1 / 6

Autor: Mgr. Jana Pavlůsková Datum: květen 2012 Ročník: 6.

Autor: Mgr. Jana Pavlůsková Datum: květen 2012 Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Tematický okruh: Geometrie v rovině a v prostoru Téma: Trojúhelník

idalia
Télécharger la présentation

Autor: Mgr. Jana Pavlůsková Datum: květen 2012 Ročník: 6.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Autor: Mgr. Jana Pavlůsková Datum: květen 2012 Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Tematický okruh: Geometrie v rovině a v prostoru Téma: Trojúhelník Anotace: Prezentace uvádí základy konstrukce v rovině, zavádí pojmy náčrt a postup konstrukce.

  2. Konstrukce trojúhelníku

  3. Náčrt Na počátku každé konstrukce je vždy náčrt. Náčrt kreslíme od ruky. Jestliže tě ruka moc neposlouchá, klidně použij pravítko. cccccccccc C Náčrt má být dostatečně velký (asi 5 – 10 cm) A B

  4. Náčrt V náčrtu předpokládáme, že už je trojúhelník sestrojený. C Barevnou tužkou v náčrtu vyznačíme, co je dáno. b α A B

  5. Postup konstrukce Postup konstrukce je jakýsi návod, manuál, jak trojúhelník sestrojit. Musí v něm být popsán každý jednotlivý krok (představte si, že podle něj má rýsovat někdo, kdo nezná zadání, a neví, co má být výsledkem). Navíc musíme při psaní postupu dodržet jistá pravidla. Takto vypadá „šablona“ pro každý bod postupu: Pořadové číslo co rýsujeme (název útvaru) středník co k tomu potřebujeme vědět (vlastnost útvaru) Takže chceme-li narýsovat úsečku AB délky 5 cm, zapíšeme takto: 1. AB; |AB| = 5 cm

  6. Procvičování Pokus se symbolicky zapsat postup této konstrukce: Narýsuj úsečku KL o délce 4 cm. Pak na ní zvol bod A, který je od bodu K vzdálený 1 cm. Bodem A veď kolmici p k úsečce KL. Sestroj kružnici k se středem L a poloměrem 5 cm. Průsečík kružnice k a přímky p označ M. Narýsuj trojúhelník KLM. 2. Zkus podle svého postupu sestrojit trojúhelník KLM.

More Related