1 / 15

Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA

Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA. Předmět: Zeměpis Cílová skupina: 3. ročník (septima) gymnázia Oblast podpory : III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_ZEM.2.12. Autor: Mgr. Roman Bartoníček

hieu
Télécharger la présentation

Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Gymnázium Jiřího OrtenaKUTNÁ HORA Předmět: Zeměpis Cílová skupina: 3. ročník (septima) gymnázia Oblast podpory: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_ZEM.2.12 Autor: Mgr. Roman Bartoníček Téma: Makroregion západní Evropa (Velká Británie, Francie a Irsko) Datum vytvoření: 10.1. 2013 Přílohy: VY_52_INOVACE_ZEM.2.12

 2. VY_32_INOVACE_ZEM.2.12 Anotace: Souhrnné opakování přírodních, historických a socioekonomických charakteristik makroregionu západní Evropa s důrazem na upevnění základní terminologie spojené s tímto územím a vymezením okruhu typologických problémů. Práce se slepou mapou.

 3. VY_32_INOVACE_ZEM.2.12 1) Vyznač do slepé mapy níže vypsané základní přírodní pojmy Francie a Velké Británie: Bretaňský pol. Severní moře Biskajský záliv Britské ostrovy Francouzské stř. Svatojiřský pr. Irsko Seina Velká Británie Rhôna Lví záliv Lamanšský pr. Pyreneje Hebridy Vogézy Temže Mapa 1 Orkneje Calaiská úžina Loira

 4. VY_32_INOVACE_ZEM.2.12 2)Lokalizuj do slepé mapy státy a vyjmenuj jejich hlavní města: Velká Británie - Londýn Irsko - Dublin Francie - Paříž Skotsko - Edinburgh Wales - Cardiff Anglie - Londýn Severní Irsko - Belfast

 5. VY_32_INOVACE_ZEM.2.12 3) Přírodní podmínky: Nehodící se škrtni! Země západní Evropy se nacházejí v mírném / subpolárním podnebném pásu. Jejich břehy omývá Atlantský oceán, který má zásadní vliv na klima. Výrazně se tedy projevuje tzv. oceánský / pevninský typ podnebí, který je charakteristický malou / velkou a denní / roční amplitudou. Tomu také odpovídá rozmanitost vegetačních pásů, kde dominují step / tajga / listnaté lesy / subtropické lesy a křoviny / tundra. Povrch západní Evropy je velmi rozmanitý. Od velkých nížin, jako např. Francouzská nížina, přes Skotskou vysočinu, až po Alpy s nejvyšší horou Mount Aneto / Mont Blanc / Mount Kinley. Výšková členitost je dána prvohorním Kaledonským / Hercynským / Alpinsko – Himalajským vrásněním, která má na svědomí dnešní pahorkatiny a vysočiny a třetihorním Kaledonským / Hercynským / Alpinsko – Himalajským vrásněním, jehož výsledkem jsou nejvyšší hory Evropy – Alpy. Významné postavení v regionu mají řeky, které jsou z větší části napájeny ledovcem / prameny / dešťovými srážkami. Řeky Temže, Loira a Seina patří svým úmořím k Atlantskému oceánu.

 6. VY_32_INOVACE_ZEM.2.12 4) Spojte pojmy, které spolu souvisí. Ben Nevis Garonna LamanšskýMan Severn Duncansby KorsikaSvatojiřský RazPuy de Sancy ostrovprůlivmys řeka hora

 7. VY_32_INOVACE_ZEM.2.12 5) Obyvatelstvo západní Evropy. Rozšiř pracovní text o další charakteristické poznatky! Velká Británie spolu s Francií patří ke státům, které se řadí z hlediska počtu obyvatel k předním státům Evropy. Výjimku pak tvoří Irsko, které má pouze 4,5 mil. obyvatel. Typická je značná heterogenita národností, která je do jisté míry znásobena silnou imigrací po II. světové válce. Průmyslová revoluce, která začala ve Velké Británii a pak se dostala na kontinentální Evropu spustila nejen demografickou revoluci, ale také silný proces urbanizace, jehož výsledkem jsou v současnosti silné aglomerace nejen hlavních měst Paříže a Londýna. I přesto, že se jedná o ekonomické giganty nejen západní Evropy, je pro tyto státy typické velké procento věřících – křesťanů, kterým v posledních desetiletích konkurují rostoucí menšiny muslimského obyvatelstva. Svůj pracovní text přečti třídě!

 8. VY_32_INOVACE_ZEM.2.12 Vyber (podtrhni) z nabídky ty obyvatele, kteří jsou typičtí pro národnostní a rasovou skladbu Francie: Alsasané, Bretonci, Korsičané, Walesané, Lotričané, Arabové, černoši, Katalánci, Vlámové

 9. VY_32_INOVACE_ZEM.2.12 6) Podtrhněte pojmy, které charakterizují socioekonomické vlastnosti států západní Evropy; v případě potřeby konkretizujte: katolictví (Francie a Irsko) nízká hustota osídlení germánské jazyky (VB) ekonomické problémy (ekonomická krize) románské jazyky (Francie) nízká kojenecká úmrtnostvysoká střední délka života luteránství národnostně jednotné státy konstituční mon. (VB) vysoká hustota osídleníimigrační státystarověké osídlení Republiky (Francie a Irsko)národnostně heterogenní státy (VB a Francie) pravoslaví

 10. VY_32_INOVACE_ZEM.2.12 7) Podle indícií poznej stát a obor jejich činnosti. Manet, Renoir, Monet, Pissarro - Francie impresionismus Chelsea FC, Arsenal FC, Glasgow Rangers – Velká Británie fotbal Molière, Voltaire, Victor Hugo, Honoré de Balzac – Francie spisovatelé David Cameron, Margaret Tacherová, Winston Churchill - premiér; ministerský předseda Spojeného království Nicolas Sarkózy, Jacques Chirac, François Hollande – Francie prezidenti Arthur Conan Doyle, Ian Fleming, J. K. Rowlingová – Velká Británie literatura Led Zeppelin, Pink Floyd, Rolling Stones – Velká Británie hudební skupiny Midleton, Dungourney, Old Midleton, Tullamore Dew – Irsko whiskey

 11. VY_32_INOVACE_ZEM.2.12 8) Urči podle nápovědy stát v západní Evropě:

 12. VY_32_INOVACE_ZEM.2.12 9)K uvedené sestavě kolonií doplňte stát: Indočína, Alžírsko, Mali, Réunion Francie Indie, Austrálie, USA, RSA (Republika Jižní Afrika) Velká Británie

 13. VY_32_INOVACE_ZEM.2.12 10) Jsou pravdivá tato tvrzení o ekonomice států Francie, Velká Británie a Irsko? A - N • Díky nalezištím nerostných surovin (zejména železné rudy) v Lotrinsku, je zde centrum hutnického průmyslu. A • Velká Británie je kolébkou průmyslové revoluce s centry Liverpool, Manchester a Leeds. A • Francie je jedním z hlavních odpůrců atomové energie. N • V přístavech Le Havre, Rouen a Marseille převládá petrochemický průmysl díky dovozu ropy. A • Francie je velkým exportérem pšenice a vína. A • Průmyslově i zemědělsky nejzaostalejší je oproti Francouzskému středohoří sever Francie. N • Irsko prožívá období hospodářské stagnace a recese ekonomiky. A • Irsko má dostatek nerostných surovin a průmysl se orientuje zejména na export. N /A (druhá polovina věty je správně) • Oblast Severního moře je pro Velkou Británii zdrojem ropy a zemního plynu. A

 14. VY_32_INOVACE_ZEM.2.12 Rozšiřující pojmy k zapamatování: Tudorovci - anglická královská dynastie od roku 1485 až do roku 1603. Tři hlavní panovníci dynastie – Jindřich VII., Jindřich VIII. a Alžběta I. – se zasloužili o to, že se z boji rozvrácené Anglie stala renesanční mocnost Bourboni - zpravidla označována vedlejší linie rodu Kapetovců, která ve druhé polovině 16. století nastoupila na trůn Navarry a následně Francie. Později vládla v několika italských státech, od roku 1700/1713 panuje s krátkými přestávkami ve Španělsku a od roku 1964 také v Lucembursku. TGV – francouzský rychlovlak G8 – integrace 7 nejmocnějších států světa + Rusko (patří sem právě Francie a Velká Británie) Kubismus - avantgardní umělecké hnutí, které spočívá v prostorové koncepci díla, předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně Presbyteriáni - (z řec. presbyter, starší) jsou členové reformovaných církví s presbyterním zřízením v anglicky mluvících zemích. Obdobou na evropském kontinentě i jinde jsou reformované (kalvinistické) církve. Tzn., že např. nemá biskupy a církev na různých úrovních vedou obvykle volené rady starších Suezská krize - v roce 1956 konflikt mezi Egyptem, SSSR, Francií, Velkou Británií a Izraelem o kontrolu nad Suezským průplavem – výsledkem bylo oslabení politického vlivu VB a Francie v této oblasti Eurotunel - podmořský tunel pod Lamanšským průlivem, vedoucí mezi anglickým Folkestone a francouzským Calais. Tunel umožňuje od roku 1994 přímé železniční spojení mezi Londýnem a kontinentální Evropou a je provozován společností Eurotunnel.

 15. VY_32_INOVACE_ZEM.2.12 Použitá literatura: Mapa 1: http://www.zemepis.com/smze.php

More Related