1 / 21

Zend Framework

Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM Khoa Công Nghệ Thông Tin. Zend Framework. Sinh viên thực hiện : Nguyễn Minh Dương – 06110024 Đặng Thị Mỹ Nhung - 06110104 Ngô Đức Quốc – 06110120 Nguyễn Bá Tiến - 06110166. Zend_Search.

honey
Télécharger la présentation

Zend Framework

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM Khoa Công Nghệ Thông Tin Zend Framework Sinhviênthựchiện: Nguyễn Minh Dương – 06110024 ĐặngThịMỹNhung - 06110104 NgôĐứcQuốc – 06110120 NguyễnBáTiến - 06110166

 2. Zend_Search • Zendcungcấpchochúngtahệthốngzend_searchbằngcáchtạoracáctập tin index, sauđónósẻdựatrênđóđểthựchiệntìmkiếm, màkhôngcầntruycậpvàocơsởdữliệu MVC in Zend Framework

 3. Zend_Search • Tạo index: • Đểtạo index tacầnxácđịnhđườngdẫnđểlưutrữcác index củangườidùng: $index = Zend_Search_Lucene::create('/data/my-index'); • Đểthựchiệncậpnhậtmột index tacủnglàmtươngtự, nhưngthayvìsửdụngphươngthức create tasửdụngphươngthức open: $index = Zend_Search_Lucene::open('/data/my-index'); MVC in Zend Framework

 4. Zend_Search • Thêmdữliệuvào Index: MVC in Zend Framework

 5. Zend_Search • Thêmdữliệuvào Index: • Cácloại Field: • Keyword: • UnIndexed: • Binary: • Text: • Unstore: MVC in Zend Framework

 6. Zend_Search • Tìmkiếmtrên Index: • Chúngtathựchiệntìmkiếmbằngcách: • Nósẻdựavào $query đểtrảvềkếtquảtìmkiếm. MVC in Zend Framework

 7. Zend_Search • Zend_Searchchophépchúngtasắpsếpthứtựcủacáckếtquả, giớihạnkếtquảtìmkiếm. • Lưu ý: mặcđịnhZend_Searhsẻtựđộngchấmđiểmchocáckếtquảtìmkiếmvàsắptheothứtựtăngdần. MVC in Zend Framework

 8. Zend_Search • Cáchxâydựngtruyvấn: • Tìmkiếmthông qua cáckýtựđạidiện: • Trườnghợpmộtkýtựđạidiệntasửdụng: ? • Vídụ: đểthựchiệntìmkiếm "text" hoặc "test" tasửdụng MVC in Zend Framework

 9. Zend_Search • Tìmkiếmthông qua cáckýtựđạidiện: • Trườnghợpnhiềukýtựđạidiệntasửdụng: *. • Vídụ: Đểthựchiệntìmkiếm test, tests or tester: MVC in Zend Framework

 10. Zend_Search • Ta cóthểkếthợpcả 2 cáchtrênbằngcách: • Kếtquảcủanóbaogồm: "write", "wrote", "written", "rewrite", "rewrote" ,…. MVC in Zend Framework

 11. Zend_Search • Xácđịnhphạm vi tìmkiếm: • Ta cóthểxácđịnhbằngcáchsửdụngcặpdấu [] hoặc {} • Kếtquảtrảvềcáctrườngcómod_datecógiátrịtừ 20020101 đến 20030101 MVC in Zend Framework

 12. Zend_Search • Xácđịnhphạm vi tìmkiếm: • Ta cóthểxácđịnhbằngcáchsửdụngcặpdấu [] hoặc {} • Kếtquảtrảvềcáctrườngcómod_datecógiátrịtừ 20020101 đến 20030101 MVC in Zend Framework

 13. Zend_Search • Tìmkiếmdựavàotoántử: • AND: • Vídụđểtìmkiếmcáitrườngbaogồm "PHP framework" và "Zend Framework" tasửdụng: MVC in Zend Framework

 14. Zend_Search • Tìmkiếmdựavàotoántử: • OR: • Vídụđểtìmkiếmcáitrườngbaogồm "PHP framework" hoặc "Zend Framework" tasửdụng: MVC in Zend Framework

 15. Zend_Search • Tìmkiếmdựavàotoántử: • OR: • Vídụđểtìmkiếmcáitrườngbaogồm "PHP framework" hoặc "Zend Framework" tasửdụng: MVC in Zend Framework

 16. Zend_Search • Tìmkiếmdựavàotoántử: • NOT • Vídụđểtìmkiếmcáitrườngbaogồm "PHP framework" nhưngkhôngcó "Zend Framework" tasửdụng: MVC in Zend Framework

 17. Zend_Search • NgoàicáchsửdụngnhưtrênZendcócungcấpchotacáclớpđểtựđộngtạoracáccâulệnh query nhưtrêncácbạncóthểthamkhảothêm ở đây: http://framework.zend.com/manual/en/zend.search.lucene.query-api.html MVC in Zend Framework

 18. Zend_Cache • Mụcđích: lưutrữmộtphầndữliệucủangườidùngvào file giúpchoviệctruyxuấtnhanhhơn. (hạnchếviệctruycậpvào CSDL) • Lưu ý: Ta chỉthựchiện cache cácdữliệuítbịthayđổi. MVC in Zend Framework

 19. Zend_Cache MVC in Zend Framework

 20. Zend_Cache • Tiếptheobạncầncấuhìnhxácđịnhplugintrongtập tin cấuhình application.ini nhưsau: pluginPaths.Myns_Application_Resource=WEB_ROOT "/library/Myns/Application/Resource“ MVC in Zend Framework

 21. Zend_Cache • Vídụsửdụngzend_cache: MVC in Zend Framework

More Related