Download
peptydy i bia ka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Peptydy i białka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Peptydy i białka

Peptydy i białka

360 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Peptydy i białka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Peptydy i białka Biofizyka makrocząsteczek c.d.

 2. Mapa konformacyjna wg. Ramachandrana (1963) Legenda: Regin dozwolony Prawoskrętny helix Antyrównoległa struktura  Równoległa struktura  Potrójny helix kolagenu Lewoskrętny helix Wartości N Równoległa i antyrównoległa struktura  Pierścień zawierający 5 aminokwasów Lewo-skrętny   - helix Podwójna taśma Prawoskrętny  - helix Podwójna taśma Zamknięty pierścień

 3. Mapa konformacyjna wg. Ramachandrana c.d. Obszary „całkowicie dopuszczalne” – 7,5% Obszary „częściowo dopuszczalne” - 22,5% Mapy konformacyjne Ramachandrana umożliwiają wyjaśnienie struktur białek, nie będąc jednak pomocnymi przy ich przewidywaniu

 4. Metody stosowane obecnie przy ustalaniu konformacji polipeptydów rentgenografia

 5. Metody stosowane obecnie przy ustalaniu konformacji polipeptydów rentgenografia spektroskopia w podczerwieni

 6. Metody stosowane obecnie przy ustalaniu konformacji polipeptydów rentgenografia spektroskopia w podczerwieni pomiary aktywności optycznej

 7. Metody stosowane obecnie przy ustalaniu konformacji polipeptydów rentgenografia spektroskopia w podczerwieni pomiary aktywności optycznej pomiary efektu hiperchromowego

 8. Metody stosowane obecnie przy ustalaniu konformacji polipeptydów pomiary wymiany izotopowej, lepkości, rozpro-szenia światła, momentów dipolowych i in. rentgenografia spektroskopia w podczerwieni pomiary aktywności optycznej pomiary efektu hiperchromowego

 9. Założenia pomocne przy ustalaniu przewidywanej konformacji polipeptydów Struktura -helix powstaje przy długich łańcuchach peptydowych

 10. Założenia pomocne przy ustalaniu przewidywanej konformacji polipeptydów Struktura -helix powstaje przy długich łańcuchach peptydowych Struktura  jest charakterystyczna dla krótkich peptydów

 11. Założenia pomocne przy ustalaniu przewidywanej konformacji polipeptydów Struktura -helix powstaje przy długich łańcuchach peptydowych Struktura  jest charakterystyczna dla krótkich peptydów Prolina i hydroksyprolina mają tylko jeden kąt rotacji

 12. Założenia pomocne przy ustalaniu przewidywanej konformacji polipeptydów Struktura -helix powstaje przy długich łańcuchach peptydowych Struktura  jest charakterystyczna dla krótkich peptydów Struktury helikalne powstają z udziałem aminokwasów o krótkich podstwnikach Prolina i hydroksyprolina mają tylko jeden kąt rotacji

 13. Założenia pomocne przy ustalaniu przewidywanej konformacji polipeptydów Struktura -helix powstaje przy długich łańcuchach peptydowych Struktura  jest charakterystyczna dla krótkich peptydów Obecność przy węglu  atomów O lub S uniemożliwia powstawanie heliksów Struktury helikalne powstają z udziałem aminokwasów o krótkich podstwnikach Prolina i hydroksyprolina mają tylko jeden kąt rotacji

 14. Podział aminokwasów ze względu na skłonność do tworzenia określonych konformacji łańcuchów peptydowych • Aminokwasy tworzące -heliksy: Ala, Glu, Leu, Lys, Met, Tyr • Aminokwasy obojętne: Gly • Aminokwasy nie tworzące heliksów: - z przyczyn sterycznych: Val, Ileu - z innych przyczyn: Ser, Thr, Pro, Hypro i in.

 15. PRZEWIDYWANA OBSERWOWANA Zgodność przewidywanej konformacji polipeptydów z konformacją rzeczywistą Struktura -  Struktura -  Struktura -  Struktura - 

 16. Konformacje białek

 17. Przewidywanie konformacji białka sprowadza się do określenia obszarów uporządkowanych i nieuporządkowanych, a następnie takiego wyboru wzajemnych ich położeń, aby dawały minimalną energię cząsteczki

 18. Jedną z podstawowychmetod badania struktury białek jest analiza statystyczna, w której punkt odniesienia stanowi sekwencja aminokwasów w łańcuchach peptydowych o znanej konformacji

 19. Podział białek ze względu na ich strukturę przestrzenną • Fibrylarne,

 20. Podział białek ze względu na ich strukturę przestrzenną • Fibrylarne, • Globularne

 21. Funkcje biologiczne białek fibrylarnych • Strukturalne, • Ochraniające (w błonach komórkowych), • Enzymatyczne (kurczliwe białka mięśni)

 22. Podstawowe konformacje występujące w białkach fibrylarnych •  - heliks, • Struktura - , • Struktura - -cross, • Struktura kolagenu

 23. Konformacja  - heliks w białkach fibrylarnych, Występuje we wszystkich białkach typu -keratyn (tj białkach wełny, włosów, rogów, kopyt, paznokci, pazurów, piór)

 24. Konformacja  - heliks w białkach fibrylarnych, Występuje we wszystkich białkach typu -keratyn (tj białkach wełny, włosów, rogów, kopyt, paznokci, pazurów, piór) Organizacja Protofibryle (3 prawoskrętne heliksy zwinięte w lewoskrętne zwoje)

 25. Konformacja  - heliks w białkach fibrylarnych, Występuje we wszystkich białkach typu -keratyn (tj białkach wełny, włosów, rogów, kopyt, paznokci, pazurów, piór) Organizacja Protofibryle (3 prawoskrętne heliksy zwinięte w lewoskrętne zwoje) Mikrofibryle (produkty agregacji protofibryli o średnicy 8 nm)

 26. Konformacja  - heliks w białkach fibrylarnych, Występuje we wszystkich białkach typu -keratyn (tj białkach wełny, włosów, rogów, kopyt, paznokci, pazurów, piór) Organizacja Protofibryle (3 prawoskrętne heliksy zwinięte w lewoskrętne zwoje) Mikrofibryle (produkty agregacji protofibryli o średnicy 8 nm) Makrofibryle (nieregularne włókna o średnicy 10 nm)

 27. Struktura filamentówbiałek typu keratyny

 28. Konformacja -  w białkach fibrylarnych, Występuje w -keratynie i fibroinie jedwabiu

 29. Konformacja -  w białkach fibrylarnych, Występuje w -keratynie i fibroinie jedwabiu W białku wytwarzanym przez muchę Chrysopa flava występuje struktura -cross

 30. Konformacja -  w białkach fibrylarnych, Występuje w -keratynie i fibroinie jedwabiu W białku wytwarzanym przez muchę Chrysopa flava występuje struktura -cross Tworzy płaskie wielowarstwowe układy

 31. Konformacja -  w białkach fibrylarnych, Występuje w -keratynie i fibroinie jedwabiu W białku wytwarzanym przez muchę Chrysopa flava występuje struktura -cross Tworzy płaskie wielowarstwowe układy Zbudowane są przede wszystkim z seryny, glicyny i alaniny występujących w sekwencji Ser-Gly-Ala-Gly

 32. Konforma-cja -  w fibroinie jedwabiu Rozmiar reszty Rozmiar reszty

 33. Konformacja kolagenu Organizacja Potrójny prawoskrętny heliks o masie 300 kDa, średnicy 1,5 nm i długości 280 nm

 34. Konformacja kolagenu Organizacja Potrójny prawoskrętny heliks o masie 300 kDa, średnicy 1,5 nm i długości 280 nm Agregacja Włókna kolagenowe o średnicy 500 nm

 35. Konformacja kolagenu c.d.

 36. Funkcje biologiczne białek globularnych • Enzymatyczne, • Regulacja przepuszczalności błon komórkowych, • Udział w mechanizmach odporności, • Udział w krzepnięcie krwi, • Udział w przenoszenie energii itp.

 37. Podstawową cechą białek globularnych jest ich różnorodność Pomimo pewnych prawidłowości – każde z białek fibrylarnych o ustalonej dotychczas strukturze, charakteryzuje się nieco inną konformacją przestrzenna

 38. Różnorodność konformacji białek globularnych Miohemoerytryna Prealbumina Kinaza pirogronianowa, domena 1 Białko obronne tytoniu Immunoglobulina, domena V2 Heksokinaza, domena 2 (a) Dominuje -helix (b) Dominuje struktura -  (b) Konformacje mieszane

 39. Wspólne cechy struktur białek globularnych Występują w postaci oddzielonych od siebie w przybliżeniu kulistych cząsteczek

 40. Wspólne cechy struktur białek globularnych Występują w postaci oddzielonych od siebie w przybliżeniu kulistych cząsteczek Najczęściej występujące konformacje helikalne to -helix, mający jednak tendencje do odkształceń od formy typowej, np. w lizozymie czy karboksypeptydazie

 41. Wspólne cechy struktur białek globularnych Występują w postaci oddzielonych od siebie w przybliżeniu kulistych cząsteczek Łańcuchy polipeptydowe zawierają fragmenty uporządkowane w postaci -helix lub struktury- oraz nieuporządkowane – przyjmujące postać kłębka statystycznego Najczęściej występujące konformacje helikalne to -helix, mający jednak tendencje do odkształceń od formy typowej, np. w lizozymie czy karboksypeptydazie

 42. Wspólne cechy struktur białek globularnych Występują w postaci oddzielonych od siebie w przybliżeniu kulistych cząsteczek Łańcuchy polipeptydowe zawierają fragmenty uporządkowane w postaci -helix lub struktury- oraz nieuporządkowane – przyjmujące postać kłębka statystycznego Najczęściej występujące konformacje helikalne to -helix, mający jednak tendencje do odkształceń od formy typowej, np. w lizozymie czy karboksypeptydazie Typową strukturą- zdaje się być forma antyrównoległa, stwierdzona m.in. w lizozymie, rybonukleazie, papainie i dehydrogenazie mleczanowej

 43. Białka globularne wykazują organizację przestrzenną cząsteczek na poziomie struktury trzecio- i czwartorzędowej

 44. Pierwsze białka globularne o ustalonej strukturze trzeciorzędowej • Mioglobina (1964)

 45. Pierwsze białka globularne o ustalonej strukturze trzeciorzędowej • Mioglobina (1964) • Lizozym (1965)

 46. Konformacja cząsteczki mioglobiny (wg R.E. Dickerson 1964) Aminokwas C-końcowy Aminokwas N-końcowy

 47. Strukturę trzeciorzędową białek określa się tylko w oparciu o wyniki badań rentgenograficznych

 48. Oddziaływania determinujące strukturę trzeciorzędową elektrostatyczne

 49. Oddziaływania determinujące strukturę trzeciorzędową elektrostatyczne wodorowe

 50. Oddziaływania determinujące strukturę trzeciorzędową elektrostatyczne wodorowe kowalencyjne (mostki S-S)