Download
hva er en offentlig anskaffelse hva m gj res n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva er en offentlig anskaffelse? Hva må gjøres? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva er en offentlig anskaffelse? Hva må gjøres?

Hva er en offentlig anskaffelse? Hva må gjøres?

150 Views Download Presentation
Download Presentation

Hva er en offentlig anskaffelse? Hva må gjøres?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hva er en offentlig anskaffelse?Hva må gjøres? Unni Bjerregaard Moe Rådgiver Omstillingsenheten

 2. Fra forvaltning til forretning i kommunen – en anskaffelse er.. Forretningsdrift AS "Kommuneforretning" Kommunalt/interkommunalt Selskap IKS KF Kommunal basisorganisasjon Etater KF som driver næring §.l.o.off.ansk Komm/interkomm samarbeid Adm. Privat aktør Stiftelse

 3. Må man anbudsutsette oppgaver? • Fullmakt Politisk vedtaksorgan • Barns beste går foran konkurranse

 4. FORSKRIFT om offentlige anskaffelser -hvilken del regulerer hva ? TERSKELVERDIER: Loa og foa del I og del III Over EØS terskelverdi EØS-kunngjøring Kr 1,7/43,5 mill Loa og foa del I og del IIunder EØS terskelverdi og alle uprioriterte tjenester Nasjonal kunngjøring i Doffin Kr 500.000 Loa og foa del I Alminnelige regler Ingen pliktig kunngjøring i Doffin Kr 0,-

 5. Fagforening Hva gjør vi i anbudsprosesser? H.TV Seksjon HVO Administrasjon Politikere

 6. H.A. § 1- 4-2 Konkurranseutsetting • A) Arbeidstakerorganisasjonene eller forhandlingssammenslutningene skal være representert i administrative ad-hoc grupper som utreder mulig konkurranseutsetting • B) Før vedtak om å konkurranseutsette en eller flere tjenester, skal den enkelte arbeidstakerorganisasjon / forhandlingsamenslutning gis anledning til å uttale seg skriftlig for besluttende organ. • C) Det vises til lov om off. anskaffelse og ILO konvensjon nr. 94.

 7. Utredningsfase Grunnleggende opplæring i konkurranseutsetting, regelverk, anskaffelsesteori, ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Forberedelsesfasen Vurdering av de aktuelle tjenestene mht. bruk av konkurranseuts. Informasjon til tillitsvalgte om aktuell tjeneste – område og prosess Informasjon til de tillitsvalgte etter HA § 3-§4 og §1-4-1 omorganiseringer Beskrivelse av tjenesteområdet, dagens kostnad og kvalitet. Utforme Besluttnings grunnlaget • Behovsverifikasjon • Markedsundersøkelse • Spesifikasjoner § 1-4-2 Ad –hoc- grupper Partsammensatt arbeide? for å lage situasjonsbeskrivelse av tjenesteområdet og vurdere forhold til restkommunen Vurderes mot Eierskapsmelding og tilknytting til rest kommunen

 8. Utredningsfase forts. Situasjonsbeskrivelse Konkretisering/Prioritering av tjenesteområde som skal konkurranseutsettes Informasjon til tv, partsutvalg, Politiske utvalg, ansatte, brukere • Utarbeide spesifikasjon • Konkurransegrunnlag Tilbudsutforming Forhandlinger Politisk behandling Etablering av anskaffelses komité? Organisatorisk tilpassning

 9. Konkurransegrunnlag og Kravspesifikasjon • Behov for å presisere hva vi ønsker å kjøpe • Behov for å gi potensielle tilbydere informasjon om hvordan vi vil opptre i tiden frem til kontraktsinngåelse, dvs. vilkårene for konkurransen • Kravspesifikasjon? – mer utfyllende

 10. forts. konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget skal inneholde alle de nødvendige opplysninger til å utarbeide et fullverdig tilbud • Hva etterspørres (hva skal anskaffes og formålet)? • Hvem er brukerne, hvor lenge • Hvilke kontraktsbestemmelser gjelder? • Hva slags konkurranse (anbud eller forhandling)? • Stilles det krav til leverandørens kompetanse mv? • Når skal tilbudet innleveres? • Hvordan vil kommunen evaluere tilbudene? • Hvor lenge skal de vedstå seg tilbudet sitt? • Det som fremgår av konkurransegrunnlaget må ikke stride imot det som er kunngjort!!

 11. Eksempel på kravspesifikasjon

 12. Kravspesifikasjon forts…

 13. Kvalifikasjonsgrunnlaget Del av tilbudsbestemmelsene : • Regler for hvilke krav det stilles til leverandørene for deltakelse • Tydelige krav - får den informasjonen vi vil ha - sikrer gode leverandører • Forutberegnelighet • Kvalifikasjonskravene skal i hovedtrekk angis i kunngjøringen - suppleres eller utdypes i kvalifikasjonsgrunnlaget

 14. Anskaffelsesfase Valg av modell Behovsverifikasjon, skille bestiller utfører, etablere kontroll og oppfølgingssystemer Skille bestiller - utfører Dyktiggjøre bestiller enhet Dyktiggjøre utfører enhet Informasjon vedrørende en eventuell virksomhetsoverdragelse Internbud? Utskilling av tjeneste.

 15. Anskaffelsesfase forts. Gjennomføring Spesifikasjon Konkurransegrunnlag Tilbudsutforming forhandlinger Informasjon/ drøfting til Tv og ansatte vedrørende valg av leverandør Evaluering av tilbud Forhandlinger Kontraksrett Kontraktsutforming Informasjon til brukerne Valg av leverandør

 16. Krav til leverandøren, foa. §§ 8-4 og 17-4 • Hvorfor stille krav til leverandøren?For å sikre oss at han er egnet og har evne til å gjennomføre / oppfylle eventuelle kontraktsforpliktelse • Kravene som stilles skal stå i forhold til den ytelse som skal leveres • Hva slags krav kan man stille til leverandøren?Konkret vurdering, men må ha betydning for den ytelse som skal leveres.

 17. Eksempel: Krav: God gjennomføringsevne. Som krav til dokumentasjon kan det fremlegges eks. • Oversikt over samlede personalressurser • Beskrivelse av leverandørens tekniske personell eller tekniske enheter leverandøren disponerer over • Oversikt over total maskinpark/verktøy/materiell • Metoder for kvalitetssikring • Oversikt over leverandørens gjennomsnittlige arbeidsstyrke • Attester eller vitnesbyrd om utdannelse og yrkespraksis for leverandøren foretakets administrative ledelse med mer • Angivelse av relevante miljøledelsestiltak leverandøren vil anvende ved utførelsen av kontrakten

 18. Eksempel: Tekniske og faglige kvalifikasjoner skal særlig baseres på kriterier som faglig kompetanse, effektivitet, erfaring og pålitelighet Krav: Erfaring fra tilsvarende oppdrag. Som bevis kan det fremlegges, eks. • oversikt over relevante oppdrag utført de siste fem år (b/a) • liste over viktigste leveranser/utførte tjenester de siste 3 år • Referanser fra kunder

 19. Anskaffelsesfase Drift Kontraktsinngåelse Kontrakts – administrasjon Kontroll og oppfølging Nødvendig informasjon til partsutvalg og ansatte og TV vedrørende kontraktsinnhold Kontroll og oppfølging Kontrakts - administrasjon Drifts fase….

 20. Tillitsvalgte kan legge mange føringer her Anskaffelsesprosessen i et nøtteskall Planlegging Behovsverifikasjon Markedsundersøk. Spesifikasjoner Gjennomføringav konkurransen Konkurransebetingelser leverandørvalg kontrakt/bestilling Oppfølging Kontraktsoppfølging Produkt og anleggsoppfølging Behovet Markedet Spesifikasjon Kontraktens verdi Konkurranse- form Saksbehandling Kunngjøring Konkurranse grunnlag Valg av leverandør Kvalifikasjon-spørsmålet Tildelings-spørsmålet

 21. Utfordring - Kontroll av anskaffelsen • Ressurskrevende • Krav på innsyn ofte mangelfullt i kontrakten

 22. «Aleris Omsorg vant anbudet på Ravnanger på pris. De ble vurdert å ha det laveste kvalitetsnivået på tjenestene.» ASKØYVÆRINGEN, 8.3.2011

 23. ILO 94 og Forskrift om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Krav om arbeidsklausuler i offentlige kontrakter som sikrer lønns og arbeidsvilkår Rett til gjeldene landsomfattende tariffavtale Arb.tid, overtid, turnustillegg, ulempet, dekning, reise,kost,losji – som følger tariffavt.

 24. Reell påvirkning avhenger av partenes representanter • Kommunelovens §25 Administrasjonsutvalg • § 26 andre nemder • Tariffavtalen • HA møter • Medbestemmelse • Deltagelse i prosessen

 25. Hvem kan bidra? Fagforeningen/HTV Seksjonene Medansvar for det yrkesfaglige i prosessen Kravspesifikasjoner Kartlegge hva slag oppgaver gjør ansatte nå Kompetansekrav Ledelses krav Bemanningskrav Kvalitetskrav / standarder Skjulte oppgaver? Belyse de faglige utfordringene ved konkurranseutsettingen. Bidra i informasjonsarbeidet • Tidlig Inn!! • Politikk • Juss • Sørge for medbestemmelse /medvirkning og tilgang til informasjon (Aml/HA) • Få oversikt over situasjonen • Delegere oppgaver og ansvar • Opplæring • Påvirkning på Konkurransegrunnlaget • Prosess internt • Aktivisere: • Medlemmene • Politikerne • Media • Innbyggerne • Plass til alle – nok å gjøre • Viktig å gjøre mye ut av det og ha tett dialog Husk vernetjenesten