Download
ammatillisen osaamisen kehitt minen lakimuutokset 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ammatillisen Osaamisen kehittäminen – lakimuutokset 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ammatillisen Osaamisen kehittäminen – lakimuutokset 2014

Ammatillisen Osaamisen kehittäminen – lakimuutokset 2014

99 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ammatillisen Osaamisen kehittäminen – lakimuutokset 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ammatillisen Osaamisen kehittäminen – lakimuutokset 2014 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 2. Sisältö Ammatillisen osaamisen kehittämistä koskeva lakipaketti Koulutussuunnitelman sisällöstä Menettely henkilöstö- ja koulutussuunnitelmia käsiteltäessä Työnantajalle myönnettävän koulutusvähennyksen edellytykset Työntekijän verotuksesta 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 3. Koulutuksen tila työpaikoilla Vain 55 %:lla yli 29 henkilön työpaikoista on henkilöstö- ja koulutussuunnitelma* Vain 36 % luottamusmiehistä on neuvotellut henkilöstökoulutuksesta* 69 % jäsenistä ei ole osallistunut vuoden aikana työnantajan järjestämään ammatilliseen koulutukseen ja osallistuneistakin vain 12 % on ollut koulutuksessa yli 2 pv** 2/3 niistä, jotka kokivat tarvetta lisäkoulutukseen, ei ollut siihen osallistunut** Ylemmistä toimihenkilöistä osallistuu koulutukseen 75 %, mutta työntekijöistä vain 39 %*** SAK:n luottamusmieskysely 2010* SAK:n järjestötutkimus 2011** Tilastokeskus 2008*** 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 4. Koulutuksen tila työpaikoilla… Yhteistoimintalain mukainen velvoite käsitellä koulutustavoitteet vuosittain yhteistoimintamenettelyssä ei toimi käytännössä, eikä työelämän muutosten vaikutuksia osaamiseen arvioida yhdessä työnantajan kanssa Lähes puolet työntekijöitä edustavista luottamushenkilöistä kertoo, ettei henkilöstö- ja koulutussuunnitelmia ole lainkaan käsitelty yhteistoimintamenettelyssä* Henkilöstön koulutus keskittyy eniten asiantuntijatoimihenkilöille ja esimiehille - joilla on eniten koulutusta jo entuudestaan Uusi yt-laki yrityksissä TEM 2010* 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 5. Miksi koulutus on tärkeää? Koulutus pidentää työuria (Pekka Myrskylä) Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaminen pidentää työuraodotetta tilastollisesti naisilla 9 vuotta ja miehillä 6 vuotta Heikko koulutus on nuorisotyöttömyyden ja muunkin syrjäytymisen tärkein selittäjä Työelämän muutoksissa selviäminen Työtehtävien muutokset Vanhoja ammatteja katoaa - uusia syntyy ”Jokamiehen työmarkkinoiden” supistuminen - lähes kaikessa vaaditaan perusasteen jälkeistä koulutusta 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 6. Kolmen päivän koulutussovun vaiheet • Raamisopimus syksyllä 2011 • Muutostilanteisiin sopeutumiseksi, työn tuottavuuden lisäämiseksi ja työurien pidentämiseksi mahdollisuuksia ammattitaidon päivittämiseen ja osaamisen kehittämiseen parannetaan • Ammatillista osaamista kehitetään työpaikoilla suunnitelmallisesti liiketoiminnan ja julkispalveluiden tarpeista ja työntekijöiden pitkän aikavälin työllistymismahdollisuuksista lähtien • Lakiluonnos osaamisen kehittämisestä työelämässä kaatui EK:n hallinnossa • EK:n esitys – SAK ei hyväksy • Sovinto osaamisen kehittämisen mallista 7.3.2013 • Sovintoon perustuvat säädökset voimaan 1.1.2014 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 7. Ammatillisen Osaamisen kehittämistä koskeva lakipaketti • HE 99/2013 laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi • Ns. ”erillislaki” • yhteistoimintalakien muutokset • laki koulutuksen korvaamisesta • HE 95/2013 laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta • Työnantajalle verotuksessa myönnettävä koulutusvähennys • Työntekijän verotus – Verohallinnon ohjeluonnos • Työntekijälle ei saisi muodostua koulutuksesta palkkana verotettavaa etua • Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2014 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 8. Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä • Lain tarkoitus: ”edistää työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämistä” (1 §) • Ammatillisen osaamisen kehittämisen määritelmä (1 §) • ”työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita” • Tavoitteena työntekijän osaamisen kehittäminen nykyisissä että mahdollisissa tulevissa tehtävissä sen hetkisen työnantajan palveluksessa • Osaamisen kehittäminen voisi liittyä työnantajan tuotanto- tai palvelurakenteen muutoksiin tai tuottavuuden parantamiseen • Myönteisiä vaikutuksia työntekijöiden pitkän aikavälin työllistymismahdollisuuksiin 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 9. Millaista koulutusta? • Työnantajan oman organisaation koulutusta • Erilaiset työnantajan järjestämät sisäiset koulutukset • Ulkopuoliselta koulutusorganisaatiolta hankittua koulutusta • Kurssimuotoiset koulutukset, seminaarit jne. • Erilaista lisä- ja täydennyskoulutusta • Oppisopimuskoulutus, näyttötutkinnot jne. • Koulutuksena ei pidetä tavanomaista perehdytystä tai työhön opastusta • Lain keskeinen tarkoitus ja tavoite, että osaamisen kehittämistoimista pääsisivät tulevaisuudessa osallisiksi työtekijät, jotka nykyisin useimmiten jäävät niiden ulkopuolelle 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 10. Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä… • Soveltamisala (2 §) on yleinen • Lakia sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla työnantajan koosta riippumatta • Ei sovelleta kotitaloustyönantajiin eikä sellaisiin työnantajiin, jotka eivät maksa työttömyysvakuutusmaksuja • Koulutussuunnitelman sisältö (3 §) • Työnantaja saa koulutusvähennyksen/koulutuskorvauksen ainoastaan, jos on laatinut koulutussuunnitelman • Yt-lakien mukainen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma – menettely myös yt-laeissa • Pienet työnantajat – vapaaehtoisen koulutussuunnitelman sisältö erillislaissa, menettelytavoista päätetään yrityksissä 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 11. Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä… • Työnantajan velvollisuus keskustella työntekijän ammatillisen osaamisen kehittämisestä (4 §) • Työntekijän oikeus pyytää keskustelua, halutessaan voi ottaa luottamusmiehen mukaan • Jos koulutussuunnitelmaa ei ole laadittu (pienet työnantajat) • Lähes vastaavat yt-lakien säännökset koskevat yt-lakien soveltamisalaan kuuluvia työnantajia • Työnantajan on pyydettäessä selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää ammatillisen osaamisen kehittämisestä pidempään vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista osaamista 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 12. Yhteistoimintalakien muutokset • Yt-neuvotteluissa on vuosittain laadittava henkilöstö- ja koulutussuunnitelma (nykylaissa vain koulutustavoitteet 16 §) • Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta käytävä ilmi: • Henkilöstön rakenne ja määrä, ml. määräaikaiset työsopimukset ja arvio niiden kehittymisestä • Periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä • Yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta • Miten em. ryhmien erityistarpeet yleisellä tasolla on otettu huomioon 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 13. Yhteistoimintalakien muutokset… • Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta ja osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä • Suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 14. Yhteistoimintalakien muutokset… • Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota: • Ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeisiin • Keinoihin ja mahdollisuuksiin, joilla työntekijät voivat tasapainottaa työtä ja perhe-elämää • Osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin • Joustaviin työaikajärjestelyihin • 20-30 hengen yrityksissä voidaan suunnitelma käsitellä koko henkilöstölle yhteisessä tilaisuudessa • Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä työnantajan pyydettäessä selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää pidempään osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista osaamista • Vastaavat muutokset kunnissa ja valtiolla 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 15. Koulutussuunnitelman sisällöstä • Määräaikaisten työsopimusten käsittelyyn vaikuttaa yrityksen koko ja määräaikaisten työsopimusten määrä • Riittävä käsitys määräaikaisten sopimusten käytöstä ja arvio niiden kehityksestä (esim. sijaistarpeen arviointi) • Jaottelu esim. perusteiden tai keston mukaan • Työkyvyttömyysuhan alaiset ja ikääntyneet työntekijät sekä työttömyysuhan alaiset työntekijät • Miten tulevaisuuden työllistymisedellytykset ja työkyvyn ylläpito otetaan huomioon • Työympäristön suunnittelussa • Koulutuksen ja työhyvinvointitoiminnan kohdentamisessa ja sisältöjen suunnittelussa 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 16. Koulutussuunnitelman sisällöstä… • Osatyökykyiset työntekijät • Työllistämisperiaatteet, kun yrityksessä useampia osatyökykyisiä työntekijöitä • Yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu • Työhön paluun ja työskentelymahdollisuuksien edistäminen ja mahdollisuudet • Osatyökyvyttömyyseläkkeen järjestämisperiaatteet • Joustavat työaikajärjestelyt • Työaikapankki, etätyö, mahdollisuus osa-aikatyöhön jne. • Suunnitelmallinen käyttöönotto/muuttaminen • Perusteluvelvollisuus, jos neuvotteluissa käsiteltyjä järjestelyjä ei toteuteta 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 17. Koulutussuunnitelman sisällöstä… • Arvio työntekijöiden ammatillisessa osaamisessa tapahtuvista muutoksista • Arvion pohjalta laadittava suunnitelma • Säännökset eivät velvoita työnantajaa kouluttamaan jokaista työntekijää jokaisena vuotena • Koulutuspäätökset tehdään kaikkia työntekijöitä koskevan arvion pohjalta • Seurantamenettelyt käytävä ilmi suunnitelmasta • Aikataulutus ja tavat, joilla suunnitelmien seuranta tapahtuu • Yhteistoiminta-asiamies valvoo yhteistoimintalain noudattamista 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 18. Menettely koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä • Yhteistoimintalakien piirissä olevat työpaikat • Menettelytavat sovellettavasta yhteistoimintalaista • Työantaja tekee aloitteen – työntekijät voivat pyytää • Ilmoitettava alkamisaika ja -paikka • Laadittava vuosittain yhteistoimintamenettelyssä • Riittävät tiedot hyvissä ajoin ennen neuvottelujen aloittamista • Koulutussuunnitelman oltava kirjallinen • Seurantamenettelyyn sovelletaan yt-lain 54 §:n säännöksiä • Laadittava pöytäkirjat: neuvottelujen ajankohdat, niihin osallistuneet, neuvottelujen tulokset / eriävät kannanotot • Tarkastus ja allekirjoitukset 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 19. Työnantajalle verotuksessa myönnettävä Koulutusvähennys • Laskennallinen lisävähennys verotuksessa • 50 % koulutuspäivien keskimääräisestä palkkakustannuksesta palkan sivukuluineen • Keskimääräinen päiväpalkka kerrotaan kaikkien työntekijöiden koulutuspäivien määrällä • Tulo jaetaan kahdella • Keskimääräinen päiväpalkka • Työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva verovuoden palkkasumma jaetaan verovuoden keskimääräisellä työntekijämäärällä • Näin saatu osamäärä jaetaan 200:lla 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 20. Työnantajalle verotuksessa myönnettävä Koulutusvähennys… • Vähennykseen oikeuttava koulutuspäivä • Max. 3 pv. per työntekijä per verovuosi • 1 pv = 6 h • Voivat muodostua vähintään 1 tunnin yhtäjaksoisista koulutuksista/jaksoista • Tosiasialliset koulutuspäivät • Työnantajan on laadittava kirjallinen selvitys koulutusvähennyksen laskentaperusteista ja kunkin työntekijän osalta vähennyksen edellytysten täyttymisestä • Vähennysoikeus ei synny pelkästään koko henkilöstön kattavan koulutussuunnitelman perusteella vaan suunnitelman toteutumista on seurattava työntekijäkohtaisesti 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 21. Palkan käsite • Työ- ja virkasuhteessa saatu palkka, • tulospalkkio tai • muu vastike, joka on maksettu tai sovittu maksettavaksi korvauksena työstä. • Palkkana ei pidetä esim. • korkoetua työsuhteen perusteella saadusta lainasta • työsuhdeoption käyttämisestä syntyvää etua 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 22. Työnantajalle verotuksessa myönnettävä Koulutusvähennys… • Vähennyksen edellytyksenä on, että koulutuksen tulee sisältyä koulutussuunnitelmaan • Jos koulutussuunnitelmaa ei ole, lisävähennystä ei saa • Koulutuskustannukset saa edelleen vähentää • Koulutuksen ajalta maksettava palkkaa • Vähennystä ei saa, jos työntekijä osallistuu koulutukseen loma- tai vapaa-aikanaan • Edellytyksenä myös, että palkkakustannuksiin ei ole saatu palkkatukea • Koulutussuunnitelmat laadittava mahdollisimman pian • Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 2014 verotuksessa • Vuoden 2014 aikana laadittavat henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat vastattava uutta lainsäädäntöä 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 23. Työnantajalle Maksettava koulutuskorvaus • Ei-verovelvolliset työnantajat saavat vastaavan suuruisen koulutuskorvauksen (kuin verovähennys) toteutuneilta koulutuspäiviltä • Esim. kunnat ja seurakunnat • 10 % prosenttia työnantajan koulutusajan palkkakustannuksista • Valtiovarainministeriö tai työttömyysvakuutusrahasto (työttömyysvakuutusmaksun perinnän yhteydessä) maksaa • Muutoin samat edellytykset kuin verovähennyksellä 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 24. Millaisesta koulutuksesta vähennyksen/korvauksen saa? Koulutuksen ylläpidettävä ja edistettävä työntekijän ammatillista osaamista Liityttävä työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin senhetkisen työnantajan palveluksessa Vähennys ei koske tavanomaista työhön perehdytystä tai työnopastusta Ulkopuolisen järjestämät kurssimuotoiset koulutukset, seminaarit ja konferenssit Yrityksen sisäiset koulutukset 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 25. Työntekijän verotus • Verohallinnon uusi ohje tulossa • ”Työnantajan kustantaman koulutuksen verotus” • Lisäksi ns. tarkastelulausekkeet hallituksen esitysten yleisperusteluihin, joiden mukaan lain tavoitteiden toteutumista / lainsäädäntömuutoksen tarvetta arvioidaan kolmikantaisesti kahden vuoden kuluttua lainsäädännön voimaantulosta • ”Hallituksen esityksen tavoitteena on raamisopimuksen kirjauksen ja osaamisen kehittämisen toimintamallin toteuttaminen sekä henkilöstön ammattitaidon kehittäminen työnantajan antamalla tai järjestämällä koulutuksella sekä työntekijöiden mahdollisuuksien lisääminen osallistua ammatillista osaamista edistävään koulutukseen. Tämän lain mukainen koulutus tapahtuu siten lähtökohtaisesti työnantajan intressissä eikä tällaisesta koulutuksesta yleensä muodostu työntekijälle verotettavaa etua.” 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 26. Milloin työnantajan maksama koulutus on verovapaata? • Täydennyskoulutus, joka on järjestetty työnantajan intressissä • Olemassa olevan ammattitaidon säilyttämiseksi ja kehittämiseksi • Työntekijällä tehtävään jo peruskoulutus • Kielikoulutus, jos työssään tarvitsee kielitaitoa • Onko tarkoituksena • tehtävän vaatiman ammattitaidon säilyttäminen ja kehittäminen ja työnantajan intressi vai • ensisijaisesti henkilön oma intressi? 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 27. Milloin työnantajan maksama koulutus on palkkaa? • Peruskoulutus (esim. peruskoulu ja lukio) • Tutkintoon tähtäävä jatkokoulutus (esim. ammattioppilaitos ja korkeakoulu) • ellei koulutuksen tarkoituksena ole täydentää ja ylläpitää työntekijällä jo ollutta koulutusta ja kehittää ammattitaitoa ja • kouluttautuminen on työnantajan edun mukaista • Yleisluontoinen ja harrastusluontoinen koulutus palkkaa, ellei verovapaa henkilökuntaetu 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 28. Uudistuksen arviointi kahden vuoden kuluttua voimaantulosta Säädökset luovat uusia mahdollisuuksia ja kannusteita osaamisen kehittämiseen, mutta eivät sisällä työntekijän subjektiivista oikeutta koulutukseen Säädökset edellyttävät osaamiseen liittyvän yhteistoiminnan laadun parantamista Yhteistoimintalakien piirissä oleville työnantajille toimenpiteiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa toimenpiteiden korjaamisvelvoitteen sakon uhalla Työnantajalla perusteluvelvollisuus, jos jotkut työntekijät jäävät pitemmäksi aikaa vaille osaamisen kehittämisen toimenpiteitä 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi

 29. Uudistuksen arviointi kahden vuoden kuluttua voimaantulosta • Jälkiarvioinnin kannalta olennaista • Paranevatko työntekijöiden koulutukseen osallistumismahdollisuudet yleisesti • Kohdistuuko koulutus jatkossa tasapuolisemmin koko henkilöstöön • Miten ikääntyneet sekä työkyvyttömyys- tai työttömyysuhan alaiset sekä osatyökykyiset otettu huomioon • Mahdollisesti tarvittavat lakimuutokset toteutetaan välittömästi arvioinnin valmistuttua 15.1.2014, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Edunvalvontaosasto www.teamliitto.fi