Download
tatiana ridzo ov vii a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Recykácia PowerPoint Presentation

Recykácia

164 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Recykácia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tatiana Ridzoňová VII.A Recykácia

  2. Recyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a produktov, (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných kovov, skla, plastov a pneumatík,...). Recyklácia zabraňuje mrhaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadova redukuje spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov.  Papier tvorí asi 20 % odpadu Sklo tvorí asi desatinu vyhadzovaného odpadu Plasty tvoria hmotnosťou menej než 8 % odpadu Kovy – tvoria takmer 5 % komunálneho odpadu Textil v odpade tvorí 4 %

  3. Recyklácia papiera • noviny, časopisy, krabičky od vrecúškových čajov, vonkajší obal od čokolády, vrecúška od múky, cukru, ktoré nie sú potiahnuté vnútornou fóliou, krabice od topánok, lepenkové krabice od spotrebičov, zošity, knihy bez väzby, kancelársky papier, ostatný papier akéhokoľvek pôvodu • Nepatrí sem: znečistený papier (mastný, od farieb, od mäsa a potravín, časopisy s plastovou obálkou, celofán, staniol, papier s hliníkovou fóliou(od trvanlivého mlieka, cigariet, čokolády, kávy), plienky a hygienické potreby a nesmie byť vlhký!

  4. Recyklácia skla fľaše od vína, nevratné fľaše od piva, minerálok, malinoviek a pod., nádoby z farebného skla, tabuľové sklo z okien a dverí, fľaše od zaváranín ... Fľaše musíme zbaviť všetkých umelohmotných a kovových častí. • Nepatrí sem: porcelánové taniere a hrnčeky, keramické predmety a nádoby, sklo s drôtenou vložkou, kanvice a nádoby z varného skla, monitory televízorov a počítačov, zrkadlá, automobilové sklá, žiarovky a výbojky, predmety z hutníckeho skla

  5. Recyklácia plastov • plastové obaly z nápojov a iných potravín PET fľaše, plastové fľaše od jedlých olejov, obaly od jogurtov, masla, z kozmetiky, plastové fľaše z čistiacich prostriedkov, aviváže, šampónov, krémov, plastové vrecia, obalové fólie • Nepatria sem: podlahové krytiny, PVC, novodurové trubky, koberce, silne znečistené obaly, obaly od nebezpečných látok, farieb a chemikálií ...

  6. Recyklácia kovov Plechovky od piva a nealkoholických nápojov, konzervy.... sa väčšinou zbierajú spoločne s plastovými obalmi do žltého kontajnera. Ich oddelený zber nie je ekonomicky únosný.

  7. Recyklácia nápojových kartónov • Viacvrstvové kombinované obaly sa väčšinou nezbierajú samostatne, ale napr. do žltého kontajnera spolu s plastovým odpadom. • Ak sa zbierajú samostatne, tak do kontajnerov červenej resp. oranžovej farby. • Prázdnu kartónovú krabicu je potrebné vymyť troškou vody a stlačiť.

  8. Kontajnery • plasty – žltý kontajner, • papier – modrý kontajner • farebné sklo - zelený kontajner • číre sklo – biely kontajner • červený oranžový kontajner – nápojové kartóny (tzv. tetrapaky) • zmesový komunálny odpad - čierny alebo strieborný kontajner

  9. Ďakujem za pozornosť!!! 