1 / 19

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์. ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์. Outline. ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก ภาวะการส่งออกและนำเข้าของประเทศในอาเซียน ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย มูลค่าการส่งออก ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม การขอรับการส่งเสริมการลงทุน สรุป.

hidi
Télécharger la présentation

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 2. Outline • ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก • ภาวะการส่งออกและนำเข้าของประเทศในอาเซียน • ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย • มูลค่าการส่งออก • ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม • การขอรับการส่งเสริมการลงทุน • สรุป

 3. ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลกภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก Semiconductor

 4. ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลกภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก Consumer Electronics (000 Units) (000 Units) Source: DisplaySearch

 5. ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลกภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก Consumer Electronics (Cont.) (000Units) ที่มา: DisplaySearch

 6. ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: ภูมิภาค Shipments of Air Conditioningin Japan

 7. ภาวะส่งออกและนำเข้าของประเทศใน ASEAN

 8. ภาวะส่งออกและนำเข้าของประเทศใน ASEAN

 9. ภาวะส่งออกและนำเข้าของประเทศใน ASEAN Proportion of Main EE Export Products in ASEAN Countries (Cont.)

 10. ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย สัดส่วนมูลค่าการส่งออก EE เทียบกับภาพรวมส่งออกรวมและอุตสาหกรรม

 11. ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย มูลค่าส่งออก EE และแนวโน้ม

 12. ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย มูลค่า สัดส่วนตลาด และการขยายตัวของการส่งออก EE

 13. ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย มูลค่า สัดส่วนตลาด และการขยายตัวของการส่งออกไฟฟ้า

 14. ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย มูลค่า สัดส่วนตลาด และการขยายตัวของการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์

 15. ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ภาวะการผลิตและการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ EE

 16. ภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยภาวะและแนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ปริมาณการจำหน่ายในประเทศ

 17. ภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรม EE ไทย • มูลค่าเงินลงทุนและจำนวนโครงการ:การขอรับการส่งเสริม

 18. สรุป • คาดการณ์มูลค่าการส่งออก EE ปี 2014 คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 1.97 ทั้งนี้ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2014 เป็นหลัก ประกอบกับฐานตัวเลขการส่งออกที่ไม่สูงมากนักในปี 2013 ทำให้มูลค่าส่งออกมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในปีนี้ • ปัจจัยบวกต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ • เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลายประเทศเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว และ คาดว่าจะกระเตื้องขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ปี 2014 • การคาดการณ์แนวโน้มมูลค่าเซมิคอนดักเตอร์โลกปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งสัญญาณดีกับสินค้าสำเร็จรูปว่าอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น • ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าจะส่งผลดีกับการส่งออก • ปัจจัยที่ยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ • ตลาดส่งออกหลักค่อนข้างซบเซา เช่น จีน และ ญี่ปุ่น ส่งผลต่อการส่งออกไปยังทั้งสองตลาดลดน้อยลง • จากกำลังซื้อของผู้บริโภคลดน้อยลงส่งผลต่อปริมาณการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลดลงน้อยลงด้วย • ประเด็นที่ต้องติดตามในช่วงถัดไป ได้แก่ มาตรการต่างๆของต่างประเทศ เช่น QE ของสหรัฐอเมริกา ส่งผลต่อความเชื่อมั่น กำลังซื้อ และการส่งออกทั่วโลกที่อาจปรับตัวลดลง เศรษฐกิจในประเทศค่อนข้างซบเซาส่งผลต่อกำลังซื้อในประเทศ

 19. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

More Related