Nové formuláře žádosti o akreditaci a pokynů k jejich vyplnění (méně administrativně náročné) • profesní kvalifikace • čistá rekvalifikace • Obecné informace k rekvalifikacím

 16. Vyhláška č. 176/2009 Sb. Existuje pro danou pracovní činnost PK? (PK uvedené na www.narodni-kvalifikace.cz) • ANO = obsah vzdělávacího programu vede ke zkoušce dle NSK (zákon č. 179/2006 Sb.) • NE = 1) Akreditovaný vzdělávací program bez zkoušky (vzdělávání dle vyhlášky, zkouška dle jiného právního předpisu – např. Strážník obecní policie) 2) Čistá rekvalifikace (akreditovaný vzdělávací program i zkouška dle vyhlášky - § 4)

 17. Rekvalifikace v návaznosti na zákon č. 179/2006 Sb.

 18. Propojení rekvalifikací se zákonem č. 179/2006 Sb. • Rekvalifikační programy nemají za výstup celostátně platné osvědčení, ale pouze potvrzení o účasti na vzdělávací aktivitě. • Závěrečná zkouška je realizována u autorizované osoby pověřené a kontrolované příslušným autorizujícím orgánem (ústředním orgánem státní správy, který odpovídá za příslušné kvalifikace). Výstupem je osvědčení o PK. • Úřad práce ČR proplácí jak vzdělávání, tak náklady na zkoušku u autorizované osoby. Zkouška je subdodávkou poskytovatele rekvalifikace (obdoba praxí). • Bude existovat jasně měřitelný úspěch vzdělávacích institucí, kterým jsou propláceny náklady se školením uchazečů a zájemců o zaměstnání.

 19. Školy • Povinnost dodržovat platné právní předpisy • Zákon č. 435/2004 Sb. (individuální rekvalifikace) • Vyhlášku č. 176/2009 Sb. (např. organizace výuky, závěrečná ZK, náležitosti osvědčení) • Zákon č. 179/2006 Sb. • Popř. jiné právní předpisy

 20. Školy • Metodika uvedená na www.msmt.cz – vzdělávání – rekvalifikace – žádost o akreditaci • Tabulka hodinových dotací • závazné názvy pracovních činností • rozsahy kurzů • Realizace rekvalifikačních kurzů (např. uchovávání dokladů na vstupu, v průběhu, na výstupu) • Vzor osvědčení

 21. Statistické šetření DV(za rok 2011) • Osloveno 2987 subjektů poskytujících vzdělávání • 1533 subjektů s platnou akreditací MŠMT (51,3 %) • 1397 škol (SŠ, VOŠ) bez platné akreditace MŠMT, zapsaných ve školském rejstříku (46,8 %) • 57 vysokých škol bez platné akreditace MŠMT (1,9 %) • Návratnost 40,6 %

 22. Statistické šetření DV Způsob financování realizovaných akreditovaných rekval. programů

 23. Statistické šetření DV Zaměření realizovaných akreditovaných rekval. programů

 24. Další informace k rekvalifikacím UNIV 3 • Vzorové projekty • Systém elektronického podání a evidence (vč. práce akreditační komise) => real time vyřizování žádostí • Kontroly

 25. Budoucnost rekvalifikací Absolutní provázanost s NSK Existuje profesní kvalifikace Existuje zájem ÚP Propojení s aktivitami SR – předvídání aktuálních potřeb trhu práce Modularizace vzdělávání dle kompetencí v kvalifikačním standardu DK Umožníme realizovat rekvalifikace s ohledem na potřeby a znalosti jednotlivce (individuální akční plán) Umožnění realizace pouze zkoušky (potvrzení kvalifikace)

 26. Děkuji Vám za pozornost. PhDr. Lenka Mužíková lenka.muzikova@msmt.cz