Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
СУЧАСНИЙ СТАН ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ПРИКАРПАТТЯ PowerPoint Presentation
Download Presentation
СУЧАСНИЙ СТАН ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ПРИКАРПАТТЯ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ПРИКАРПАТТЯ

218 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

СУЧАСНИЙ СТАН ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ПРИКАРПАТТЯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” Кафедра фармації Грицик А.Р., Мельник М.В., Грицик Л.М. СУЧАСНИЙ СТАН ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ПРИКАРПАТТЯ Доповідач – завідувач кафедри фармації, доктор фармацевтичних наук, професор Г р и ц и к А н д р і й Р о м а н о в и ч м. Івано-Франківськ 29 жовтня 2012 року

 2. Немає професій з великим майбутнім, проте є професіонали з великим майбутнім

 3. Актуальність Інтерес населення до застосування лікарських рослин, а також ліків, отриманих на їх основі, зумовлений тим, що цілющі лікарські рослини і фітопрепарати при правильному дозуванні практично нетоксичні, відносно доступні, ефективні та у деяких випадках не мають аналогів серед синтетичних. Щорічна потреба національної фарміндустрії в сировині становить 200 т, заготовляють в Україні до 80 т, що майже збігається з допустимим обсягом використання природних ресурсів На сьогоднішній день актуальним є охорона і раціональне використання лікарських рослин. Основними причинами скорочення запасів є антропогенний вплив, що супроводжується помітним негативним впливом на рослинний покрив в умовах технічного прогресу, інтенсивне використання лікарських рослин і порушення правил їх заготівлі

 4. Аналіз літературних даних На Прикарпатті зростає понад 70 видів рослин, з яких близько половини мають незначний ресурсний потенціал

 5. Завдання Мета Вивчення стану природних ресурсів Прикарпаття та закономірностей їх зміни в умовах трансформованого середовища для регулювання використання та збереження ресурсів природної рослинності Провести моніторинг ресурсів деяких дикорослих видів лікарських рослин Прикарпаття, ресурсний потенціал яких в Україні є обмеженим

 6. Для планування заготівлі нами було апробовано методи обліку запасів лучних угідь, які базуються на визначенні біологічного запасу виду, а саме визначення середніх показників щільності запасу сировини в різних регіонах (маршрутно-польовий метод) і екстраполяція цих показників на площу угідь з наявністю подібних сировинних масивів. При визначенні щільності запасу ми використовували методи пробних площ і облікових ділянок, модельних екземплярів і проективного покриття виду. Облікові ділянки визначали вибірково. Застосування такого підходу забезпечувало точність результатів обліку

 7. В 2009 році Дослідні ділянки лікарських рослин ІФНМУ включені в Каталог лікарських рослин ботанічних садів і дендропарків України

 8. ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОСЛИН РОДИН ТИРЛИЧЕВІ І ГРЕЧКОВІ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІКУВАЛЬНИХ І ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ Виконавець:ГРИЦИК АНДРІЙ РОМАНОВИЧ, доктор фармацевтичних наук, професор,магістр державного управління, завідувач кафедри фармації Автор 310 друкованих праць, серед яких 30 патентів України на винахід (корисну модель). У 2010 р. нагороджений Подякою Головного Управління МВС України в Харківській області за активну роботу щодо виховання та передачі професійних навиків молодим працівникам та Грамотою Головного Управління освіти та науки Івано-Франківської ОДА за значний особистий внесок у розвиток науки на Прикарпатті. У 2012 р. – лауреат іменної премії Марії Волосовської.

 9. Впровадження результатів роботи ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ ПАТЕНТИ

 10. ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДІВ РОДУ ЗВІРОБІЙ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Виконавець:СОЛОГУБ ВЕРОНІКА АНАТОЛІЇВНА, магістр фармації, асистент кафедри фармації

 11. Види роду Звіробій Види роду Звіробій на відкритих ділянках зі зрідженим трав’янистим покривом завдяки насінневому поновленню утворюють угрупування з проективним покриттям до 15 – 20 %. Hypericum perforatum L. переважно зростає в угрупуванні Festuca rubra та асоціації Salici-Myricarietum з проективним покриттям 1 - 5%. Чисельність особин складає в середньому 4 екз/м2. Урожайність надземної частини на луках становить 209 г/м2, на зрубах та узліссях – 136 г/м2

 12. ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДІВ РОДУ ГАДЮЧНИК ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ СТРУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА, асистент кафедри фармації Напрямки дослідження: Морфолого-анатомічне, фітохімічне, фармакологічне та ресурсознавче дослідження видів роду Гадючник флори України. • Результати дослідження: • Отримано патенти України № 41976 та № 51587; • Видано методичні рекомендації “Застосування рослин роду Гадючник в медицині” (отримано 16 актів впровадження); • РозробленопроектиМКЯ та проект інструкціїіззаготівлі та сушіння. 1

 13. Види роду Гадючник Гадючник в’язолисний часто формує стрічкоподібні зарості з проективним покриттям до 30 %. Частка угідь, де вид має сировинну значущість, складає 10 %. Arctostaphylos uva-ursi зустрічається на слабозатінених і відкритих місцях. Рослина мало конкурентоздатна, тому зростає в місцях з розрідженим трав’янистим ярусом. Petasites albus L. утворює розріджені зарості на вологих луках, галявинах, у долинах річок. Спорадично формує розріджені масиви з проективним покриттям 10 – 15 %.

 14. ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАРОДУБА ШИРОКОЛИСТОГО Виконавець:СІКОРИН УЛЯНА БОГДАНІВНА, доцент кафедри фармації

 15. Види роду Стародуб Популяції стародуба (с.) широколистого з'являються переважно у складі вторинних угрупувань на місцях вирубок дубових лісів. Проективне покриття виду становить 20 – 70 %. Разом із с. широколистим в природних фітосистемах зустрічалися види: Fagus sylvatica L., Padus racemosa (Lam.) Gilib., Helleborus purpurascens Wald. et Kit, Pteridium aquilinum Kuhn., Latyrus niger (L.) Bernh., Geranium sanguineum L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim. таін. Наобстеженихмісцяхзростанняпереважаютьлучні, чорноземно-лучні, буроземгірсько-лісовий, темно-сіріопідзоленітипиґрунтів. Встановлено, що урожайність коренів с. широколистого становить 122,6 – 569,4 г/м2, а листків – 100,2 – 543,5 г/м2 у залежності від місця зростання. Обсяг можливих щорічних заготівель с. широколистого на встановлених заростях становить 361,2 кг, листків - 769,6 кг.

 16. ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОСЛИН РОДУ ПРИВОРОТЕНЬ Виконавець:ТУЧАК НАТАЛІЯ ІГОРІВНА, магістр фармації, асистент кафедри фармації Науковий керівник: к.фарм.н., доц. Грицик Л.М.

 17. Види роду Приворотень Приворотень блискучий входить до складу 35 асоціацій. Найчастіше вид зростає в угрупуваннях двох класів Molinio-Arrhenatheretea і Nardo-Callunetea. В цих угрупуваннях проективне покриття виду становить 5 – 20%, урожайність сировини – 70,5 г/м2, біологічний запас – 0,7 т.

 18. Виконавець:Мельник Марія Володимирівна, асистент кафедри фармації Навчально-дослідні ділянки лікарських рослин Рута садова на дослідних ділянках лікарських рослин Фармакогностичне дослідження Видів роду рута Трава Листя Рута розлога Рута садова Квіти

 19. Висновки • Результати проведених досліджень свідчать, що Прикарпаття є важливим регіоном для заготівлі сировини близько 20 видів лікарських рослин, ресурсний потенціал яких є не високий. • Проведені дослідження вказують на доцільність роботи у напрямку збереження, відтворення та збільшення кількості популяцій деяких видів лікарських рослин. • Встановлено місця зростання H. perforatum L, Ononis arvensis L., Filipendula ulmaria L., Petasites albus L., Laserpitium latifolium L., Alchemilla micans Bus. на території Прикарпаття. Досліджено запаси та обсяги їх можливих щорічних заготівель.

 20. СУЧАСНИЙ СТАН ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ПРИКАРПАТТЯ ДЯКУЮ ЗА УВАГУ ! Доповідач – завідувач кафедри фармації, доктор фармацевтичних наук, професор Г р и ц и к А н д р і й Р о м а н о в и ч ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” Кафедра фармації, тел. (0342) 58-52-11, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2, grycyk@ukr.net